SANTIAGO 5

1Ña'an jan ñi, 'un yu cuilyiya', cunan um lo' xi'ya cueen um si'ya nu ti'i ljyaan 'in um, 2si'yana cha' cuilyiya' 'in um cua' nchcui ti'in na lo' ste' um cua' nsta 'ni 'in na, 3a cunta na oro lo'o plata nu ndi'in 'in um cua' mducua cuiya' na, lo' cuiya' can' ntsu'hui cha' culo qui'ya na 'in um, cujlyo na 'in um tsaña'an ndiquin sca na loo quii'. Cua' tsatii cha' nu nchca loo chendyu re lo' tsala ña'an cha' cuilyiya' cua' mxo' ti'in um. 4Loo nu a msu'hua lyiya' um nguso 'in um, siya' yu ndlo qui'ya na 'in um. Yta yu lo' mxo' yu na 'in um, lo' nde nguñilyi'o um 'in yu, una cua' ñii mdiyaa cha' re la tloo Ñi X'nan na, ñi nu tla la cha' 'in. 5Lja ndi'in um loo chendyu re a sca na ya lyijyi 'in um, cui' ca nu nde nguinu na 'in um, ncua cojo' um tsaña'an nchca ti' sca bta nu ntsu'hui cha' cujui ne' 'in. 6Msu'hua um qui'ya chon' nten nu tsu'hue, yjui um 'in ne', lo' ñi a mscuen yaa' ne' lo'o um. 7Can' cha' 'un jun ta'a na, ndon ti' um quita um tsaya' quiaan Ñi X'nan na. Xñi um cunta ña'an ndi'in cha' 'in yu ngui'ni tñan ni' quixin', tsala ña'an ntsu'hui cha' tlyu ti' 'in yu nta yu tsaya' nu xo' yu na nu yta yu, cua' ña'aan nguila quioo. 8Cui' cuaña'an 'un ta loo um, lo' lyee la ca ñi cusya 'in um si'yana cua' nchcui cuii' cha' quiaan Ñi X'nan na. 9'Un jun ta'a na, a nchca cha' su'hua qui'ya ta'a um scasca um, ña'an tu' cu'ni ñi xñan bsya 'in um. Ña'an jan ñi, cua' ndon ñi nu lca bse la tuna'an. 10'Un jun ta'a na, xñi um cunta tsala ña'an ti'i mdijin yu nu mxiycui' Ñi X'nan na 'in cua' s'ni, lo' mda loo yu lo'o cha' can'. 11Ña'an jan ñi, nchcui' na si'yana tsu'hue ca xu'hue nu mda loo mdijin scasca nu ti'i. Cua' ynan um cha' tsala ña'an mda loo yu Job lo' ngua chcan' loo cha' tsu'hue 'in Ñi X'nan na lo'o yu, —tsala ña'an n'ni ñi 'tnan 'in nten—. 12'Un jun ta'a na, sca loo tñan chcuin' sca cha' lo'o um: A cu'ni tyi'ya um 'in Ndiose xa nu tyi'in tyaa um sca cha', ñi a culo naa um 'in ni' cuaan uta chendyu re, ñi a cu'ni tyi'ya um xca la cha', cui' ca nu ljuin um: Cui' na, uta: Si'i na, ña'an tu' tsato'o cu'ni ñi xñan bsya 'in um. 13Cha' ntsu'hui nu ndijin scasca loo cha', chcui' lyi'o can' 'in Ndiose. Cha' ntsu'hui nu tsu'hue ntsu'hui tiquee, cula lo'o can' 'in ñi. 14A cunta cha' ntsu'hui nu ti'i, cu'ni can' cha' caan tucua snan yu nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na, chcui' lyi'o yu 'in Ndiose, lo' xita'an yu ceite 'in lo'o cha' cuiya' 'in Ñi X'nan na. 15Lo' si'ya cha' nu ndiya qui'an ti' yu xa nchcui' lyi'o yu 'in Ñi X'nan na, cu'ni chca ñi 'in nu ti'i can', lo' cha' nde'en la qui'ya m'ni, cu'ni ñi cha' tlyu ti' 'in. 16Cha' nde'en la qui'ya m'ni um, quitsa' la um 'in ta'a um, lo' jñan um 'in Ndiose si'ya cha' 'in ta'a um, lo' cui' ñi xiton ñi 'in um. N'ni cunta ñi cha' nu njñan sca nu ñi ndi'in cha' 'in. 17Yu Elía ncua yu nten chendyu tsaña'an nchca ti' naa, ycui' lyi'o yu 'in Ndiose lo'o nu chcui lca tiquee yu si'yana a qui'ya 'a quioo, lo' a ngu'ya 'a na tsani' snan yjan tlu'hue. 18Xiya' mjñan yu 'in Ndiose, lo' mdyisnan ngu'ya na, lo' tsu'hue ncua tñan na nu yta nten. 19'Un jun ta'a na, cha' nde'en nu ntsu'hui lja um cua' mdo'o tso' sii' cha' nu ñi, lo' caja nu cu'ni cha' xitucui can', 20ca cuiya' ti' um si'yana nu cu'ni cha' xitucui sca nu nda'an ngunan', cua' m'ni can' canan mdo'o laa sca nten loo cha' ndyija, lo' mchca ña'aan qui'ya 'in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\