MARCOS 10

1Mdo'o Jesús nguiaa ñi, lo' mdiyaa ñi se'en lca Judea, xacan' mdo'o ca'an ñi xca tso' chco tlyu Jordan. Ticui' ti ña'an nguio' ti'in nten se'en mdiyaa ñi, lo' xiya' ngulo'o ñi 'in ne' si'yana cuaña'an ntsu'hui cha' 'in ñi. 2Tucua snan ne' fariseo mdiyaa ne' se'en ndon Jesús, sca cha' can' ti 'in ne' mñicha' ne' 'in ñi: ¿Ta ntsu'hui cha' cuiya' 'in yu qui'yu cula' ti'in yu cuilyi'o yu? 3Mxcuen ñi 'in ne': ¿Ña'an ta ngulo Moisé tñan 'in um? 4Lo' juin ne' 'in ñi: Yu Moisé mdaa cha' cuiya' 'in yu qui'yu cula' ti'in yu cuilyi'o yu, una cha' tsa' scua sca quityi 'in yu. 5Lo' juin Jesús 'in ne': Mdaa yu cha' cuiya' can', una si'ya cha' lye' ti' 'in um. 6Una culoo xa mtñan Ndiose chendyu, —qui'yu lo' cuna'an mtñan ñi. 7Can' cha' yu qui'yu ntsu'hui cha' tyi'o tso' yu sii' sti yu lo'o jyi'an yu, lo' tyi'in yu lo'o cuilyi'o yu, 8lo' chcuaa can' sca tucui ti lca—, cua' si'i 'a tucua lca can', cui' ca nu scati lca. 9Can' cha' nu cua' m'ni sca Ndiose 'in, a ntsu'hui 'a cha' ti' cula' ti'in ta'a. 10Xa cua' mdiyaa jun ña'an, yu ta'a nda'an ñi mñicha' yu 'in ñi si'ya cha' can'. 11Mxcuen ñi 'in yu: Yu nu ndla' ti'in 'in cuilyi'o, lo' tyi'in yu lo'o xca ne' cuna'an, qui'ya ngui'ni yu tloo cuilyi'o ca yu. 12Ticui' cuaña'an sca ne' cuna'an nu ndla' ti'in 'in cuilyi'o, lo' tyi'in ne' lo'o xca yu qui'yu, ticui' qui'ya ngui'ni ne'. 13Xacan' mdiyan lo'o ne' 'in nu suhue ti se'en nducua Jesús, si'yana tyi'in tyaa ñi yaa' ñi que, una yu ta'a nda'an ñi ngusun lo'o yu 'in ne'. 14Xa na'an Jesús cha' can', a mdyaa ti' ñi lo' ngusun lo'o ñi 'in yu, lo' juin ñi: Tyaa um ya' caan nu suhue ti se'en nducuan, lo' a chcui ndijin um, si'yana nchgaa nu cu'ni lyo' 'in ña'an nu suhue ti re, can' nu qui'ni ca'an 'in se'en ndlo Ndiose tñan. 15Nu cha' ñi cunen lo'o um: Sca nten cha' a cuan xu'hue ne' 'in Ndiose tsaña'an nguiaa cha' 'in nu suhue ti, a tca sten ne' se'en ndlo ñi tñan. 16Xacan' msu'hua tuscun ñi 'in nu suhue ti can', mdi'in tyaa ñi yaa' ñi que, lo' ncuan ñi 'in. 17Xa mdo'o Jesús nguiaa ñi, carre ti mdo'o sca yu nu yan ycua 'in ñi, mdyi'ya xtyin' yu tloo ñi, lo' mñicha' yu 'in ñi: 'Un ñi nu lca Bstro, lca um sca nu tsu'hue 'a, ¿ñi na tca cu'nin si'yana caja chendyu nu a tsatii 'a 'ñan? 18Mxcuen Jesús 'in yu: ¿Ñi cha' nchcui' si'yana lcan sca nten nu tsu'hue? A tucui nu tsu'hue, scati Ndiose tsu'hue ñi. 19Cua' jlyo ti' ña'an tñan ngulo Ndiose: —A sten yu'hui um lo'o cuilyi'o nten, a cujui um nten, a cu'ni um cunan, a chcui' um cha' cuiñi—, ñi a cuñilyi'o um nten, —cu'ni suun um 'in um tloo sti um lo'o jyi'an um—. 