JUAN 13

1Lja nu cua' tyisnan ta'a pascua, Jesús cua' jlyo ti' ñi si'yana cua' mdiyaa xaa nu ntsu'hui cha' tyi'o ñi loo chendyu re lo' quiaa ñi se'en nducua Stina Ndiose. Jesús lyee m'ni ñi 'tnan 'in nu ya qui'an ti' 'in ñi lja mdi'in ñi loo chendyu re, lo' cuaña'an m'ni ñi hasta mdyi'o ñi loo chendyu. 2Nducua ycu siin jun, lo' yu Juda Iscariote, sñe' yu Simón, cua' mdi'in tyaa laxa'an cha' ni' cusya 'in yu si'yana tyaa yu 'in Jesús, 3una Jesús cua' jlyo ti' ñi si'yana tuyaa' ñi mxnu Stina Ndiose nchgaa loo cha' cuiya', a cunta jlyo ti' ñi si'yana se'en nducua Ndiose mdo'o ñi, lo' ticui' can' ntsu'hui cha' quiaa ñi. 4Mdyiton ñi se'en nducua ycu siin ñi, ngulyoo ñi te' tucuin nu lco' ñi, msñi ñi sca te' lo' mscan' ñi 'in na sii' ñi. 5Xacan' msu'hua ñi tyi'a sca ni' si'yu, lo' mdyisnan mjyi'an ñi quiya' yu ta'a nda'an ñi, mxityi ñi 'in na lo'o te' nchcan' sii' ñi. 6Xa mdiyaa ñi se'en nducua yu Simón Tyo, juin yu 'in ñi: Ñi X'nan hua, ¿ta 'un jyi'an um quiyan'? 7Mxcuen Jesús 'in yu: Tsaña'an ngui'nin cua' ñii, a ndyi'ya cunta, una nde loo la ca jlyo ti' cha' re. 8Yu Tyo can' juin yu 'in ñi: Una a ntsu'hui cha' jyi'an um quiyan' nan'. Mxcuen Jesús 'in yu: Cha' na a jyi'an quiya', si'i 'a sca cha' ti 'in na. 9Juin yu Simón Tyo can': Ñi X'nan hua, si'i tsa quiyan' tin jyi'an um xacan', cui' ca nu lo'o yaan' lo'o quen jyi'an um. 10Juin Jesús 'in yu: Sca nu cua' yta, a 'ni 'a cha' ti' cuta xiya' si'yana ña'aan cua' luhui, cui' lya tsa quiya' ti can' quiten na. Lo' 'un cua' luhui um, una si'i nchgaa um. 11Cua' jlyo ti' ñi ti ca nu ntsu'hui cha' tyaa 'in ñi, can' cha' juin ñi: Si'i nchgaa um luhui um. 12Xa mdyi jyi'an ñi quiya' jun, yco' ñi te' tucuin can' 'in ñi lo' xiya' yten tucua ñi tu'hua msa can', lo' juin ñi: ¿Ta ndyi'ya um cunta ña'an cha' nu m'nin lo'o um? 13'Un ndlo'o naan um 'ñan, Ñi Bstro, a cunta Ñi X'nan hua, lo' cha' ñi ña'an nu nchcui' um si'yana can' nu lcan. 14Cha' nan' lcan X'nan um lo'o Bstro 'in um, lo' mjyi'an quiya' um, cui' cuaña'an ntsu'hui cha' jyi'an um quiya' scasca ta'a um. 15Nde cha' nu tyi'in tyaan lo'o um, si'yana cui' ña'an cha' nu m'nin cua' ñii, cuaña'an ntsu'hui cha' cu'ni um. 16Nu cha' ñi cunen lo'o um, sca nguso a ndon loo la can' que 'in x'nan, cui' cuaña'an lo'o sca nu ndyi'an lo'o suun, a ndon loo la can' que 'in nu ngua'an tñan 'in. 17Cha' ndyi'ya um cunta cha' re, tsu'hue ca xu'hue um cha' tucua um tñan 'in na. 18Una a nchcuin' cha' nu 'in nchgaa um, si'yana cua' jlyo tin' ti' lyijyi nu cua' ngulohuin, una nde cha' nu nguinu scua loo quityi 'in Ndiose, lo' nchcui' na: —Nu nchcu jaslya sca se'en ti lo'on, yato'o mchca ta'a cusuun 'ñan—. 