SANTIAGO 2

1'Un jun ta'a na nu ndiya qui'an ti' 'in Ñi X'nan na Jesucristo, ñi nu nda'an lo'o sca cha' cuiya' nu tlyu, scaña'an ti ca lca tiquee um lo'o nchgaa tucui. 2Cha' se'en ndiyo' ti'in um sten sca nu ntsu'hui cuii' oro loyaa' lo' lco' sca te' tsu'hue ña'an, a cunta cha' sten sca nu ti'i ña'an chendyu 'in nu lco' sca te' cusun, 3cha' cu'ni cunta um 'in nu lco' te' tsu'hue can' lo' ljuin um 'in: Nde tsu'hue la se'en chcua um, lo' ljuin um lo'o nu ti'i ña'an 'in can': Nde ti tyon nu'huin uta chcua lyuu ti cua, 4¿ñi cha' ta a su'hua ña'an nsu'hua loo um 'in ta'a um? Ña'an loo cha' sca bse cua' lca um si'ya cha' tiyaa ngunan' 'in um. 5'Un jun ta'a na nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, quine 'in um cha' nu chcuin': ¿Ta si'i Ndiose ngulohui 'in nu ti'i ña'an chendyu 'in si'yana ca cuilyiya' can', una lo'o cha' nu ndiya qui'an ti', lo' qui'ni ca'an 'in can' se'en ndlo ñi tñan, cui' cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi lo'o nchgaa nu lyee lca tiquee lo'o ñi? 6Una 'un nde ndyi'ya te'en um 'in nu ti'i ña'an chendyu 'in. ¿Ta si'i yu cuilyiya' lca nu nsñi su'hua yaa' 'in um nu ndyaa cunta 'in um tloo bsya? 7¿Ta si'i yu nchcui' ca'an yu 'in ñi nu tsu'hue lati, cui' tso' nu cua' ntsu'hui um? 8Cha' na cha' ñi nducua um tñan cha' 'in lee nu ndon loo lati, cu'ni um ña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Ña'an 'tnan ti' um 'in ta'a nten um tsaña'an n'ni um lo'o um ticuii' um—, tsu'hue ña'an nu ngui'ni um xacan'. 9Una cha' ndyi'ya te'en um 'in xca tucui, qui'ya ngui'ni um, lo' lee 'in Ndiose ndlo qui'ya na 'in um. 10Si'yana cha' nde'en nu nchca ti' xu'hua se'en ña'aan lee can', una cha' tnan' siya' scati cha' can', ña'an loo cha' cua' mcha ti'in can' ña'aan lee xacan'. 11Si'yana ticui' Ndiose nu ngulo tñan: —A sten yu'hui um lo'o cuilyi'o nten—, ticui' ñi juin ñi: —A cujui um nten—. Cha' a nguiten yu'hui um lo'o cuilyi'o nten, una ndujui um nten, cua' mcha ti'in um cha' 'in um lo'o lee xacan'. 12Xñi um cunta ña'an chcui' um, a cunta lo'o ña'an cu'ni um, si'yana ca xñan bsya 'in um cua' ña'aan nguia ncha'an um lee nu ndlo laa 'in um. 13Si'yana nu a mña'an 'tnan ti' 'in ta'a nten, cui' cuaña'an a caja nu ña'an 'tnan ti' 'in can' xa ca xñan bsya 'in, una nu mña'an 'tnan ti' 'in ta'a nten, tnu tiquee can' xa ntsu'hui cha' ca xñan bsya 'in. 14'Un jun ta'a na, ¿ñi cunta ntsu'hui 'in nu nchcui' si'yana ndiya qui'an ti' lo' a ndlo'o xñan 'in lo'o cha' tsu'hue? ¿Ta tca tyi'o laa can' lo'o ña'an nu ndiya qui'an ti'? 15Sca yu ta'a na uta sca jun cuna'an cha' ndiyaa lyijyi ste' jun, lo'o na nu najo'o 'in jun, 16cha' ljuin um 'in can': Quiaa um, lo' a sca la cha' chu'hui tiquee um, Ndiose taa ñi ste' um lo'o na nu cunajo'o 'in um, ¿ñi cunta ntsu'hui chcui' um cuaña'an cha' a ta yaa' um 'in can'? 17Cui' cuaña'an nguiaa cha' 'in na lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' na, cha' a ndlo'o xñan na 'in na lo'o cha' tsu'hue, a sca cunta ntsu'hui 'in na. 18Cha' ntsu'hui nu chcui': 'Un ndiya qui'an ti' um 'in Ndiose, lo' nan' n'nin tñan tsu'hue, ¿ta tca tsa qui'an ti' um 'in Ndiose, cha' a culo'o xñan um 'in um lo'o cha' tsu'hue? Si'yana nan' lo'o cha' tsu'hue nu n'nin nchca chcan' loo cha' nu ndiya qui'an tin'. 19'Un ndiya qui'an ti' um si'yana scati Ndiose ntsu'hui, lo' cui' ña'an nchcui' um, una lo'o cui'in xa'an ndiya qui'an ti' lo' nchcuan can' si'yana ntsen. 20'Un nu a ndyi'ya cunta cha' re, ¿ta a jlyo ti' um si'yana cua cha' ti ndiya qui'an ti' na, cha' a ndlo'o xñan na 'in na lo'o cha' tsu'hue? 21Abraham nu ncua nten cula 'in na, ¿ta si'i si'ya cha' tsu'hue nu m'ni yu nguinu luhui yu tloo Ndiose, cui' xa nu mdi'in tyaa yu 'in Isaac nu lca sñe' yu se'en ntsu'hui cha' squin can' tloo Ndiose? 22Ca cuiya' ti' um si'yana lo'o ña'an nu m'ni Abraham, mchcua ta'a na lo'o cha' nu ya qui'an ti' yu, lo' si'ya cha' tsu'hue nu m'ni yu ncua chcui cha' nu ya qui'an ti' yu. 23Cuaña'an ya tucua cha' nu nchcui' quityi 'in Ndiose: —Abraham nguinu luhui tloo Ndiose loo nu ya qui'an ti' 'in ñi—, lo' jui nu ngulo'o naan 'in yu si'yana ncua yu ta'a tsu'hue Ndiose. 24Ca cuiya' ti' um xacan' si'yana nten nguinu luhui ne' tloo Ndiose, si'i tsaloo ti si'ya cha' nu ndiya qui'an ti' ne', cui' ca nu si'ya cha' tsu'hue nu ndlo'o xñan ne'. 25Cui' cuaña'an Rahab ne' cuna'an nducun' can', ¿ta si'i si'ya cha' tsu'hue nu m'ni ne' nguinu luhui ne' tloo Ndiose, xa ncuan xu'hue ne' 'in yu nu mdiyaa se'en ndi'in ne' lo' ngua'an tñan ne' 'in yu xca tucueen? 26Tsaña'an nguiaa cha' 'in sca nu ngujui nu a ntsu'hui cusya 'in, cui' cuaña'an lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' na cha' a ndlo'o xñan na 'in na lo'o cha' tsu'hue, cua cha' ti ndiya qui'an ti' na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\