JUAN 15

1Nan' lcan suun ti uva nu lo'o ca, lo' Stin lca nu ngui'ni tñan 'in na. 2Nchgaa stan' nu lyi'ya loon nu a ndyi'yu mti 'in, nsi'yu ñi 'in na. Una nchgaa stan' nu ndyi'yu mti loo, nsuhui ñi 'in na si'yana lyee la cui'yu na. 3'Un cua' nguinu luhui um si'ya cha' nu cua' ycuin' lo'o um. 4Xñi ton um 'in um lo'o cha' 'ñan, lo' cuaña'an nan' lo'o um. Tsaña'an nguiaa cha' 'in stan' ti uva, a ndyi'yu na cha' quitan na se'en nducua suun na, cui' cuaña'an ndi'in cha' 'in um cha' a nsñi ton um 'in um lo'o cha' 'ñan. 5Nan' lcan suun ti uva lo' 'un lca um stan' na, nu nsñi ton 'in lo'o cha' 'ñan, lo' cuaña'an nan' lo'o can', lyee ndyi'yu mti loo, una cha' tyi'o tso' um siin' a sca na tca cu'ni um. 6Nu a nsñi ton 'in lo'o cha' 'ñan, nguiaa cha' 'in can' tsaña'an nguiaa cha' 'in stan' yca nu nsi'yu ne', nguityi ti'in na, ndiyo' ti'in na si'yana squin na. 7Cha' xñi ton um 'in um lo'o cha' 'ñan, lo' quinu yu'hui cha' nu nchcuin' ni' cusya 'in um, tca jñan um ña'an cha' nu nchca ti' um, lo' caja na 'in um. 8Lo'o cha' re scuen cuaan cha' 'in Stin, xa culo xñan um 'in um lo' ca chcan' loo si'yana ngui'ni cha'an um 'ñan. 9Tsaña'an tsu'hue lca tiquee Stina Ndiose lo'on, cui' cuaña'an nan' lo'o um, tyon um loo cha' tsu'hue 'ñan. 10Cha' xu'hua se'en um cha' nu ndlon tñan, cui' cuaña'an ntsu'hui cha' tyon um loo cha' tsu'hue 'ñan, tsaña'an nan' nxu'hua se'en cha' nu ndlo Stin tñan 'ñan, lo' ndon loo cha' tsu'hue 'in ñi. 11Nde cha' nu nchcuin' lo'o um, si'yana tsatlyu ca tsu'hue chu'hui tiquee na, lo' cuaña'an nde lyee la ca tsu'hue chu'hui tiquee um. 12Nde cha' nu ndlon tñan 'in um: Chu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um, tsaña'an nu lca tiqueen lo'o um. 13Si'yana a tucui nu tlyu la cha' tsu'hue ntsu'hui 'in que ña'an nu tyaa can' 'in si'ya ta'a tsu'hue. 14'Un lca um ta'a tsu'huen cha' ngui'ni um cha' nu ndlon tñan. 15A n'nin cunta si'yana lca um sca nguso ti, si'yana sca nguso a jlyo ti' yu ñi na ngui'ni x'nan yu, cui' ca nu nchcuin' lo'o um si'yana lca um sca ta'a tsu'huen, si'yana cua' mtsan' 'in um nchgaa cha' nu cua' ycui' Stin lo'on. 16Si'i um ngulohui um 'ñan, cui' ca nu nan' ngulohuin 'in um, ña'an ca si'yana tsala xaa ca chcan' loo cha' tsu'hue 'ñan loo chendyu 'in um, lo' nchgaa cha' nu jñan um 'in Stina Ndiose lo'o cha' cuiya' 'ñan, taa ñi 'in na. 17Nde cha' nu ndlon tñan 'in um si'yana chu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um. Ntsu'hui cha' xcuan tloo ne' 'in yu ta'a mda'an ñi 18Cha' nten chendyu nxcuan tloo ne' 'in um, ca cuiya' ti' um si'yana culo nducua la 'ñan mscuan tloo ne'. 19Cha' cua na sca cha' ti 'in um lo'o nten chendyu, ca tsu'hue chu'hui tiquee ne' lo'o um, una 'un a nguiaa um tso' 'in ne' si'yana cua' ngulohuin 'in um, can' cha' nxcuan tloo ne' 'in um. 20Quia yu'hui ti' um cha' nu ycuin' lo'o um, sca nguso a ndon loo la can' que 'in x'nan. Cha' jui nu mna'an ti'i 'ñan, cui' cuaña'an caja nu ña'an ti'i ne' 'in um, lo' cha' jui nu mducua tñan cha' nu ycuin', cui' cuaña'an caja nu cu'ni cunta cha' nu chcui' um. 21Si'yan caja nu xcuan tloo 'in um, si'yana a ndyu'hui lyoo ne' 'in ñi nu ngua'an tñan 'ñan. 22Cha' cua na a yaan loo chendyu re, lo' ñi a ycuin' cha' re lo'o ne', a sca qui'ya nducui ne'. Una cua' ñii a ndyijyi ña'an nchcui' ne' ta a nducui ne' qui'ya. 23Nu nxcuan tloo 'ñan, lo'o 'in Stin nxcuan tloo can'. 24Cha' cua na a m'nin scasca cha' tnu nu a nchca tucui cu'ni, a nducui ne' qui'ya, una cua' ñii cua' na'an tloo ne' cha' can', lo' ti' nxcuan tloo ne' 'ñan tsatlyu lo'o Stin. 25Una ngui'ni ne' cha' re si'yana tsato'o ña'an cha' nu cua' nguinu scua loo lee 'in ne', lo' nchcui' na: —Mscuan tloo ne' 'ñan siya' a nducuin qui'ya—. 26Una xa caan ñi nu ntsu'hui cha' taa cha' tnu tiquee 'in um, can' nu taa suun ña'an ndi'in cha' 'ñan, lo' nan' ca'an tñan 'in ñi lo'o cunta 'in Stina Ndiose, cui' Espíritu nu ñi nu tyi'o se'en nducua Ndiose. 27A cunta lo'o um ntsu'hui cha' taa um suun ña'an ndi'in cha' re, si'yana tsatlyu mdi'in na lo'o um ti' culoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\