MARCOS 1

1Ndeña'an mdyisnan suun cha' tsu'hue 'in Jesucristo, Sñe' Ndiose, 2tsaña'an nchcui' quityi nu ngua'an scua yu Isaía, yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni: —Ña'an jan ñi, nde ca'an tñan sca yu chcua loo si'yana cu'ni chu'hue yu tucueen nu caan. 3Tyi'an yu se'en ngutyi lo' chcui' cueen yu: Cu'ni chu'hue um tucueen se'en caan Ñi X'nan na, lo' cu'ni ñi um tucueen nu ntsu'hui cha' tyijyin ñi—. 4Yato'o yu Xuhua mda'an ycui' yu sca se'en ngutyi, ngulo'o yu 'in ne' si'yana xilo'o chon' ne' qui'ya 'in ne' lo' chcua tya ne', ña'an ca si'yana cu'ni Ndiose cha' tlyu ti' 'in ne'. 5Qui'an 'a ne' Jerusalén lo'o nchgaa la ña'an quichen ndi'in se'en lyi'ya loo Judea, ndyi'an ne' se'en nchcui' yu Xuhua can', ñee ne' qui'ya 'in ne' lo' mducua tya yu 'in ne' chco tlyu Jordan. 6Te' nu nchco' yu Xuhua can' nguiaa' na lo'o quichan' camello, lo'o sca quijyin nchcan' na sii' yu. Scua nu nchcu yu lca 'in sco', lo' ndyi'yo yu cuiñan' nu ntsu'hui ni' quixin'. 7Ndeña'an nchcui' yu lo'o nten can': Nde loo la re ntsu'hui cha' caan ñi nu tla la cha' 'in que 'ñan nan'. Tsu'hue 'a ntsu'hui tiqueen cha' cua na tca xtin' siya' tisnan ti ñi. 8Nan' nu cha' ñi lo'o tyi'a ti nducuan tyan 'in um, una cui' ñi ca'an tñan ñi Espíritu nu Luhui 'in Ndiose chu'hui ni' cusya 'in um. 9Yato'o sca tsaan mdo'o Jesús quichen Nazaret se'en lyi'ya loo Galilea, mdiyaa ñi se'en ndon yu Xuhua chco tlyu Jordan, lo' mducua tya yu 'in ñi. 10Xa cua' tyi'o Jesús loo tyi'a can', na'an ñi nguila tucua ni' cuaan, nguiaan Espíritu 'in Ndiose se'en ndon ñi, ngu'ya tucua que ñi tsaña'an nchca ti' ndyi'ya tucua sca scun' jo'o. 11Ngune ycui' sca nu ycui' la ni' cuaan: Nu'huin lca Sñen' nan' nu ta'a lati 'ñan, tsu'hue 'a ntsu'hui tiqueen lo'o. 12Cui' xaa ti can' m'ni Espíritu cha' yaa Jesús sca se'en ngutyi. 13Can' yu'hui lyijyi ñi tsani' tucua yla tsaan, a cunta can' ntsu'hui 'ni la. Chcui lja xacan' ncua ti' laxa'an xityu 'in ñi loo qui'ya, una angujle 'in Ndiose mda yaa' 'in ñi. 14Xa cua' ntsu'hui yu Xuhua na'an chcuan, mdo'o Jesús nguiaa ñi se'en lca Galilea, can' mdyisnan ycui' ñi cha' tsu'hue 'in Ndiose, 15lo' nchcui' ñi: Cua' mdiyaa xaa tyisnan culo Ndiose tñan 'in um. Xilo'o chon' um qui'ya ngui'ni um lo' tsa qui'an ti' um cha' tsu'hue 'in ñi. 16Yato'o mdijin Jesús tu'hua tiyo' Galilea, can' na'an ñi 'in yu Tyo lo'o yu Ndre ta'a ngula yu, nduguun yu quitan loo tyi'a can' si'yana yu cuta cula lca yu. 17Lo' juin Jesús 'in yu: Chcui ncha'an um 'ñan, lo' nan' culo'on 'in um cu'ni um cuta, tyicana 'in nten. 18Cui' xaa ti can' ngula' sti yu quitan 'in yu lo' mducui ncha'an yu 'in ñi. 19Chin' ti se'en ti' mda'an ñi, na'an ñi 'in yu Jacobo lo'o yu Xuhua ta'a ngula yu, sñe' Zebedeo, ngui'ni chu'hue yu quitan 'in yu ni' yca na'an can'. 20Cui' xaa can' msi'ya ñi 'in yu, lo' ngula' ton yu 'in Zebedeo sti yu lo'o nguso 'in yu ni' yca na'an can', lo' mducui ncha'an yu 'in ñi. 21Xacan' mdiyaa jun quichen Capernaum, lo' tsaan nu nxitñan' ne' judio yten Jesús se'en n'ni tnu ne' 'in Ndiose, lo' ngulo'o ñi 'in ne'. 