JUAN 10

1Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, sca nu a nguiten nde tulo'o 'in slya', cui' ca nu ndyi'o cuaan nde tu'hua lo'o, can' nu nducun' lo' cunan. 2Una nu nguiten nde tulo'o, can' nu ntsu'hui cunta 'in slya' can'. 3Yu nu ndon tulo'o can', cui' xaa nsla yu 'in na xa ndiyaa yu nu na'an seen slya' can', lo' slya' can' ne 'in 'in xa nchcui' yu, cunda scaa 'in ndlo'o naan yu 'in 'in, lo' ndyi'an lo'o yu 'in 'in se'en nan ycu 'in. 4Xa ndlyoo yu slya' 'in yu nchcua loo yu loo 'in, lo' nchcui ncha'an 'in 'in yu si'yana ndyu'hui lyoo 'in ña'an tyi'i nchcui' yu. 5Una a nchcui ncha'an 'in 'in nten nu a ndyu'hui lyoo 'in, cui' ca nu nde nxnan 'in si'yana a ndyu'hui lyoo 'in ña'an tyi'i nchcui' can'. 6Nde cha' nu mdi'in tyaa Jesús lo'o ne', una a ngu'ya ne' cunta ñi cha' lca na. 7Xiya' mxitucui Jesús ycui' ñi: Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, nan' lcan tulo'o se'en nguiten slya'. 8Nchgaa nu yaan xa ti' lyijyi caan nan', lca can' yu nducun' lo' cunan, una slya' can' a m'ni cunta 'in cha' nu ycui' can'. 9Nan' lcan tulo'o can', nu sten 'in na lo'o cunta 'ñan, can' nu tyi'o laa, tsa nan ycu, lo' ticui' can' quila xiya'. 10Yu cunan ljyaan yu si'yana cujui yu, si'yana cujlyo yu lo' cu'ni yu cunan. Una nan' ljyaan si'yana caja chendyu 'in um, sca chendyu nu cha'an yu'hui um lo'o. 11Nan' lcan sca nu tsu'hue ña'an seen slya', lo' nu tsu'hue ña'an seen slya' can' ndyaa cusya 'in si'ya 'in. 12Una yu nguso si'yana a lca yu x'nan 'in, xa ña'an yu ljyaan sca 'ni la, nde nxnan yu'hui yu lo' nxnu ti'in yu slya' can', lo' 'ni la can' n'ni lyi'o 'in 'in, lo' cua' la tucueen nda'an 'in xacan'. 13Yu nguso can' nxnan yu si'yana nguso ti lca yu, can' cha' a nduhue ti' yu nxnu ti'in yu slya' can'. 14Nan' lcan nu tsu'hue ña'an seen slya', ndyu'hui lyoon slya' 'ñan, lo' slya' can' ndyu'hui lyoo 'ñan, 15tsaña'an ndyu'hui lyoo Stina Ndiose 'ñan, lo' nan' ndyu'hui lyoon 'in ñi, nu hasta ndyaan cusya 'ñan si'ya 'in. 16A cunta ndi'in xca ta slya' 'ñan nu a ntsu'hui ni' lyi'o re, lo'o can' ntsu'hui cha' quia 'yan, lo' cu'ni cunta cha' nu chcuin'. Sca ni' lyi'o ti chu'hui 'in nchgaa 'in, lo' scati nu ña'an seen 'in 'in. 17Can' cha' tsu'hue 'a ntsu'hui tiquee Stina Ndiose lo'on, si'yana hasta lo'o chendyu 'ñan ndyaan se'en nu tca chcuan 'in na xiya'. 18A tucui nu tca chcuan chendyu 'ñan, cui' ca nu ticuiin' ndyaan 'in na. Ntsu'hui cha' cuiya' 'ñan tyaan 'in na, lo' ntsu'hui cha' cuiya' 'ñan chcuan 'in na xiya'. Nde cha' cuiya' nu mdaa Stin 'ñan. 19Ne' judio can', ticui' ti ña'an a ncua 'a ca sca cha' ti 'in ne' si'ya cha' nu ycui' Jesús. 