LUCAS 18

1A cunta ti' ycui' la Jesús xca cha' lo'o yu ta'a nda'an ñi si'yana 'ni cha' chcui' lyi'o na 'in Ndiose nchgaa xaa, lo' a cu'ni na'an ti' na. 2Ndeña'an juin ñi: Ndi'in sca yu bse sca quichen, ñi a ntsen yu tloo Ndiose, ñi tloo nten chendyu. 3A cunta quichen can' ndi'in sca ne' cuna'an nu nguinu lo'o cha' ycui' ti, nchgaa xaa nda'an ycui' ne' lo'o yu bse can': Cu'ni cuiya' um cha' 'in hua si'ya cha' 'in nu ti'i ti' 'in hua. 4Yu bse can' a m'ni cunta yu cha' can' cui' xaa, una chon' nde'en can' nguñan ti' yu: Siya' a ntsen tloo Ndiose lo' ñi a n'ni suun 'in nten, 5una ne' cuna'an re nda'an taa ne' cha' nsin' ti' 'ñan, can' cha' cu'ni cuiyan' cha' 'in ne', ña'an tu' tsatii cha' tlyu ti' 'ñan lo'o ne'. 6Ti' juin la Ñi X'nan na: Ton nscan um tsaña'an ycui' yu bse nu a ñi ndi'in cha' 'in can'. 7Xacan' jan ñi, ¿ta a ndla la cu'ni cunta Ndiose 'in nchgaa nu cua' mdo'o hui 'in ñi nu njñan 'in ñi tla lo' cucha? ¿Ta si'i cui' xaa ti xcuen ñi 'in can'? 8Cunen lo'o um si'yana cui' xaa ti cu'ni cuiya' ñi cha' 'in can'. Una Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, tsaan nu ntsu'hui cha' quiaan ñi xiya', ¿ta caja nu tsa qui'an ti' 'in ñi? Cha' 'in ne' fariseo lo'o yu nu ndlo tñi 9Ti' ycui' la Jesús xca cha', cui' cha' 'in nu nsuhui tloo ticuii' una nxcuan tloo 'in xca tucui, lo' juin ñi: 10Tucua yu qui'yu mdiyaa yu ni' lyaa si'yana chcui' lyi'o yu 'in Ndiose, sca can' lca ne' fariseo, lo' xca can' lca nu ndlo tñi. 11Ne' fariseo can' ndon ne' lo' nchcui' lyi'o ne' 'in Ndiose: Stina Ndiose, tyaan xu'hue 'in um si'yana a lcan ña'an nchca ti' nchgaa la tucui, yu cunan, yu nducun', yu nguiten yu'hui lo'o scasca ne' cuna'an, lo' ñi a lcan ña'an nchca ti' yu nu ndlo tñi re, 12cui' ca nu n'nin ayuna tucua ya' sca snan, lo' ndaan lcuan loo tñi nu n'nin canan sca snan. 13Una yu nu ndlo tñi can' tijyo' ti ndon yu, ñi a xtyi ti' yu scuen yu tloo yu nde cuaan, cui' ca nu mdyisnan nycuan' yu jyan tiquee yu lo' nchcui' yu: Stina Ndiose, ña'an 'tnan ti' um 'ñan si'yana nan' lcan nten qui'ya chendyu. 14Una cunen lo'o um, yu re mxitucui yu nde ña'an 'in yu, a xca 'a qui'ya nducui yu tloo Ndiose, una si'i cuaña'an lo'o xca ne' can'. Si'yana nu nchca ti' scuen cuaan 'in ticuii', Ndiose ndyi'ya te'en ñi 'in can', una nu n'ni lyo' 'in, can' nu scuen cuaan Ndiose 'in. 15Xacan' mdyisnan mdiyan lo'o ne' 'in nu suhue ti tloo Jesús si'yana tyi'in tyaa ñi yaa' ñi que, lo' yu ta'a nda'an ñi ngusun lo'o yu 'in nten nu ndiyaa can'. 16Una Jesús msi'ya ñi 'in yu lo' juin ñi: Tyaa um ya' caan nu suhue ti se'en nducuan, lo' a chcui ndijin um, si'yana can' nu ntsu'hui cha' qui'ni ca'an 'in se'en ndlo Ndiose tñan. 17Nu cha' ñi cunen lo'o um, nu nchca ti' sten se'en ndlo Ndiose tñan, cha' a tsa qui'an ti' 'in ñi tsaña'an nguiaa cha' 'in nu suhue ti, a tca sten can'. 18Yato'o sca nu ndon loo la 'in ne' judio mñicha' 'in Jesús: 'Un lca um sca nu tsu'hue 'a, ¿ñi na tca cu'nin si'yana caja chendyu nu a tsatii 'a 'ñan? 19Mxcuen Jesús 'in yu: ¿Ñi cha' nchcui' si'yana lcan sca nten nu tsu'hue? A tucui nu tsu'hue, cui' ca nu scati Ndiose. 