LUCAS 15

1Nchgaa nu ndlo tñi lo'o nu nducun' mdiyaa tloo Jesús si'yana ton nscan ne' cha' nu nchcui' ñi, 2una ne' fariseo lo'o ne' escriba mdyisnan ycui' tyijyin ne' si'ya ñi, lo' juin ne': Yu re nducuan xu'hue yu 'in nten qui'ya chendyu lo' sca se'en ti nchcu yu lo'o ne'. 3Xacan' mdi'in tyaa ñi sca cha' lo'o ne', lo' juin ñi: 4Cha' ndi'in sca ciento slya' 'in um, lo' quinan' sca 'in, ¿ti nu a xnu ti'in ta'a jacua yla ntsu'hui 'tñulcua can', lo' quia nan 'in nu ngunan' yu'hui can' tsaya' quija lyoo 'in 'in? 5Lo' xa quija lyoo um 'in 'in, tyi'in tya scun um 'in 'in, tsu'hue ntsu'hui tiquee um quian lo'o um 'in 'in. 6Xa quila um la na'an 'in um, xo' ti'in um nchgaa ta'a tsu'hue um lo'o ta'a nducua ti um, lo' ljuin um 'in can': Ca tsu'hue chu'hui tiquee na, si'yana nguija lyoo slya' nu ngunan' yu'hui can' 'ñan. 7Cunen lo'o um sca cha', lyee la tsu'hue ntsu'hui tiquee Ndiose, ñi nu nducua ni' cuaan, si'ya sca nten nu nxilo'o chon' qui'ya 'in, que 'in jacua yla ntsu'hui 'tñulcua nu a 'ni cha' 'in lo'o cha' can'. 8Sca ne' cuna'an su tsa tii tñi plata 'in ne', lo' cha' quinan' sca na, ¿ti nu ta a ca'an sca quii' lo' tyisnan cua ña'an 'in, lo' tsu'hue ti quia nan 'in na tsaya' quija lyoo na 'in? 9Xa nguija lyoo na, xo' ti'in 'in nchgaa ta'a tsu'hue lo'o ta'a nducua ti, lo' ljuin xacan': Ca tsu'hue chu'hui tiquee na, si'yana nguija lyoo tñi nu ngunan' can' 'ñan. 10Cunen lo'o um sca cha', cuaña'an tsu'hue ntsu'hui tiquee angujle 'in Ndiose si'ya sca nten nu nxilo'o chon' qui'ya 'in. Cha' 'in yu tsa suhue ti nu ngunan' yu'hui 11Lo' ti' ycui' Jesús xca cha': Sca yu qui'yu ndi'in tucua sñe' yu. 12Yu cune' la can' juin yu 'in sti yu: Paa, tyaa um cha' tsu'hue nu ntsu'hui cha' qui'ni ca'an 'ñan. Xacan' mdaa sti yu cha' tsu'hue nu ntsu'hui cha' qui'ni ca'an 'in chcuaa yu. 13Una xi'i ti mducui, yu nu cune' la can' yjui' yu nchgaa na nu cua' jui 'in yu, mdo'o yu nguiaa yu tijyo' xca loo yuu, can' mdyisnan ngulyijyi yu tñi 'in yu cua' ña'an ti lo'o chacui' cha' ngunan'. 14Yato'o xa mdyi tñi 'in yu, mdyisnan ngu'ya bju'ñan ña'aan se'en can', lo' a jui 'a na nu cunajo'o 'in yu. 15Ya jñan yu tñan cu'ni yu se'en ndi'in sca yu ndi'in quichen can', can' nu msu'hua 'in yu la se'en ndi'in tñan 'in si'yana ña'an seen yu cuhue' 'in. 16Lyee ncua lca tiquee yu cu yu na nu nchcu cuhue' can', una a tucui nu mdaa 'in na cu yu. 17Nguñan ti' yu xacan': ¡Tsala ña'an qui'an nguso ndi'in 'in stin lo' a sca na ndiya lyijyi 'in can', lo' nan' ndi'in re ndijin yte' tin'! 