22Lyee 'a yuhue ti' ne' 'in ñi si'yana ndlo'o ñi ña'an nchca ti' sca nu ntsu'hui cha' cuiya' 'in, lo' si'i ña'an ndlo'o ne' escriba. 23Lja can' nguilyu sca yu nu ntsu'hui cui'in xa'an 'in, lo' ycui' cueen yu: 24Jesús Nazaret, ¿ñi na nchca ti' lo'o hua? ¿Ta na ljyaan si'yana cujlyo 'in hua? Nan' ndyu'huin lyoon ti ca lca, nu'huin lca ycui' ca nu mdo'o hui 'in Ndiose. 25Una Jesús ngusun lo'o 'in cui'in xa'an can', lo' juin ñi: Seen tyi'in, lya' ton 'in yu re. 26Cui'in xa'an can' mscuin ti'in na 'in yu xiya' ti, cui' ña'an lcaa msi'ya yja cueen yu xa mdyi'o na 'in yu. 27Nchgaa ne' yuhue ti' ne', mñicha' ta'a ne' lo' nchcui' ne': ¿Ñi cha' ta lca cha' re? Chacui' cha' nu cui ti ndlo'o yu, hasta lo'o cui'in xa'an ndlo yu tñan 'in, lo' nchca ja'an 'in yu. 28Ndla ndsa ti can' mdo'o yne cha' 'in ñi sca chcui se'en lca Galilea. 29Ña'aan mdyi'o Jesús se'en ndiyo' ti'in ne' can', nguiaa ñi lo'o yu Jacobo lo'o yu Xuhua, lo' mdiyaa jun se'en nducua na'an 'in yu Tyo lo'o yu Ndre. 30Cui' xaa jui nu mtsa' 'in ñi si'yana jyi'an laa yu Tyo nscua ti'i lo'o tique'. 31Xacan' yaa ñi se'en nscua ne', msñi ñi yaa' ne' lo' mxitucui ñi 'in ne'. Cui' xaa mdyi'o tique' can' 'in ne', lo' mdyisnan m'ni cunta ne' 'in jun. 32Xa cua' nguiaa cucha, mdiya lo'o ne' nchgaa nu ti'i lo'o nu ntsu'hui cui'in xa'an 'in se'en ndon Jesús, 33ña'aan quichen ne' nguio' ti'in ne' tu'hua tuna'an can'. 34Jesús m'ni chca ñi 'in qui'an nu ti'i lo'o cuati loo quicha nu ntsu'hui 'in ne', ngulo ñi cui'in xa'an nu ntsu'hui 'in ne', lo' a mdaa ñi cha' cuiya' ti' chcui' cui'in xa'an can' si'yana jlyo ti' can' tucui ca lca ñi. 35Xa nde cua' ljyaan xaa, mdo'o Jesús nguiaa ñi nde tu'hua quichen scati ñi, can' nchcui' lyi'o ñi 'in Ndiose. 36Yu Tyo lo'o nchgaa la ta'a nda'an yu, mdo'o yu nguia nan yu 'in ñi. 37Xa nguija lyoo ñi 'in yu, xacan' juin yu: Qui'an 'a nten nda'an nan 'in um. 38Lo' juin ñi 'in yu: Tsaa na scasca la quichen nu ndi'in cui' ti re, lo' chcuin' cha' tsu'hue 'in Ndiose, si'yana can' tñan ljyaan. 39Ña'aan se'en lyi'ya loo Galilea mda'an ycui' ñi cha' tsu'hue 'in Ndiose cunda scaa se'en n'ni tnu ne' 'in Ndiose, a cunta ngulo ñi cui'in xa'an nu ntsu'hui 'in nten. 40Yato'o sca tsaan, tloo Jesús mdiyaa sca yu ti'i lo'o quitso' la. Mdyi'ya xtyin' yu lo' ycui' 'tnan yu lo'o ñi: Cha' nchca ti' um lo' cu'ni chca um 'ñan. 41Jesús mña'an 'tnan ti' ñi 'in yu, mxñii ñi yaa' ñi lo' m'ni ca'an ñi 'in yu, lo' juin ñi: Nchca tin'. Quinu luhui lo'o quicha cua 'in. 42Cui' xaa ti ngulyijyi quicha can' 'in yu, lo' mchca yu. 43Xacan' ngulo ñi tñan 'in yu si'yana quiaa yu, una tla cha' ycui' ñi lo'o yu: 44Ña'an jan ñi, xñi cunta si'yana a chcui' lo'o ñi sca tucui cha' re. Tsaloo ti tsaa se'en nducua laa lo' culo'o 'in 'in yu nu ndlo tñan ni' lyaa, taa sca lcuan ña'an nu ngulo Moisé tñan, xacan' ca cuiya' ti' nten si'yana cua' mchca. 45Una yu nu mchca can' mdo'o yu nguiaa yu, mdaa yu suun lo'o ña'an nu ti cha' nu yato'o 'in yu. Can' cha' a ncua 'a ti' sten Jesús scasca quichen, tsaloo ti se'en nu a tca nten ndyi'an ñi, una ñi cuaña'an ti' ndyi'o nten scasca quichen ndyi'an nan 'in ñi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\