LUCAS 13

1Lja xacan' mdo'o ycui' tucua snan yu nu mtsa' 'in Jesús tsaña'an mxitiya' tne ne' galilea lo'o tne 'ni, xa nu m'ni yu Pilato cha' ngujui tucua snan ne' lja ndiquin tucua ne' 'ni tloo Ndiose. 2Mxcuen Jesús 'in yu: Cha' nu yato'o 'in ne' Galilea can', ¿ta ñan ti' um si'yana lyee la nducui yu qui'ya que nchgaa la ña'an ta'a Galilea ne'? 3Cunen lo'o um si'yana si'i na, una cha' 'un a xilo'o chon' um qui'ya ngui'ni um, ticui' scaña'an ti quinan' um lo'o ne'. 4Uta lo'o 'tñuxnan yu nu ngujui nu mscua 'ni torre Siloé 'in, ¿ta ñan ti' um si'yana lyee la nducui can' qui'ya que nchgaa la ña'an nten nu ndi'in Jerusalén? 5Cunen lo'o um si'yana si'i na, una cha' 'un a xilo'o chon' um qui'ya ngui'ni um, ticui' scaña'an ti quinan' um lo'o yu. 6A cunta mdi'in tyaa ñi sca cha' lo'o nten can', lo' juin ñi: Sca yu qui'yu ndi'in sca yuu se'en nducua ti uva 'in yu, can' nducua sca yca higo, ya na'an yu cha' lyi'yu mti na una a jui na 'in yu. 7Lo' juin yu 'in nu ntsu'hui cunta se'en can': Ña'an jan ñi, cua' nchca snan yjan nda'an nan mti loo yca re, una a ndyi'yu na, tsu'hue lati xi'yu na si'yana cua cha' ti nducua na. 8Xacan' mxcuen yu nu ntsu'hui cunta se'en can': Ñi x'nan, tyaa um ya' chcua na siya' xca yjan ti, lo' xo' ca'an yuu suun na lo' su'huan yuu cuti 'in na. 9Cha' tyisnan cui'yu na, tsu'hue, lo' cha' a cui'yu na tca xi'yu na. M'ni chca Jesús 'in sca ne' cuna'an tsaan nu nxitñan' ne' 10Yato'o sca tsaan nu nxitñan' ne', ndlo'o Jesús 'in nten se'en ngui'ni tnu ne' 'in Ndiose, 11can' nducua sca ne' cuna'an nu nguinu xincun si'ya cui'in, lo' cua' ntsu'hui 'tñuxnan yjan a nchca 'a quiñi ton ne'. 12Xa na'an Jesús 'in ne', msi'ya ñi 'in ne' lo' juin ñi: Ne' cuna'an, cua' mdo'o laa lo'o quicha nu ntsu'hui 'in. 13Mdi'in tyaa ñi yaa' ñi 'in ne' cuna'an can', cui' xaa nguñi ton ne' lo' m'ni tnu ne' 'in Ndiose. 14Una yu nu ntsu'hui cunta se'en can', ycuen tique' yu si'yana m'ni chca Jesús 'in ne' cuna'an can' tsaan nu nxitñan' ne', lo' juin yu 'in nten can': Scua tsaan ntsu'hui cha' cu'ni na tñan, lja xacan' tca caan um si'yana chca um, una si'i tsaan nu nxitñan' na. 15Xacan' mxcuen Ñi X'nan na 'in yu: 'Un nu cuiñi cua, ¿ta si'i cunda scaa um ndyi'an taa um tyi'a co'o 'ni 'in um siya' tsaan nu nxitñan' na? 16Ne' cuna'an re ticui' ta nten 'in Abraham lca ne', cua' nguiaa 'tñuxnan yjan nsñi su'hua yaa' Laxa'an 'in ne'. Tsaña'an nu mchcan' ne', ¿ta a ntsu'hui cha' cuiya' caja nu xtin' 'in ne' siya' tsaan nu nxitñan' na? 17Xa ycui' ñi cha' re mxijyi'o ti' nchgaa nu ti'i ti' 'in ñi, una ña'aan quichen ne' tsu'hue ntsu'hui tiquee ne' si'ya scasca cha' nu tnu ngui'ni ñi. 18Lo' ti' juin la ñi 'in nten can': ¿Ti ña'an ta cha' tca tyi'in tyaan lo'o um si'yana tca qui'ya um cunta ña'an ntsu'hui cha' culo Ndiose tñan 'in nten? 19Nguiaa cha' can' tsaña'an