20Cua' jlyo ti' ña'an tñan ngulo Ndiose: —A sten yu'hui lo'o cuilyi'o nten, a cujui nten, a cu'ni cunan, a chcui' cha' cuiñi, cu'ni suun 'in tloo sti lo'o jyi'an—. 21Mxcuen yu 'in ñi: Ti' lyon' nxu'huan se'en nchgaa cha' re. 22Xa ngune 'in Jesús cha' nu ycui' yu, juin ñi 'in yu: Xca ti cha' ya lyijyi 'in. Quiaa yjui' nchgaa na nu ndi'in 'in lo' cutsa tñi can' 'in nu ti'i, cuaña'an caja cha' cuilyiya' 'in la ni' cuaan, xacan' chcui ncha'an 'ñan. 23Xa ngune 'in yu cha' can', ngulu'un 'a ti' yu si'yana cuilyiya' 'a yu. 24Xa na'an Jesús si'yana ngulu'un ti' yu, xacan' juin ñi: Tucui 'a ña'an sten ne' cuilyiya' se'en ndlo Ndiose tñan. 25A tucui la tyijyin sca camello quito quiya' cuxa que ña'an nu sten ne' cuilyiya' se'en ndlo Ndiose tñan. 26Lo' nu ngune 'in cha' can' mdyisnan ycui': ¿Ti nu tca tyi'o laa cha' na can'? 27Xacan' juin ñi: Cha' nu tucui 'in nten chendyu, a tucui na 'in Ndiose. 28Xacan' juin yu Tyo: Huare' cua' mxnu ti'in hua nchgaa na nu ndi'in 'in hua, lo' nducui ncha'an hua 'in um. 29Mxcuen Jesús 'in yu: Nu cha' ñi cunen lo'o um, cha' nde'en nu xnu tucua na'an 'in, uta xnu ti'in nten cula 'in, lo'o ta'a ngula, ta cuna'an 'in uta sñe', si'ya cha' 'in Ndiose, 30can' nu lyee la caja cha' tsu'hue 'in loo chendyu re, a cunta tiyaa xaa qui'ni ca'an 'in lo'o chendyu nu a tsatii 'a. 31Xacan' sca cunta mdo'o lo'o Jesús 'in yu ta'a nda'an ñi, lo' juin ñi 'in yu: Cua' ñii tsaa na Jerusalén, lo' tsato'o nchgaa cha' nu nguinu scua cha' 'in Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, tsaña'an ngua'an yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni. 32Tyaa ne' 'in ñi tuyaa' ne' gentil, taa ne' cha' jyi'o 'in ñi, cu'ni lyi'o 'tnan ne' lo' su'hua siye' ne' tloo ñi. 33Xa cua' mjyi'in ne' 'in ñi, xacan' cujui ne' 'in ñi, una xa cua' ca snan tsaan tyiqui'o ñi. 34Una yu ta'a nda'an ñi a ngu'ya yu cha' tiyaa si'yana ti' nchcun cha' tiyaa 'in yu, can' cha' a ngujlyo ti' yu cha' nu ycui' ñi. 35Yato'o xa mdiyaa Jesús tu'hua quichen Jericó, tu'hua tucueen can' nducua sca yu cuityin' nu njñan lcuan 'in nten, 36xa ngune 'in yu ndijin nten qui'an can', mñicha' yu cha' ñi na nchca. 37Jui nu mtsa' 'in yu si'yana Jesús Nazaret nguiaa can'. 38Xacan' mdyisnan msi'ya cueen yu 'in ñi: Jesús, Sñe' ta nten 'in Davi, ña'an 'tnan ti' um 'ñan. 39Nten nu nducua loo can' ngusun lo'o 'in yu si'yana chcua seen tu'hua yu, una nde lyee la msi'ya yu: Sñe' ta nten 'in Davi, ña'an 'tnan ti' um 'ñan. 40Xacan' ycan' ton Jesús, lo' ngulo ñi tñan si'yana tsa te'en ne' 'in yu. Xa mdiyaa yu se'en ndon ñi, mñicha' ñi 'in yu: 41¿Ñi na ta nchca ti' cu'nin lo'o? Mxcuen yu xacan': Ñi X'nan hua, nchca tin' si'yana quila xaa quiloon. 42Xacan' juin Jesús: Quila xaa quiloo, cua' mchca si'yana ya qui'an ti' 'ñan. 43Ticui' xaa can' nguila xaa quiloo yu, lo' mducui ncha'an yu 'in ñi, m'ni tnu yu 'in Ndiose. Nchgaa nten xa na'an ne' cha' can' mdaa ne' loo Ndiose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\