20Xacan' mxcuen yu 'in ñi: Ñi Bstro, ti' lyon' nxu'huan se'en nchgaa cha' re. 21Jesús mxina'an ñi tloo yu lo' mña'an 'tnan ti' ñi 'in yu, lo' juin ñi: Ndiyaa lyijyi xca cha' 'in, quiaa lo' cujui' nchgaa na nu ndi'in 'in lo' cutsa tñi can' 'in nu ti'i, cuaña'an caja cha' cuilyiya' 'in la ni' cuaan, xacan' chcui ncha'an 'ñan, siya' ti tyaa 'in si'ya cha' 'ñan. 22Ndyijyin ya' ngulu'un ti' yu nguiaa yu si'ya cha' nu ycui' ñi lo'o yu, si'yana lyee cuilyiya' yu. 23Xacan' tyi'iin mxina'an Jesús, lo' juin ñi 'in yu ta'a nda'an ñi: Tucui 'a ña'an sten sca yu cuilyiya' se'en ndlo Ndiose tñan. 24Yu ta'a nda'an ñi lyee 'a yuhue ti' yu si'ya cha' nu ycui' ñi, una Jesús ycui' ñi xiya': Sñen', sca nten nu nchcui ti' cha' cuilyiya', tucui 'a ña'an sten can' se'en ndlo Ndiose tñan. 25Cuti la tyijyin sca camello quito quiya' cuxa, que ña'an nu sten sca yu cuilyiya' se'en ndlo Ndiose tñan. 26Yu ta'a nda'an ñi lyee la yuhue ti' yu, lo' scasca yu ñicha' ta'a yu: ¿Ti nu tca tyi'o laa cha' na can'? 27Mxina'an Jesús se'en ndi'in yu, lo' juin ñi: Cha' nu 'in nten, a ndyijyi ña'an na, una lo'o tso' 'in Ndiose nchgaa cha' tca. 28Yu Tyo mdyisnan ycui' yu lo'o ñi: Una huare' cua' ngula' ti'in hua nchgaa na nu ndi'in 'in hua, lo' ljyan ncha'an hua 'in um. 29Mxcuen Jesús 'in yu: Nu cha' ñi cunen lo'o um, cha' nde'en nu xnu tucua na'an 'in, uta xnu ti'in ta'a ngula, uta 'in sti lo'o jyi'an, uta 'in cuilyi'o, uta sñe', lo' ta cula' sti yuu se'en n'ni tñan, lo' nu cu'ni cuaña'an si'ya cha' 'ñan, lo'o si'ya cha' tsu'hue nu nchcui' Ndiose, 30nde lyee lati caja cha' tsu'hue 'in loo chendyu re: Nde quinu na'an 'in can', cuaña'an lo'o ta'a ngula, lo'o jyi'an, lo'o sñe', lo'o yuu, a cunta lo'o scasca nu ti'i tyijyin can', una tiyaa xaa caja chendyu nu a tsatii 'a 'in. 31Si'yana qui'an 'a nu culoo cua' ñii, quinu ca'an chon' tiyaa xaa, lo' nu nguinu ca'an chon', ca nu culoo tiyaa xaa. 32Yato'o nguiaa jun tucueen Jerusalén, lo' nducua loo Jesús loo yu ta'a nda'an ñi, ntsu'hui cha' tiquee yu, a cunta nguitsen yu, cui' cuaña'an lo'o nchgaa la ña'an nu nchcui ncha'an 'in ñi. Xiya' ngulo tso' Jesús 'in ta'a tichcua yu can' se'en ycui' ti jun, lo' mdyisnan mtsa' ñi 'in yu ña'an ntsu'hui cha' tsato'o 'in ñi. 33Lo' juin ñi: Ña'an jan ñi, cua' ñii tiyaa na quichen Jerusalén, lo' Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan ntsu'hui cha' quinu ñi tuyaa' yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa, lo'o tuyaa' ne' escriba, can' nu culo qui'ya 'in ñi se'en nu caja ñi, lo' tyaa ne' 'in ñi tuyaa' ne' gentil. 