nguiaa cha' 'in mti mostaza nu ya yta sca yu qui'yu loo jyaan 'in yu, cui' xaa mducua na lo' tlyu ylo na, hasta lo'o quiñi msu'hua ten 'in lja stan' na. 20Xiya' mxitucui ñi ycui' ñi: ¿Ti ña'an ta cha' tca tyi'in tyaan lo'o um si'yana tca qui'ya um cunta ña'an ntsu'hui cha' culo Ndiose tñan 'in nten? 21Nguiaa cha' can' tsaña'an nguiaa cha' 'in suun jaslya nu mxitiya' ne' cuna'an 'in na lo'o snan cuiya' quita, lo' ña'aan na mchcuen na. 22Tucueen nguiaa Jesús quichen Jerusalén mdijin ñi scasca quichen tnu lo'o quichen suhue ti, lo' ndlo'o ñi 'in nten can'. 23Jui nu mñicha' 'in ñi: Ñi X'nan hua, ¿ta chin' ti nten nu ntsu'hui cha' tyi'o laa? Mxcuen ñi 'in ne': 24Su'hua um juesa sten um tuna'an nu lu'hui, si'yana cunen lo'o um sca cha', qui'an 'a nten ca lca tiquee ne' sten ne' can', una a tca 'in ne'. 25Xa cua' mducun x'nan na'an can' tuna'an 'in, xacan' 'un tyisnan cun' um 'in na, lo' chcui' um: Ñi X'nan hua, Ñi X'nan hua, sla um tuna'an re sten hua. Lo' xcuen ñi 'in um: A ndyu'hui lyoon 'in um. 26Xacan' tyisnan chcui' um: Tsatlyu mducua na lo' ycu na, lo' se'en nchca quiya', can' ngulo'o um 'in hua. 27Una xcuen ñi 'in um: Cunen lo'o um, a ndyu'hui lyoon 'in um, nchgaa 'un nu ngui'ni tñan ngunan', tyi'o tso' um siin'. 28Can' tyisnan cunan um loo nu lyee tyijyin um nu ti'i, xa ña'an um 'in Abraham, Isaac, lo'o Jacob tsatlyu lo'o nchgaa yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni, ndi'in se'en ndlo Ndiose tñan, lo' 'un tsato'o quinu ton um nde lyiya'. 29Ta'a jacua nscan chendyu tyi'o nten nu sten se'en ndlo Ndiose tñan, lo' chcua can' tsatlyu tu'hua msa 'in ñi. 30Cunen lo'o um sca cha', nu nguinu ca'an chon', can' nu ca nu culoo tiyaa xaa, lo' nu culoo cua' ñii, tiyaa xaa quinu ca'an chon' can'. 31Cui' tsaan can' mdiyaa tucua snan ne' fariseo se'en ndon Jesús, lo' juin ne' 'in ñi: Tyi'o quichen re si'yana yu Herode ntsu'hui tiquee yu cujui yu 'in. 32Lo' juin ñi 'in ne': Yaa um lo' chcui' um lo'o cuta' cua: Tsaan re ñii lo'o quiaa quilyun re, culon cui'in xa'an nu ntsu'hui 'in nten lo' cu'ni chcan 'in nu ti'i, lo' la ta'a snan tsaan tyii tñan re 'ñan. 33Una 'ni cha' tsa quiñan tucueen nu cua' ngui'an cua' ñii lo'o quiaa lo'o bcha, si'yana a ndyi'o tñan caja sca yu nu nxiycui' Ndiose 'in cha' si'i la Jerusalén. 34¡Jerusalén, Jerusalén! 'Un ne' nu ndujui 'in yu nu nxiycui' Ndiose 'in, lo'o quee ti ndujui um 'in nchgaa nu nda'an tñan ñi 'in um, tsala ña'an tyun ya' ncua tin' xo' ti'in 'in um, tsaña'an n'ni cutu lo'o sñe' 'in, una a mslyaa um. 35Una tiyaa xaa quinu tucua xi'in na'an 'in um. Cunen lo'o um sca cha', a ntsu'hui 'a cha' ña'an tloo um 'ñan tsaya' tiyaa tsaan nu chcui' um: —Tlyu cha' tsu'hue ntsu'hui 'in ñi nu ljyaan lo'o cha' cuiya' 'in Ñi X'nan na—.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\