18Tsu'hue lati xitucuin nde se'en ndi'in stin, lo' cunen lo'o: Paa, nan' m'nin qui'ya tloo Ndiose lo' m'nin qui'ya tloo um. 19A nga'an 'a cha' ti' cuan xu'hue um 'ñan tsaña'an nchca ti' sca sñe' um, cui' ca nu cu'ni um lo'on tsaña'an n'ni um lo'o sca nguso 'in um. 20Xacan' mdo'o yu nguiaa yu, lo' nguila yu se'en ndi'in sti yu. Ti' tijyo' yaan yu cua' na'an sti yu 'in yu, lo' mña'an 'tnan ti' 'in yu, cui' xaa mdo'o ya ycua 'in yu, ycui' cha' ta'a yu lo' msu'hua tuscun 'in yu. 21Juin yu 'in sti yu: Paa, nan' m'nin qui'ya tloo Ndiose, lo' m'nin qui'ya tloo um, a nga'an 'a cha' ti' cuan xu'hue um 'ñan tsaña'an nchca ti' sca sñe' um. 22Una sti yu ngulo tñan 'in nguso 'in: Quia 'ya um te' nu tsu'hue la ña'an lo' xico' um 'in sñen', su'hua um sca cuii' loyaa' yu lo' taa um quinan chu'hui quiya' yu, 23quia 'ya um bta nu cojo' can', cujui um 'in 'in lo' cu'ni na sca ta'a lo' tsatlyu cu na, 24si'yana yu sñen' re m'nin cunta si'yana cua' ngujui yu, una cua' ñii mdyiqui'o yu, cua' ngunan' yu, una xiya' nguila yu. Xacan' mdyisnan m'ni ne' ta'a lo'o nu chcui lca tiquee ne'. 25Una xca sñe' yu nu cula la can', yaan yu yaa yu tñan, xa cua' quila ti yu se'en nducua na'an 'in sti yu, ngune 'in yu ndi'in yla yu bstro lo' nguila quiya' nten can'. 26Xacan' msi'ya yu 'in sca nguso can', lo' mñicha' yu 'in cha' ñi na nchca. 27Juin yu nguso can': Yu ta'a ngula um nguila yu, lo' sti um ngulo tñan si'yana cujui hua bta nu cojo' can', si'yana nguila yu tsu'hue lca 'in yu. 28Xacan' ycuen tique' yu nu cula la can', lo' a mslyaa yu sten yu ña'an. Cui' xaa mdo'o sti yu, mjñan cha' tsu'hue 'in yu si'yana quiaan yu ña'an. 29Una mxcuen yu 'in sti yu: Nan' cua' s'ni 'a ngui'nin tñan 'in um, ñi siya' lo' a nchca cu'nin lye' tin' 'in um, una ñi sca chiu cune' ti 'in um, a nchca taa um si'yana cu'nin chin' sca ta'a lo'o yu ta'a tsu'hue ntsu'huin. 30Una cua' ñii si'yana nguila sñe' um, yu nu cua' ngulyijyi ña'aan cha' tsu'hue nu mdaa um 'in lo'o ne' cuna'an nducun', lo' nde ngulo um tñan si'yana caja bta nu cojo' can' si'ya yu. 31Xacan' mxcuen sti yu: Sñen', nu'huin nchgaa xaa ndi'in lo'on, lo' nchgaa na nu ndi'in 'ñan, na 'in lca na. 32A mdijin yu'hui nu a cu'ni na ta'a lo' ca tsu'hue chu'hui tiquee na, si'yana yu ta'a ngula m'ni na cunta si'yana ngujui yu, lo' la ñii mdyiqui'o yu, cua' ngunan' yu, una cua' ñii nguila yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\