JUAN 5

1Chon' nde'en can' yaa Jesús quichen Jerusalén se'en nu nchca ta'a 'in ne' judio. 2Cui' ti tu'hua quichen se'en nguiten ne' Tulo'o Slya' can', nducua sca se'en ndi'in tyi'a tlya, lo' ndlo'o naan ne' 'in na lo'o cha' hebreo, Betesda. Tyi'iin sii' can' nguia' tucui lo' nducua tsa ca'yu tuna'an 'in na. 3Can' ndi'in qui'an nu ti'i lo'o cuati loo quicha, nu cuityin', nu co' quiya' lo'o nu cuxi quiya', nta ne' cha' ñi xaa quiñan ti'in tyi'a can'. 4Si'yana cua' lca ti xaa ndyi'ya sca angujle nu nxiquiñan ti'in tyi'a can', lo' nu sten culo nducua la loo tyi'a can' xa ndyi quiñan ti'in na, can' nu nchca lo'o ña'an quicha ti nu ntsu'hui 'in. 5Can' su sca yu nu cua' ntsu'hui cla tyii ntsu'hui snu' yjan ti'i. 6Jesús na'an ñi su yu, lo' xa ngujlyo ti' ñi si'yana cua' s'ni ti'i yu, juin ñi 'in yu: ¿Ta nchca ti' um chca um? 7Mxcuen yu 'in ñi: 'Un jlyo ti' um si'yana a ndyijyi nu su'hua 'ñan loo tyi'a re xa nguiñan ti'in na. Xa nchca tin' sten 'in na xca tucui nu ndla la nguiten que 'ñan nan'. 8Lo' juin Jesús 'in yu: Tyiton um, xñi um jaa' 'in um lo' quiaa um. 9Ticui' xaa mchca yu, msñi yu jaa' 'in yu, mdo'o yu nguiaa yu, lo' lca na tsaan nu nxitñan' ne' judio. 10Xacan' juin ne' judio lo'o yu nu mchca can': Tsaan nu nxitñan' na lca na cua' ñii, a ntsu'hui cha' cuiya' 'in cui'ya jaa' 'in. 11Mxcuen yu 'in ne': Una nu m'ni chca 'ñan juin lo'on: Xñi um jaa' 'in um lo' quiaa um. 12Xacan' mñicha' ne' 'in yu: ¿Tucui ca nu juin lo'o si'yana xñi jaa' 'in lo' quiaa? 13A ngujlyo ti' yu ti ca nu m'ni chca 'in yu si'yana Jesús a ncua chcan' 'a ñi lja nten qui'an can'. 14La cua' msiin la can' nguija lyoo Jesús 'in yu ni' lyaa, lo' juin ñi 'in yu: Cua' mchca um ñii, a cu'ni 'a um qui'ya, ña'an tu' tlyu la cha' nu ña'an um. 15Xacan' mdo'o yu nguiaa yu, lo' mtsa' yu 'in ne' judio si'yana Jesús lca nu m'ni chca 'in yu. 16Cui' si'ya cha' re mdyisnan mna'an ti'i ne' judio 'in Jesús, lo' nan ne' ña'an nu cujui ne' 'in ñi si'yana tsaan nu nxitñan' ne' m'ni chca ñi 'in nten. 17Xacan' mxcuen Jesús 'in ne': A nchca tsatii tñan nu ngui'ni Stin, cui' cuaña'an nan'. 18Can' cha' ne' judio nde lyee la ngunan ne' ña'an nu cujui ne' 'in ñi, si'yana a n'ni cunta ñi tsaan nu nxitñan' ne', lo' si'i tsacan' ti cha', cui' ca nu nchcui' ñi si'yana Ndiose lca ycui' ca Sti ñi, lo' ngui'ni sca ñi 'in ñi lo'o Ndiose. 19Xacan' mxcuen Jesús 'in ne': Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, Sñe' Ndiose, ñi sca cha' lo' a tca cu'ni cha' 'in ti, cui' ca nu cu'ni can' tsaña'an nu cua' m'ni cha'an 'in Stina Ndiose, si'yana nchgaa tñan nu ngui'ni Stina Ndiose, ticui' cuaña'an ngui'ni Sñe' ñi. 20Si'yana Stina Ndiose lyee ndyu'hui cuiya' ti' ñi 'in Sñe' ñi, lo' ndlo'o ñi 'in can' nchgaa tñan nu ngui'ni ñi, hasta tnu la cha' ntsu'hui cha' culo'o ñi 'in can' que ña'an cha' nu na'an um cua' ñii, lo' lyee la cuhue ti' um xacan'. 