MARCOS 12

1Xacan' mdyisnan ycui' Jesús scasca cha' lo'o nten, lo' juin ñi: Sca yu qui'yu msu'hua lo'o yu se'en nducua ti uva 'in yu. Ni' lyi'o can' mtñan yu sca se'en xiin' uva can'. A cunta mtñan yu sca se'en cuaan, chcua nu chu'hui cunta 'in na, lo' cunda tlu'hue mxnu yu tñan can' 'in yu nu chu'hui cunta 'in na, mdo'o yu nguiaa yu sca se'en tijyo'. 2Mdiyaa xaa nu ntsu'hui cha' quio' mti can', x'nan tñan can' ngua'an tñan yu sca nguso nu tsa chcuan cunta 'in mti nu ntsu'hui cha' qui'ni ca'an 'in yu. 3Una yu nu ntsu'hui cunta tñan can' yjui ti'in yu 'in nguso nu mdiyaa can', lo' mxitucui yu lo' a sca na ngu'ya yu. 4Xacan' ngua'an tñan x'nan tñan can' xca nguso 'in yu, can' nu mjyi'in yu 'in lo'o quee, yjui yuhua' yu que, cua' ña'an ti m'ni lyi'o yu 'in. 5Xiya' ngua'an tñan yu xca nguso 'in yu, can' nu yjui yu 'in. Cuaña'an yato'o lo'o nchgaa la ña'an nguso nu yaa can', ntsu'hui nu yjui yuhua' yu, lo' ntsu'hui nu yjui yu 'in. 6Ndi'in scati sñe' x'nan tñan can' nu ta'a la ti' 'in yu, lo' ngua'an tñan yu 'in yaa se'en ndi'in tñan 'in yu. Ñan ti' yu: Ñii ca'an tñan 'in ycui' ca sñe', nde nu cu'ni cunta yu cha' nu chcui'. 7Una yu nu ntsu'hui cunta tñan can', mdyisnan m'ni cuiya' yu cha' lo'o ta'a yu, lo' nchcui' yu: Nde ljyaan ycui' ca sñe' x'nan tñan nu ntsu'hui cha' quinu tñan re 'in, cujui na 'in yu lo' quinu tñan re 'in na. 8Cui' ña'an lcaa msñi yu 'in lo' yjui yu 'in, mscuan yu 'in nde chon' lo'o. 9Cua' ñii jan ñi, ¿ña'an ta cu'ni x'nan tñan can'? Cui' ca nu tsa yjui yu 'in yu nu ntsu'hui cunta tñan can', lo' taa yu 'in na cu'ni cunta xca tucui. 10¿Ta a nchca chcui' um sca cha' nu nguinu scua loo quityi 'in Ndiose: —Quee nu mscuan tloo yu cuityi na'an, cua' ñii lca na quee nu nsñi ton 'in na'an. 11Ñi X'nan na m'ni ñi cha' re, lo' nduhue ti' na cha' nu na'an tloo na—? 12Ngunan ne' ña'an quinu Jesús si'yana ngu'ya ne' cha' tiyaa, cha' 'in ne' ca ycui' ñi. Lo' si'yana nguitsen ne' tloo nten qui'an can', ngula' ton ne' 'in ñi, mdo'o ne' nguiaa ne'. 13Xacan' ngua'an tñan ne' tucua snan ne' fariseo, lo'o chcua xnan nten 'in ree Herode nu tsa ycui' lo'o Jesús, lo' cunan ne' ña'an nu su'hua ne' qui'ya chon' ñi. 14Xa mdiyaa ne' tloo ñi, juin ne' 'in ñi: 'Un ñi nu lca Bstro, huare' jlyo ti' hua si'yana 'un lca um sca nu nchcui' cha' nu ñi, lo' ñi a nan um ña'an nu quinu tsu'hue nten lo'o um, ñi a nxñi um cunta ña'an cha' 'in nten, cui' ca nu ndlo'o um cha' nu ñi 'in Ndiose, ña'an ntsu'hui cha' cu'ni na. Ña'an ljuin um, ¿ta tsu'hue cha' taa na tñi nu njñan yu César, uta na a tsu'hue 'a? ¿Taa na 'in na, uta na a taa na 'in na? 15Jesús ngüi ti' ñi si'yana a ñi cusya 'in ne', lo' juin ñi: ¿Ñi cha' nan um ña'an su'hua um qui'ya chon'? Tyaa um sca tñi 'ñan, ña'an na. 16Mdaa ne' tñi can' 'in ñi, lo' mñicha' ñi 'in ne': ¿Ti nu 'in lcuin nga'an chon' tñi re, lo'o nii nu nga'an 'in na? Mxcuen ne' 'in ñi: Yu César. 