SANTIAGO 3

1'Un jun ta'a na, a nchca cha' qui'an 'a um culo'o um 'in jun, si'yana cua' jlyo ti' na tla la ndyi'o cha' nu ca xñan bsya 'in na. 2Si'yana nchgaa na a s'ni ntnan' na lo'o cha' nu nchcui' na. Una cha' ntsu'hui nu nxñi cunta 'in lo' a ntnan' ñi sca cha' nu nchcui', can' nu ñi ndi'in cha' 'in lo' nchca xñi cunta 'in lo'o nchgaa loo cha'. 3Ña'an jan ñi, nare' nsu'hua na freno tu'hua cuiyu si'yana ca ja'an 'in 'in na, lo' tca tsa lo'o na 'in 'in se'en nu nchca ti' na. 4Xñi um cunta 'in yca na'an, siya' lca na sca na nu tlyu lo' ndyi'an lo'o cui'in tnu 'in na lo'o juesa, una si'ya sca ca' lyo' ti nu nchcui' ne' lo'o lca timón, can' cha' nchca ndyi'an lo'o ne' 'in na se'en nu nchca ti' ne'. 5Cui' cuaña'an ndi'in cha' 'in tse' na, lca na sca na lyo' ti, una tsala ña'an n'ni siye' na 'in na lo'o cha' nchcui' na. Ña'an jan ñi, sca quii' lyo' ti lo' tca tiquin na sca qui'ya nu tlyu. 6Lo' tse' na lca na ña'an nchca ti' quii', lca na sca chendyu ngunan' nu ngui'ni coo' 'in na ti' xa ngula na, cua' lca na loo quii' ndyi'o cha' nu nchcui' na. 7Si'yana nchgaa loo 'ni, ña'an nchca ti' 'ni la, quiñi, cunaan, 'ni nu ntsu'hui loo tyi'a tujo'o, nchca n'ni nguso ne' 'in 'in. 8una ñi sca nten lo' a tca cu'ni chu'hue ne' tse' ne', lca na sca chendyu ngunan' nu a tucui nchca 'in chcui ndijin loo na, si'yana mtsa'an yu'hui yaan loo na. 9N'ni tnu na 'in Ndiose, ñi nu lca Stina, lo' ticui' lo'o tu'hua na ndaja na 'in ta'a nten na, cui' nu mtñan ñi tsaña'an nchca ti' ñi ycui' ñi. 10Ticui' lo'o tu'hua na re n'ni tnu na 'in Ndiose lo' ndaja na 'in nten. 'Un jun ta'a na, a ndyi'o tñan cu'ni na cuaña'an. 11Xñi na cunta se'en nducua tyi'a, ¿ta tca chcua tyi'a nu tlyaa' sca se'en ti lo'o tyi'a nu tsu'hue? 12'Un jun ta'a na, ¿ta tca tyi'o mti olivo loo sca yca higo? ¿Ta tca tyi'o mti higo loo ti uva? Ticui' cuaña'an a tca chcua tyi'a tiyen' sca se'en ti lo'o tyi'a nu tsu'hue. 13¿Ta a ntsu'hui nu tiyaa la lja um lo' ndyi'ya la cunta? Can' nu ntsu'hui cha' culo'o xñan 'in lo'o cha' tsu'hue nu cu'ni, lo'o suun ña'an. 14Una cha' mtsa'an yu'hui um lo'o cha' jñan ti' lo'o cha' xlya, si'i can' cha' scuen cuaan um 'in um, ñi a su'hua um cha' cuiñi loo cha' nu ñi 'in Ndiose. 15Si'yana cha' tiyaa re a mdo'o na nde ni' cuaan, cui' ca nu loo chendyu re, lca na cha' ngunan' nu ljyaan tso' 'in laxa'an. 16Si'yana se'en ntsu'hui cha' jñan ti' lo'o cha' xlya, can' nchu cuati loo cha' ngunan' nu n'ni tinto 'in nten. 17Una cha' tiyaa nu ndaa Ndiose lca na chacui' cha' nu luhui, nda yaa' na tyi'in tsu'hue na, cuti nguiaa cha' 'in na, n'ni na tñan tsu'hue, nchca chcan' loo na xa n'ni na 'tnan 'in ta'a nten na, loo can' nchu nchgaa loo cha' tsu'hue, ñi ndi'in cha' 'in na lo' a ljyaan na lo'o cha' cuiñi. 18Sca nten nu ndiya nan ña'an tyi'in tsu'hue lo'o nchgaa tucui, chacui' cha' tsu'hue n'ni cuton can' si'ya cha' can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\