34Can' nu taa cha' jyi'o 'in ñi, jyi'in 'in ñi, su'hua siye' ne' tloo ñi, lo' cujui ne' 'in ñi, una nu cua' ca snan tsaan tyiqui'o ñi. 35Xacan' yu Jacobo lo'o yu Xuhua, sñe' Zebedeo, mdiyaa yu cui' ti se'en ndon Jesús, lo' juin yu: 'Un ñi nu lca Bstro, nchca ti' hua cu'ni um sca cha' tsu'hue lo'o hua. 36Lo' juin ñi 'in yu: ¿Ñi na ta nchca ti' um? 37Mxcuen yu 'in ñi: Nchca ti' hua cha' taa um cha' cuiya' chcua hua scaa tso' sii' um la se'en ntsu'hui cha' culo um tñan. 38Xacan' juin Jesús 'in yu: A jlyo ti' um ñi na jñan um. Vaso nu ntsu'hui cha' co'on, ¿ta tca co'o um 'in na? ¿Ta tca tyijyin um nu ti'i tsaña'an nu ntsu'hui cha' tijin? 39Mxcuen yu 'in ñi: Tca 'in hua. Juin Jesús 'in yu: Cha' ñi ña'an nchcui' um si'yana sca vaso ti co'o um lo'on, ticui' sca nu ti'i ti ntsu'hui cha' tyijyin um lo'on. 40Una nu chcua um tso' cueen 'ñan lo'o tso' ca, a ntsu'hui cha' cuiya' 'ñan taan 'in um, si'yana can' chcua nu cua' ngua'an cuiya' 'in. 41Cha tii yu can' ycuen tique' yu lo'o yu Jacobo lo'o yu Xuhua, xa ngune 'in yu cha' nu ycui' yu can'. 42Una Jesús msi'ya ñi 'in nchgaa yu: 'Un cua' jlyo ti' um si'yana tsalca yu nu ndlo tñan quichen tnu, lo'o cha' cuiya' 'in yu n'ni x'nan ne' 'in yu, lo' yu nu ndon loo 'in yu, tla 'a ndlo yu tñan 'in nten can'. 43Una si'i cuaña'an ntsu'hui cha' cu'ni um, cui' ca nu cha' nde'en um nchca ti' um ca um nu ndon loo lati, can' nu tucua tloo nchgaa tucui. 44Cha' nde'en nu nchca ti' ca nu culoo, can' nu ca nguso 'in nchgaa tucui. 45Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, a ljyaan ñi ta si'yana caja nu ca nguso 'in ñi, cui' ca nu si'yana ca ñi nguso 'in nchgaa tucui, lo' taa ñi chendyu 'in ñi si'yana tyi'o laa qui'an nten. 46Xacan' mdiyaa jun quichen Jericó. Xa nde cua' mdo'o Jesús tu'hua quichen lo'o yu ta'a nda'an ñi, qui'an nten nducui ncha'an 'in jun, lo' tu'hua tucueen can' nducua sca yu cuityin' naan Bartimeo, sñe' yu Timeo, njñan yu lcuan. 47Xa ynan yu cha' si'yana Jesús Nazaret ndijin can', xacan' msi'ya cueen yu 'in ñi: Jesús, Sñe' ta nten 'in Davi, ña'an 'tnan ti' um 'ñan. 48Scasca ne' ngusun lo'o ne' 'in yu si'yana chcua seen tu'hua yu, una nde lyee la msi'ya yu 'in ñi: Sñe' ta nten 'in Davi, ña'an 'tnan ti' um 'ñan. 49Xacan' ycan' ton Jesús, lo' ngulo ñi tñan si'yana xi'ya ne' 'in yu cuityin' can'. Msi'ya ne' 'in yu, lo' juin ne': Cu'ni tnu tiquee, tyiton si'yana nxi'ya ñi 'in. 50Yu cuityin' can' cui' xaa ngula' sti yu te' nguixen yu, mdyiton yu, lo' mdiyaa yu tloo Jesús. 51Lo' juin Jesús 'in yu: ¿Ñi na nchca ti' cu'nin lo'o? Yu cuityin' can' mxcuen yu 'in ñi: 'Un ñi nu lca Bstro, nchca tin' quila xaa quiloon. 52Jesús juin 'in yu: Tca quiaa, cua' mchca si'yana ya qui'an ti' 'ñan. Ticui' xaa nguila xaa quiloo yu, lo' mducui ncha'an yu 'in Jesús se'en nguiaa ñi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\