20Qui'an nu nchcui': Cui'in xa'an ntsu'hui 'in yu re, can' cha' ndiyo' yu. ¿Ñi cha' ndon nscan um cha' nu nchcui' yu? 21Ntsu'hui xca nu nchcui': Una sca nu ntsu'hui cui'in xa'an 'in a nchcui' can' tsaña'an nchcui' yu re. ¿Ta tca 'in cui'in xa'an sla quiloo sca yu cuityin'? 22Lja xacan' nchca ta'a 'in laa nu nducua quichen Jerusalén, lo' lca na tsaan nu ndyi'ya ti'in tlya'. 23Jesús nxiton ñi ni' lyaa se'en nguia' tucui tulaa nu naan Salomón. 24Msu'hua lo'o ne' judio 'in ñi lo' juin ne': ¿Tsala ta xaa tyi'an lo'o hua cha' tucua ti' re? Cha' na cui' lca Cristo, siya' ti quitsa' la 'in hua. 25Mxcuen Jesús 'in ne': Cua' nen lo'o um, lo' a ndiya qui'an ti' um 'ñan. Una ticuii' tñan nu ngui'nin lo'o cha' cuiya' 'in Stin, ndaa na suun tucui ca lcan. 26Una 'un a ndiya qui'an ti' um si'yana a lca um slya' 'ñan, cui' tsaña'an nu cua' ycuin' lo'o um. 27Una tsalca slya' 'ñan ne 'in cha' nu nchcuin', lo' ndyu'hui lyoon 'in 'in, lo' nchcui ncha'an 'in 'ñan. 28Nan' ndaan chendyu nu a tsatii 'a 'in 'in, lo' a ntsu'hui cha' quinan' cusya 'in 'in, ñi a tucui nu tca culyoo 'in 'in tuyaan'. 29Stin, ñi nu mdyaa 'in 'in 'ñan, scati ñi ndon loo la ñi, lo' a tucui nu tca culyoo 'in 'in tuyaa' ñi. 30Nan' lo'o Stina Ndiose, scati lca hua. 31Xiya' msñi ne' judio quee nu jyi'in ne' 'in ñi. 32Lo' juin Jesús 'in ne': Tsala qui'an tñan tsu'hue cua' m'nin tloo um lo'o cha' cuiya' 'in Stin. ¿Ti ña'an ta si'ya cha' can' nchca ti' um jyi'in um quee 'ñan? 33Xacan' mxcuen ne' judio 'in ñi: Si'i si'ya tñan tsu'hue can' jyi'in hua quee 'in, cui' ca nu si'yana nchcui' ca'an 'in Ndiose, nu'huin lca nten chendyu lo' nchcui' si'yana lca Ndiose. 34Mxcuen Jesús 'in ne': ¿Ta a nguinu scua sca cha' loo lee 'in um: —Nan' cua' nen si'yana ndiose lca um—? 35Cha' na Ndiose juin ñi si'yana ndiose lca nu mchcuan cunta cha' 'in ñi, (lo' jlyo ti' na si'yana cha' nu nguinu scua can' a tca cutsa ti'in na), 36¿lo' ña'an ta ljuin um cha' 'in nu cua' ngulohui ca Stina Ndiose, lo' ngua'an tñan ñi 'in yaan loo chendyu re? Nchcui' um si'yana ycuin' ca'an 'in Ndiose xa nen: Sñe' Ndiose lcan. 37Cha' cua na si'i tñan 'in Stin ngui'nin, a na jo'o tsa qui'an ti' um 'ñan. 38Una cha' ngui'nin 'in na, siya' a tsa qui'an ti' um 'ñan, una tsa qui'an ti' um si'ya tñan nu ngui'nin, lo' ca cuiya' ti' um lo' tsa qui'an ti' um si'yana sca cha' ti 'ñan lo'o Stina Ndiose. 39Xiya' ncua ti' ne' quinu Jesús, una mdo'o ñi tuyaa' ne'. 40Xacan' xiya' nguiaa ñi xca tso' chco tlyu Jordan, se'en nu mducua tya yu Xuhua 'in nten ti' culoo. Can' nguinu ñi sca co' xaa. 41Qui'an 'a nten ndyi'an ne' se'en ndi'in ñi, lo' nchcui' ne': Cha' ñi si'yana yu Xuhua ñi sca cha' nu tnu lo' a m'ni yu, una nchgaa cha' nu ycui' yu cha' 'in ñi re, cha' ñi lca na. 42Qui'an 'a nten ya qui'an ti' 'in Jesús se'en can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\