HEBREOS 5

1Si'yana sca yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa, ndlo ton nten quichen 'in yu si'yana tyi'o yu cha' 'in ne' tloo Ndiose, ti'in tyaa yu lcuan tloo ñi, lo' tiquin tucua yu 'ni si'ya qui'ya 'in ne'. 2Ntsu'hui cha' tlyu ti' 'in yu lo'o sca nu chin' cha' 'in uta lo'o sca nu a nscua se'en cha' 'in, si'yana lo'o yu ndii ti' yu na'an ti' yu. 3Can' cha' 'ni cha' tiquin tucua yu 'ni tloo Ndiose si'ya qui'ya 'in yu, a cunta si'ya cha' 'in nten. 4Ñi sca tucui lo' a tca tyon lo'o cha' cuiya' re si'ya cha' 'in ti, cui' ca nu Ndiose ndi'in tyaa 'in can', tsaña'an m'ni ñi lo'o yu Aaron. 5Cui' cuaña'an Cristo a mdi'in tyaa ñi 'in ñi ca ñi sca nu ndon loo lati nu cu'ni tñan 'in Ndiose, cui' ca nu ndeña'an juin Ndiose 'in ñi: —Nu'huin lca Sñen', lo' nan' lcan Sti cua' ñii—. 6Ndeña'an nchcui' xca se'en loo quityi can': —Nu'huin lca nu cu'ni tñan 'ñan tsala xaa, tsaña'an cha' cuiya' nu ndon lo'o Melquisedec—. 7Xa mda'an Cristo loo chendyu re mjñan ñi cha' tsu'hue 'in Ndiose, hasta lo'o tyi'a quiloo ñi nguilo xa ycui' cueen ñi lo'o nu tca culaa 'in ñi loo cha' ndyija, lo' m'ni cunta Ndiose cha' nu ycui' ñi si'yana m'ni suun ñi 'in ñi. 8Siya' lca ñi Sñe' Ndiose, una m'ni cha'an ñi lo'o scasca cha' nu mdijin ñi lo' ncua ja'an ñi 'in Sti ñi. 9Xa cua' mda'a nchgaa tñan nu mdo'o 'in ñi, mducua suun ñi cha' nu tyi'o laa nten tsala xaa, nchgaa nu ca ja'an 'in ñi, 10lo' mdi'in tyaa Ndiose 'in ñi lca ñi sca nu ndon loo lati nu cu'ni tñan 'in ñi lo'o cha' cuiya' nu ndon lo'o Melquisedec. 11Chon' cha' re qui'an 'a cha' tca chcui' na, lo' tucui 'a ña'an tyi'o scua la na, si'yana que' 'a ndyi'ya um cunta 'in na. 12Ta si'i na cua' nga'an cha' culo'o um 'in xca tucui, cua' yaa ña'an s'ni la ngui'ni cha'an um cha' re, una nde nducua tloo um caja nu culo'o 'in um cha' 'in Ndiose lo' xiya' tyisnan cu'ni cha'an um cha' nu n'ni cha'an sca nu cui ti, ti' nchca ti' um co'o um styi' loo nu nga'an cha' cunajo'o 'in um na nu cua' ngula la. 13Tsalca nu ti' ndyi'yo styi' a ndyi'ya cunta cha' nu ñi 'in Ndiose, si'yana ti' cune' can'. 14Una sca nten nu cua' ngula ton, 'ni cha' 'in lo'o sca na nu cua' ngula la, lca can' sca nu cua' ndon tiyaa, lo' tca culohui can' ti ña'an cha' nu tsu'hue lo' ti ña'an cha' nu a tsu'hue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\