21Si'yana tsaña'an nxiqui'o Stina Ndiose 'in ne' cua' ngujui, cuaña'an ndaa Sñe' ñi chendyu nu cui' ti 'in nu nchca ti' ñi. 22Si'yana Stina Ndiose, a n'ni ñi xñan bsya 'in nten chendyu, cui' ca nu mdaa ñi cha' cuiya' can' 'in Sñe' ñi, 23ña'an ca si'yana cu'ni tnu nchgaa nten 'in Sñe' ñi tsaña'an n'ni tnu ne' 'in Stina Ndiose. Nu a cu'ni tnu 'in Sñe' ñi ticui' cuaña'an a n'ni tnu can' 'in nu ngua'an tñan 'in ñi. 24Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, nu ndon nscan cha' nu nchcuin' lo' ndiya qui'an ti' 'in nu ngua'an tñan 'ñan, cua' jui chendyu nu a tsatii 'a 'in, a nducua 'a qui'ya chon' si'yana cua' mdo'o tso' can' sii' cha' ndyija lo' cua' jui chendyu 'in. 25Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, cua' mdiyaa xaa ntsu'hui cha' quine 'in ne' ngujui cha' nu chcui' Sñe' Ndiose, lo' nu cu'ni cunta 'in ñi caja chendyu 'in. 26Si'yana Stina Ndiose la' ña'an cua' ndi'in ñi, cui' cuaña'an mdaa ñi cha' cuiya' can' 'in Sñe' ñi. 27A cunta mdaa ñi cha' cuiya' 'in can' si'yana cu'ni xñan bsya 'in nten chendyu, si'yana lca can' Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan. 28A cuhue ti' um cha' re, si'yana tiyaa xaa nchgaa nu ntsu'hui ni' cuaa quine 'in cha' nu chcui' can'. 29Nu m'ni tñan tsu'hue tyiqui'o can' lo' caja chendyu 'in, nu m'ni tñan ngunan' tyiqui'o can' una tyijyin can' nu ti'i tsala xaa. 30Ñi sca cha', lo' a tca cu'nin cha' 'ñan tin, cui' ca nu ngui'nin xñan bsya tsaña'an ndlo Stin tñan 'ñan, ñi ndi'in cha' 'ñan lo'o cha' re si'yana a ngui'nin ña'an nu nchca tin', cui' ca nu ngui'nin cha' nu nchca ti' ñi nu ngua'an tñan 'ñan. 31Cha' ticuiin' ndaan suun ña'an ndi'in cha' 'ñan, a sca cunta ntsu'hui cha' can'. 32Una ntsu'hui xca tucui nu ndaa suun cha' 'ñan, lo' jlyo tin' si'yana suun nu ndaa can' lca na cha' nu ñi. 33Cui' um ngua'an tñan um 'in nu ya ñicha' 'in yu Xuhua can', lo' suun nu mdaa yu lca na cha' nu ñi. 34Nan' a najo'o suun nu ndaa nten chendyu 'ñan, una chcuin' cha' re si'yana caja ña'an tyi'o laa um. 35Yu Xuhua ncua yu ña'an nchca ti' sca quii' nu ndu'hui xaa, lo' sca co' xaa tsu'hue 'a yu'hui tiquee um lo'o cha' can'. 36Nan' ndaan sca suun nu ndon loo la que ña'an nu mdaa yu Xuhua, si'yana ticui' tñan nu mdaa Stina Ndiose 'ñan ngui'nin cua' ñii, can' nu ndaa suun si'yana Stina Ndiose ngua'an tñan 'ñan. 37A cunta Stina Ndiose, ñi nu ngua'an tñan 'ñan, mdaa ñi suun ña'an ndi'in cha' 'ñan. Ñi siya' lo' a nchca quine 'in um cha' nu nchcui' ñi, ñi a nchca ña'an tloo um 'in ñi, 38ñi a nducuan xu'hue um cha' nu nchcui' ñi, si'yana a ndiya qui'an ti' um 'in nu ngua'an tñan ñi. 39Cu'ni quii tsu'hue um quityi 'in Ndiose, 'un nchcui' um si'yana ndaa na chendyu nu a tsatii 'a, lo' cui' cha' 'ñan lca nu nchcui' quityi can'. 40Una a nchca ti' um cuan xu'hue um 'ñan se'en nu caja chendyu nu a tsatii 'a 'in um. 41Nan' a nducua tloon quinu tsu'hue tiquee nten lo'on, 42ndyu'hui lyoon cusya 'in um lo' jlyo tin' si'yana a tsu'hue ntsu'hui tiquee um lo'o Ndiose. 43Nan' ljyaan lo'o cha' cuiya' 'in Stin, lo' a nducuan xu'hue um 'ñan, una cha' caan xca tucui lo'o cha' cuiya' nu 'in ti, can' nu cuan xu'hue um 'in. 44¿Ta tca tsa qui'an ti' um cha' scasca um nducua tloo um quinu tsu'hue tiquee nten lo'o um, lo' si'i nu nsu'hua loo um cha' nu nchca ti' ycui' ca Ndiose? 45A quiñan ti' um ta nan' su'huan qui'ya 'in um tloo Stina Ndiose, una ntsu'hui nu ndlo qui'ya 'in um, cui' Moisé nu nducua tloo um 'in. 46Cha' ndiya qui'an ti' um 'in Moisé, cui' cuaña'an tsa qui'an ti' um 'ñan, si'yana ticui' cha' 'ñan ngua'an Moisé. 47Una cha' a ndiya qui'an ti' um cha' nu ngua'an scua yu, ¿ña'an la ca cha' nu nchcuin'?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\