JUAN 6

1Chon' nde'en can' mdo'o Jesús nguiaa ñi xca tso' tiyo' Galilea, ticui' tiyo' Tiberias lca na. 2Qui'an 'a nten nducui ncha'an 'in ñi si'yana na'an ne' cha' nu tnu ngui'ni ñi lo'o nu ti'i. 3Xacan' ycuen Jesús sca loo nten, can' yten tucua ñi lo'o yu ta'a nda'an ñi. 4Cua' nchcui cha' ca ta'a pascua 'in ne' judio. 5Xa mxina'an Jesús si'yana qui'an 'a nten ljyaan se'en nducua ñi, xacan' juin ñi 'in yu Lpe: ¿La ta xi'i na jaslya nu cu nten re? 6Ycui' cuiya' ti ñi lo'o yu cha' ña'an ca xcuen yu, una cua' jlyo ti' ñi ña'an ntsu'hui cha' cu'ni ñi. 7Mxcuen yu Lpe can': Ñi tñi nu cu'ni na canan tucua ciento tsaan, a cula na xi'i na jaslya nu cu nten re. 8Una yu Ndre, cui' ta'a nda'an ñi, ta'a ngula yu Simón Tyo, juin yu 'in ñi: 9Nde ndon sca yu lyo' ti nu nda'an lo'o ca'yu ti jaslya lo'o tucua cula suhue ti. Una ñi ca cula na lo'o tsare nten. 10Nducua quixin' xuhue ti se'en can'. Xacan' juin Jesús: Chcui' um lo'o nten re si'yana sten tucua ne'. Tsalca yu qui'yu nu yten tucua can' ndiyaa yu ca'yu mii yu. 11Xacan' msñi Jesús jaslya can', mdyaa ñi xu'hue 'in Ndiose, msu'hue ñi 'in na lo' mdaa ñi 'in na 'in yu ta'a nda'an ñi, can' yu nu cua' mtsa 'in na 'in nchgaa nten. Ticui' cuaña'an m'ni ñi lo'o cula can', ycu ne' tsaña'an nu ncua 'in ne'. 12Xa cua' mdyi ycu ne' juin Jesús 'in yu ta'a nda'an ñi: Xo' um nchgaa yu'hue nu nguinu cua si'yana a lyi'un na. 13Xacan' mxo' yu 'in na, lo' m'ni cha'an yu tsa tichcua xcuhui lo'o yu'hue jaslya nu nguinu ycu ne' loo tsa ca'yu ti jaslya cebada can'. 14Xa na'an nten can' cha' nu tnu m'ni Jesús, mdyisnan ycui' ne': Nu cha' ñi ca, nde ñi nu nxiycui' ca Ndiose 'in, nu cua' mdiyaan loo chendyu re. 15Una Jesús ngu'ya ñi cunta si'yana nchca ti' ne' xicu'ni ne' 'in ñi nu ca ñi ree 'in ne', can' cha' mdo'o tso' ñi lja nten can', lo' nguiaa ñi nde sii' qui'ya can' scati ñi. 16Xa ngu'ya tla can' mdo'o yu ta'a nda'an ñi nguiaa yu tu'hua tiyo' can'. 17Can' yten yu ni' sca yca na'an nu tyijyin xi'yu yu xca tso' tiyo' can' nu tiyaa yu quichen Capernaum. Cua' ngu'ya tsu'hue tla, lo' Jesús a nchca tsa ncha'an ñi 'in yu. 18Mdyisnan ncua cui'in lyee ya', cui' ña'aan cua' lo'o tiyo' can' mdyisnan nguitsa na. 19Xa cua' nguiaa yu tsa ntsu'hui lyoo ca'yu uta scua kilometro, xacan' na'an yu ljyan ncha'an Jesús 'in yu, nda'an quiya' ti ñi loo tyi'a can', lo' lyee 'a ytsen yu. 20Lo' juin ñi 'in yu: Nan' lcan, a cutsen um. 21Tsu'hue 'a ntsu'hui tiquee yu xa yten ñi ni' yca na'an can', cui' xaa ti mdiyaa yca na'an can' se'en ntsu'hui cha' tyi'o ti'in jun. 22Xca tsaan can' nten nu nguinu ti'in xca tso' tiyo' can', ngujlyo ti' ne' si'yana tsa yu ta'a nda'an ti Jesús yten ni' xca ti yca na'an nu nguinu nducui can', una a lo'o Jesús yten ñi. 23Una mdyi'o ti'in chcua xnan yca na'an nu mdo'o quichen Tiberias, lo' mdiyaa na cui' ti se'en ycu ne' jaslya xa cua' mdyaa Ñi X'nan na xu'hue 'in Ndiose. 