19Ti' cua' ñii quitsan' 'in um lja nu ti' lyijyi tsato'o cha' re, lo' xa nu tsato'o na ca cuiya' ti' um si'yana nan' lcan ña'an cua' nen lo'o um. 20Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, nu cuan xu'hue 'in nu ntsu'hui cha' ca'an tñan, 'ñan nan' cuan xu'hue can', lo' nu cuan xu'hue 'ñan, cui' cuaña'an cuan xu'hue can' 'in nu ngua'an tñan 'ñan. Ycui' Jesús si'yana ntsu'hui cha' tyaa yu Juda 'in ñi 21Ña'aan mdyi ycui' Jesús cha' can', ngu'ya sca tu'hua tiquee ñi, xacan' mtsa' la ñi 'in jun: Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, sca um ntsu'hui cha' tyaa um 'ñan. 22Xacan' scasca yu ta'a nda'an ñi mxina'an tloo ta'a yu, msu'hua yu cha' tiquee yu cha' ti ña'an nu 'in cha' nchcui' ñi. 23Sca yu ta'a nda'an ñi, cui' yu nu lyee ndyu'hui cuiya' ti' ñi 'in, nducua yu cui' ti sii' Jesús, 24lo' yu Simón Tyo can' m'ni yaa' 'in yu si'yana cuñicha' yu 'in Jesús cha' ti ca 'in cha' nchcui' ñi. 25Yu can' cui' la ya tucua yu sii' Jesús, lo' juin yu 'in ñi: Ñi X'nan hua, ti ca 'in cha' nchcui' um? 26Mxcuen Jesús: Yu nu taan jaslya nu cuchan' re 'in, can' nu lca yu. Xacan' mcha' ñi jaslya lo' mdaa ñi 'in na 'in yu Juda Iscariote, sñe' yu Simón. 27Xa mdyi ycu yu 'in na, yten Laxa'an ni' cusya 'in yu. Xacan' juin Jesús 'in yu: Cu'ni lya cha' nu ntsu'hui tiquee cu'ni. 28Una ñi sca yu ta'a nducua ñi a ngu'ya yu cunta ñi cha' ycui' ñi lo'o yu cuaña'an. 29Si'yana yu Juda nda'an lo'o yu cuijyin se'en ntsu'hui tñi, ntsu'hui nu msque' ti' si'yana ngulo Jesús tñan 'in yu tsa si'i yu na nu cunajo'o 'in jun lja ta'a can', uta taa yu sca lcuan 'in nu ti'i ña'an chendyu 'in. 30Xa mdyi ycu yu jaslya can', cui' xaa mdo'o yu nguiaa yu, lo' cua' ngu'ya tsu'hue tla xacan'. 31Xa cua' nguiaa yu, xacan' juin Jesús: Cua' mdiyaa braa scuen cuaan cha' 'ñan, Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, cui' cuaña'an Ndiose scuen cuaan cha' 'ñan. 32Cha' cuaña'an si'yan scuen cuaan cha' 'in Ndiose, cui' cuaña'an scuen cuaan Ndiose cha' 'ñan, lo' cua' nchcui cuii' cha' cu'ni ñi cha' re. 33Sñen', ti' chin' 'a xaa ti' ndi'in lo'o um. Ntsu'hui cha' quia nan um 'ñan, una cui' ña'an cua' nen lo'o ne' judio, chcuin' lo'o um cua' ñii: Se'en nu ntsu'hui cha' tsa'an, 'un a tca tsaa um. 34Nde cha' nu cui ti culon tñan 'in um, scasca um chu'hui cha' tsu'hue 'in um. Tsaña'an ntsu'hui cha' tsu'hue 'ñan lo'o um, cuaña'an chu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um. 35Ndeña'an ca cuiya' ti' nten si'yana ngui'ni cha'an um 'ñan, si'yana ntsu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um lo'o ta'a um. 36Yu Simón Tyo juin yu 'in ñi: Ñi X'nan hua, ¿la ta tsaa um? Mxcuen Jesús 'in yu: Se'en nu nan' tsa'an, a tca chcui ncha'an 'ñan, una nde loo la re ntsu'hui cha' chcui ncha'an 'ñan. 37Xacan' juin yu Tyo: Ñi X'nan hua, ¿ñi cha' a tca chcui ncha'an 'in um cua' ñii? Cua' m'nin tiqueen cajan si'ya um. 38Mxcuen Jesús 'in yu: ¿Ta cua' m'ni tiquee caja si'yan? Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o, lja nu ti' lyijyi xi'ya latyee, tsato'o snan ya' chcui' si'yana a ndyu'hui lyoo 'ñan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\