17Xacan' mxcuen Jesús 'in ne': Tyaa um 'in César na nu qui'ni ca'an 'in yu, cui' cuaña'an tyaa um 'in Ndiose na nu qui'ni ca'an 'in ñi. Lyee 'a yuhue ti' ne' 'in ñi. 18Xacan' mdiyaa tucua snan ne' saduceo se'en ndon Jesús nu a ndiya qui'an ti' si'yana tyiqui'o ne' cua' ngujui. Mñicha' ne' 'in ñi: 19'Un ñi nu lca Bstro, yu Moisé ngua'an scua yu sca quityi lo' nchcui' na: —Sca yu qui'yu cha' caja yu, lo' ñi sca sñe' yu lo' a mdi'in lo'o cuilyi'o yu, 'ni cha' ticui' ta'a ngula yu tyi'in lyi'o 'in ne' cuna'an can', lo' cha' tyi'in sñe' ne' cu'ni ne' cunta si'yana sñe' ne' lo'o cuilyi'o ca ne' lca can'—. 20Yato'o mdi'in tsa cati yu qui'yu sca ta'a ngula ti yu. Yu nu cula can' jui cuilyi'o yu, lo' ngujui yu, una ñi sca sñe' ne' lo' a mdi'in lo'o yu. 21Yu nu cua' nchca tucua can' mdi'in lyi'o 'in ne' cuna'an can', ticui' cuaña'an ngujui yu, a sca sñe' ne' mdi'in lo'o yu. Cuaña'an yato'o lo'o yu nu cua' nchca snan can'. 22Scaña'an ti yato'o 'in ta'a cati yu, ngujui yu, una ñi sca sñe' ne' lo' a mdi'in lo'o yu. Yato'o lo'o ne' cuna'an can' ngujui ne'. 23Xa ntsu'hui cha' tyiqui'o ne' cua' ngujui, ¿ti ña'an ta yu can' nu cuilyi'o ca ne' cuna'an can', si'yana mdi'in ne' lo'o ta'a cati yu? 24Xacan' mxcuen Jesús 'in ne': Si'i ña'an cha' tiyaa 'in um, si'yana a ndyi'ya um cunta ña'an nchcui' quityi 'in Ndiose, ñi a jlyo ti' um tsala cha' cuiya' nu ntsu'hui 'in ñi. 25Xa tyiqui'o ne' cua' ngujui, a ntsu'hui 'a cha' ti' caja cuilyi'o ne', ñi a taa 'a ne' cha' cuilyi'o 'in nten, cui' ca nu scaña'an ti tyi'in ne' ña'an nchca ti' angujle 'in Ndiose la ni' cuaan. 26Una tso' 'in ne' cua' ngujui lo' tyiqui'o, ¿ta na a nchca qui'ya um cha' tiyaa ña'an nchcui' quityi nu ngua'an scua Moisé, xa ycui' Ndiose lo'o yu lja yca quiche' ndiquin can', lo' juin ñi: —Nan' lcan Ndiose 'in Abraham, Ndiose 'in Isaac, Ndiose 'in Jacob—? 27Si'yana Ndiose a lca ñi Ndiose 'in ne' ngujui, cui' ca nu lca ñi Ndiose 'in ne' nu lo'o. Can' cha' nchcuin' lo'o um si'yana si'i ña'an cha' tiyaa 'in um. 28Xacan' sca yu escriba nu ngune 'in cha' nu ycui' ne' lo'o Jesús, mdiyaa yu se'en ndon ñi. Lo' si'yana tsu'hue mxcuen ñi 'in ne', can' cha' mñicha' yu 'in ñi: ¿Ti ña'an ta cha' nu ndon loo lati ngulo Ndiose tñan 'in na? 29Mxcuen Jesús 'in yu: Nde cha' nu ndon loo lati que nchgaa la ña'an cha': —Ne' Israel quine 'in um cha' re. Ndiose nu lca X'nan um, scati ñi lca ñi X'nan um. 30Lo'o nu chcui lca cusya 'in um tyaa um 'in um 'in Ndiose X'nan um, lo'o nu chcui lca tiquee um—, lo'o nchgaa cha' tiyaa 'in um, —lo'o nchgaa juesa 'in um—. Nde cha' nu ndon loo lati que nchgaa la ña'an cha'. 