24Xa ncua cuiya' ti' nten can' si'yana a lo'o Jesús, lo' ñi yu ta'a nda'an ñi a lo'o can', xacan' yten ne' ni' yca na'an can', mdo'o ne' nguia nan ne' 'in Jesús nde quichen Capernaum. Jesús lca ñi jaslya nu ndaa chendyu 'in nten 25La xca tso' tiyo' can' nguija lyoo ne' 'in ñi, lo' juin ne': 'Un ñi nu lca Bstro, ¿ñi xaa mdiyaan um nde re? 26Mxcuen Jesús 'in ne': Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, nda'an nan um 'ñan, una si'i si'ya cha' nu tnu nu na'an um, cui' ca nu si'yana ycu um jaslya ña'an nu ncua ti' um. 27Cu'ni um tñan, una si'i si'ya cha' nchcu ti, na nu ntsu'hui cha' lyi'un, cui' ca nu su'hua um juesa 'in um lo'o na nu ntsu'hui cha' ta loo tsala xaa, na nu ntsu'hui cha' taa Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan 'in um, si'yana nde ñi nu mdo'o hui ca 'in Stina Ndiose. 28Xacan' mxcuen ne' 'in ñi: ¿Ña'an ta cu'ni hua si'yana tca tucua hua tñan tsaña'an nu nchca ti' Ndiose? 29Mxcuen Jesús 'in ne': Nde cha' nu nchca ti' Ndiose, si'yana tsa qui'an ti' um 'in nu ngua'an tñan ñi. 30Xacan' mxcuen ne' 'in ñi: ¿Ti ña'an ta cha' nu tnu cu'ni um tloo hua, lo' tsa qui'an ti' hua 'in um? ¿Ñi tñan cu'ni um cua' ñii? 31Nu ncua nten cula 'in na ycu ne' jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan lja nu mda'an ne' loo yuu ngutyi can', cui' tsaña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan mdaa ñi ycu ne'—. 32Juin Jesús 'in ne': Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, si'i Moisé lca nu mdaa jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan 'in um, cui' ca nu Stin lca nu ndaa ycui' ca jaslya 'in um. 33Si'yana jaslya 'in Ndiose lca nu mdo'o nde ni' cuaan lo' ndaa na chendyu 'in nten. 34Lo' juin ne' 'in ñi: Ñi X'nan hua, tyaa um jaslya can' cu hua tsala xaa. 35Xacan' juin Jesús 'in ne': Nan' lcan jaslya nu ndaa chendyu 'in nten. Nu ndiya nan 'ñan, ñi xiya' lo' 'a quite' 'a ti' can', lo' nu ndiya qui'an ti' 'ñan, ñi xiya' lo' a quityi 'a ti'. 36Cui' ña'an cua' nen lo'o um, siya' na'an tloo um 'ñan una a ndiya qui'an ti' um. 37Si'yana tsalca nu ndaa Stina Ndiose cha cuiya' 'in, can' nu quia nan 'ñan, lo' nu quia nan 'ñan a ntsu'hui cha' xcuan tloon 'in can'. 38Nan' mdo'on nde ni' cuaan, una si'i si'yana cu'nin ña'an nu nchca tin', cui' ca nu ña'an nu nchca ti' ñi nu ngua'an tñan 'ñan. 39Nde cha' nu nchca ti' Stina Ndiose, ñi nu ngua'an tñan 'ñan, si'yana a quinan' ñi sca nu cua' mdaa ñi 'ñan, cui' ca nu cu'nin cha' tyiqui'o can' xa tsatii cha' nu nchca loo chendyu re. 40Nde cha' nu nchca ti' ñi nu ngua'an tñan 'ñan, si'yana nchgaa nu chcua quiloo 'in Sñe' ñi lo' tsa qui'an ti' 'in ñi, caja chendyu nu a tsatii 'a 'in, lo' nan' cu'nin cha' tyiqui'o can' xa tsatii cha' nu nchca loo chendyu re. 41Xacan' mdyisnan ycui' tyijyin scasca ne' judio si'ya cha' nu juin Jesús: Nan' lcan jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan. 42Nchcui' ne': ¿Ta si'i Jesús sñe' See lca yu re, ta si'i na cua' ndyu'hui lyoo na 'in sti yu lo'o jyi'an yu? ¿Ña'an ta nchcui' yu si'yana nde ni' cuaan mdo'o yu? 43Jesús juin ñi 'in ne': A najo'o chcui' tyijyin um lyee la. 44A tucui nu quia nan 'ñan cha' si'i Stina Ndiose, ñi nu ngua'an tñan 'ñan, tu'hui tiquee can', lo' nan' cu'nin cha' tyiqui'o can' xa tsatii cha' nu nchca loo chendyu re. 45Nde cha' nu ngua'an yu nu mxiycui' Ndiose 'in: —Nchgaa nten ntsu'hui cha' culo'o Ndiose 'in—. Can' cha' nchgaa nu cua' ngune 'in cha' nu ycui' Stina Ndiose lo' m'ni cha'an 'in ñi, can' nu ndiya nan 'ñan. 46Si'i si'yana nde'en la tucui nu cua' na'an tloo 'in Stina Ndiose, cui' ca nu scati ñi nu mdo'o se'en nducua ñi, can' nu cua' na'an tloo 'in Stina Ndiose. 47Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, nu ndiya qui'an ti' 'ñan cua' jui chendyu nu a tsatii 'a 'in. 48Nan' lcan jaslya nu ndaa chendyu 'in nten. 49Nu ncua nten cula 'in na ycu ne' jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan xa mda'an ne' loo yuu ngutyi can', una chon' nde'en can' ngujui ne'. 50Una nde jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan, lo' nu cu 'in na, a caja 'a can'. 51Nan' lcan jaslya nu lo'o ca nu mdo'o nde ni' cuaan, lo' nu cu jaslya re tyu'hui can' chendyu tsala xaa. Nan' lcan jaslya can', lo' tyaan 'ñan si'yana caja chendyu 'in nten. 52Xacan' ne' judio mdyisnan nchcui' tyijyin ne' lo'o ta'a ne', lo' nchcui' ne': ¿Ña'an ta tca taa yu re ticuii' cunan' yu cu na? 53Lo' juin Jesús 'in ne': Nu cha' ñi s'ni cunen lo'o um, cha' na a cu um cunan' Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, lo' cha' a co'o um tne yu, a ntsu'hui chendyu 'in um. 54Nu cu cunan' lo' co'o tnen, cua' jui chendyu nu a tsatii 'a 'in, lo' nan' cu'nin cha' tyiqui'o can' xa tsatii cha' nu nchca loo chendyu re. 55Si'yana cunan' lca na ycui' ca cha' nchcu, lo' tnen lca na ycui' ca cha' ndyi'o. 56Nu cu cunan' lo' co'o tnen, sca cha' ti 'in lo'on, cui' cuaña'an nan' lo'o can'. 57Stina Ndiose, ñi nu lo'o ca, ngua'an tñan ñi 'ñan, lo' si'ya ñi can' cha' lo'on nan', cui' cuaña'an taan chendyu 'in nu cuan xu'hue 'ñan. 58Nde jaslya nu mdo'o nde ni' cuaan, una si'i ña'an jaslya nu ycu nten cula 'in na lo' ngujui ne', nu cu jaslya re caja chendyu nu a tsatii 'a 'in. 59Nde cha' nu ycui' Jesús xa ngulo'o ñi 'in nten se'en ndiyo' ti'in ne' judio quichen Capernaum. 60Qui'an 'a nu nducui ncha'an 'in ñi ngune 'in cha' nu ycui' ñi, lo' juin ne': Tucui 'a cha' nu ndlo'o ñi re. ¿Tucui ca nu qui'ya cunta 'in na? 61Ngüi ti' Jesús ña'an cha' nu nchcui' nu nducui ncha'an 'in ñi, lo' juin ñi 'in ne': ¿Ta na a mdiyaa ti' um cha' nu ycuin'? 62¿Ña'an ta cu'ni um cha' ña'an tloo um scuen Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan se'en ndi'in ñi ti' culoo? 63Si'ya cusya 'in na can' cha' lo'o na, cunan' re a sca ntsu'hui lyoo na. Cha' nu ycuin' lo'o um lca na cha' nu lo'o ca lo' ndaa na chendyu 'in um. 64Una ntsu'hui um re a ndiya qui'an ti' um 'ñan. Juin Jesús cuaña'an si'yana ti' culoo cua' ngujlyo ti' ñi tsalca nu a ndiya qui'an ti' 'in ñi, lo' ti nu ntsu'hui cha' tyaa 'in ñi. 65Ti' juin la ñi: Can' cha' cua' ycuin' lo'o um si'yana a tucui nu quia nan 'ñan, cha' si'i Stina Ndiose ndu'hui tiquee can'. 66Ti' xacan' qui'an 'a nu nducui ncha'an 'in ñi mdo'o tso', lo' a mda'an 'a lo'o ñi. 67Xacan' juin Jesús lo'o tichcua yu ta'a nda'an ñi: ¿Ta na lo'o um nchca ti' um tyi'o tso' um? 68Yu Simón Tyo can' mxcuen yu 'in ñi: Ñi X'nan hua, ¿tucui ta 'in chcui ncha'an hua, lo' scati um nda'an lo'o um cha' nu ndaa chendyu nu a tsatii 'a 'in hua? 69Huare' cua' ya qui'an ti' hua 'in um, lo' ncua cuiya' ti' hua si'yana 'un lca um Cristo, Sñe' Ndiose, ñi nu lo'o ca. 70Mxcuen Jesús 'in yu: ¿Ta si'i nan' ngulohuin 'in ta'a tichcua um, lo' sca um nguiaa um tso' 'in laxa'an? 71Ycui' ñi cuaña'an si'ya cha' 'in yu Juda Iscariote, sñe' Simón, si'yana can' nu ntsu'hui cha' tyaa 'in ñi, lo' cui' ta yu tichcua can' lca yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\