31Nu cua' nchca tucua ticui' ndon loo na: —Ña'an 'tnan ti' um 'in ta'a nten um tsaña'an n'ni um 'tnan 'in um—. A ntsu'hui xca cha' nu ndon loo la que chcuaa cha' re. 32Xacan' juin yu escriba can' 'in Jesús: Ñi Bstro, cha' ñi ña'an nu nchcui' um si'yana scati Ndiose lca Ñi X'nan na, lo' a ntsu'hui 'a xca tucui ña'an nu lca ñi. 33Cha' ñi si'yana lo'o nu chcui cusya 'in na ntsu'hui cha' tyaa na 'in na 'in ñi, lo'o nu chcui lca tiquee na, lo'o nchgaa cha' tiyaa 'in na, lo'o nchgaa juesa 'in na. A cunta ña'an 'tnan ti' na 'in ta'a nten na tsaña'an n'ni na 'tnan 'in na. Cha' re lyee la ntsu'hui lyoo na tloo Ndiose que nchgaa la ña'an cha' nu ngui'ni ne' xa ndiquin tucua ne' sca 'ni tloo ñi. 34Xa ngune 'in Jesús si'yana lo'o cha' tiyaa mxcuen yu 'in ñi, xacan' juin ñi 'in yu: A tijyo' nchca um se'en ndlo Ndiose tñan. A tucui 'a nu ti' msti ti' cuñicha' 'in ñi scasca la cha'. 35Lja ndlo'o Jesús 'in nten ni' lyaa, mñicha' ñi 'in ne' sca cha': ¿Ñi cha' ta nchcui' ne' escriba si'yana Cristo lca ñi ticui' sñe' ta nten 'in Davi? 36Si'yana ticui' Davi ngua'an yu sca cha' xa mxiycui' Espíritu nu Luhui 'in Ndiose 'in yu: —Ndiose X'nan na juin ñi lo'o Ñi X'nan: Chcua tso' cueen 'ñan lja xicu'nin 'in ta'a cusuun quinu nde tuquiya'—. 37Ticuii' Davi ndlo'o naan yu 'in ñi si'yana lca ñi X'nan yu, ¿ña'an ta lca ñi sñe' ta nten 'in yu cha' na can'? Nten qui'an can' tsu'hue 'a ntsu'hui tiquee ne' ndon nscan ne' cha' nu nchcui' ñi. 38Lo' ndlo'o ñi 'in nten can': Xñi um cunta 'in um lo'o ne' escriba, ne' nu nducui ti' nchco' te' tucuin nu tsu'hue ña'an, lo' ndiya ti' ne' xa nchcui' cha' ne' 'in lo'o suun ña'an se'en nchca quiya'. 39Nchcua ne' se'en ndon loo lati se'en nu n'ni tnu ne' 'in Ndiose, ticui' cuaña'an nducui ti' ne' nchcua ycu siin ne' loo yca xlya nu ndon la loo lati. 40Ndlyaa ne' na'an 'in ne' cuna'an nu nguinu lo'o cha' ycui' ti, can' cha' chaan nchcui' lyi'o ne' 'in Ndiose tloo nten, can' ne' nu tlyu lati nu ti'i ntsu'hui cha' tyijyin tiyaa xaa. 41Jesús nducua ñi chcua se'en nscua quiñan' se'en ndyi'ya ne' lcuan, ngui'ni quii ñi ña'an ndyi'ya nten can' lcuan. Ne' nu cuilyiya' qui'an 'a lcuan ndyi'ya ne'. 42Xacan' mdiyaa sca ne' cuna'an ti'i ña'an chendyu 'in nu nguinu lo'o cha' ycui' ti, mdyi'ya ne' tsa tucua tñi suhue ti, nu chin' ti ntsu'hui lyoo. 43Mxi'ya ñi 'in yu ta'a nda'an ñi, lo' juin ñi: Nu cha' ñi chcuin' lo'o um, ne' cuna'an nu nguinu lo'o cha' ycui' ti re, ti'i ña'an 'in ne', una qui'an la lcuan mdyi'ya ne' que nchgaa la ña'an nten re. 44Si'yana nchgaa la ña'an ne' re, mdyi'ya ne' lcuan lo'o tñi nu nguinu ti 'in ne'. Una ne' cuna'an re, lo'o cha' ti'i chendyu 'in ne' mdyi'ya ne' ña'aan tñi nu su 'in ne', tñi nu ntsu'hui cha' cunajo'o 'in ne'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\