MARCOS 2

1Tsa mdijin tucua snan ti tsaan, xiya' mxitucui Jesús nde quichen Capernaum. Mscua cueen cha' 'in ñi ña'aan sca chcui quichen si'yana cua' nguila ñi nde ña'an. 2Cui' ña'an lcaa nguio' ti'in qui'an nten, mtsa'an yu'hui ne' tuna'an lyiya', lo' Jesús ndlo'o ñi cha' 'in Ndiose. 3Xacan' tsa jacua yu qui'yu mdiya lo'o yu sca nu ti'i nu ncua cuti ti' ña'aan, si'yana cu'ni chca Jesús 'in. 4Si'ya nten qui'an can', a ncua sten lo'o yu 'in nu ti'i can' se'en ndon ñi. Can' cha' ycuen lo'o yu 'in nde que na'an, can' msla yu sca se'en mdyi'ya sti yu 'in nu ti'i can' tloo ñi. 5Xa na'an Jesús si'yana lyee ndiya qui'an ti' yu 'in ñi, xacan' juin ñi 'in nu ti'i can': Sñen', cua' mchca qui'ya 'in. 6Lja can' nducua tucua snan ne' escriba, lo' nguñan ti' ne': 7¿Ña'an 'ni tiquee yu re nchcui' yu cuaña'an? Na nchcui' ca'an yu 'in Ndiose. ¿Ta si'i scati Ndiose nchca 'in ñi xicuten ñi qui'ya? 8Jesús cui' xaa ngu'ya ñi cunta cha' nu ñan ti' ne', lo' juin ñi: ¿Ñi cha' ta ñan ti' um cuaña'an? 9¿Ti ña'an ta cha' nu a tucui la chcuin' lo'o yu ti'i re: Ta cunen lo'o yu, cua' mchca qui'ya 'in, uta chcuin', tyiton, lo' xñi s'ñan lo' quiaa? 10Ña'an jan ñi, si'yana ca cuiya' ti' um si'yana nan', Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, ntsu'hui cha' cuiya' 'ñan xicuten qui'ya 'in nten loo chendyu re. (Xacan' juin ñi 'in nu ti'i can'): 11Nan' chcuin' lo'o, tyiton lo' xñi s'ñan, lo' quiaa nde ña'an 'in. 12Cui' xaa mdyiton yu, msñi yu s'ñan yu, mdo'o yu nguiaa yu tloo na'an nten can'. Yuhue 'a ti' ne' lo' m'ni tnu ne' 'in Ndiose, lo' juin ne': Ñi siya' a nchca ña'an na cha' nu na'an na cua' ñii. 13Chon' nde'en can' mdo'o Jesús nguiaa ñi nde tu'hua tiyo', ticui' ti ña'an nducui ncha'an nten 'in ñi, lo' ndlo'o ñi 'in ne'. 14Se'en nguiaa ñi na'an ñi 'in sca yu naan Leví, sñe' yu Alfeo, nducua yu se'en nsu'hua lyiya' nten tñi, lo' juin ñi 'in yu: Chcui ncha'an um 'ñan. Mdyiton yu lo' mducui ncha'an yu 'in ñi. 15Yato'o mdiyaa Jesús lo'o yu ta'a nda'an ñi na'an 'in yu Leví, tsatlyu ycu jun lo'o nchgaa la ña'an yu nu ndlo tñi, a cunta qui'an yu nducun' ta'a nchcu jun, si'yana qui'an 'a nten nducui ncha'an ne' 'in Jesús. 16Tucua snan ne' escriba lo'o ne' fariseo, xa na'an ne' si'yana Jesús nchcu ñi lo'o chacui' yu nducun', lo' juin ne' 'in yu ta'a nda'an ñi: ¿Ñi cha' ta nchcu yu re lo'o yu ndlo tñi lo'o yu nducun'? 17Ngune 'in Jesús cha' nu ycui' ne', lo' juin ñi 'in ne': Ne' nu lyee ti', a najo'o rmiyu 'in ne', una nu ti'i, can' nu najo'o na 'in. A ljyan nan 'in nten nu cua' lca luhui, cui' ca nu ljyaan si'ya ne' nu nducui qui'ya. 18Yu ta'a nda'an yu Xuhua ngui'ni yu ayuna, a cunta lo'o ne' fariseo ngui'ni ne' cuaña'an. Xacan' mdiyaa tucua snan yu nu mñicha' 'in Jesús: ¿Ñi cha' ta yu nu nducui ncha'an 'in yu Xuhua, lo'o yu nu nducui ncha'an 'in ne' fariseo n'ni yu ayuna, lo' ñi cha' ta yu ta'a nda'an um, a n'ni yu cuaña'an? 19Juin Jesús 'in yu: Nten nu ndyi'an se'en ndyijyi cuilyi'o ne', ¿ta tca cu'ni can' ayuna lja ti' nducua yu nu ndyijyi cuilyi'o can'? A tca 'in can' si'yana ti' nducua sca se'en ti lo'o yu nu ndyijyi cuilyi'o can'. 20Una tiyaa xaa a la 'a quine cueen yu nu jui cuilyi'o can', xacan' tca cu'ni can' ayuna. 21A tucui nu nxcuan su'hua sca te' nu cua' cula lo'o tsa yu'hue te' tiji, si'yana cha' cu'ni ne' cuaña'an, te' tiji can' xiya' na, lo' sta na 'in te' cula can'. Lo' se'en nu mda' can' lyee la xeen na. 22A tucui nu nsu'hua vino nu cui ti ni' sca cuijyin quijyin nu cua' cula, cha' cu'ni ne' cuaña'an, chcuen vino can' lo' cutsu quijyin can', tsato'o quilo na lo' jlyo quijyin can'. Can' cha' ntsu'hui cha' su'hua ne' vino nu cui ti ni' sca cuijyin nu tiji. 23Yato'o sca tsaan nu nxitñan' ne' judio, mdijin Jesús lo'o yu ta'a nda'an ñi sca loo jyaan se'en nducua trigo. Yu ta'a nda'an ñi mdyisnan mston yu juun trigo lo' ycu yu 'in na. 24Xacan' juin ne' fariseo 'in ñi: Ña'an jan ñi, ¿ñi cha' ta ngui'ni yu ta'a nda'an sca cha' nu a nga'an cha' cu'ni na tsaan nu nxitñan' na? 25Una mxcuen ñi 'in ne': ¿Ta na a nchca chcui' um quityi cha' 'in Davi xa ngute' ti' yu lo'o yu ta'a mda'an yu? 26Cui' xa ngulo Abiatar tñan ni' lyaa, yten yu Davi lo' ycu yu jaslya nu cua' ndi'in lo'o cunta 'in Ndiose, lo' mdaa yu 'in na 'in yu ta'a mda'an yu, lo' na tsaloo ti yu nu ndlo tñan ni' lyaa ntsu'hui cha' cuiya' cu 'in na. 27Ti' juin la ñi 'in ne': Tsaan nu nxitñan' ne', mdaa Ndiose 'in na si'yana najo'o na 'in nten, lo' si'i tsaan can' culo na tñan 'in ne'. 28Can' cha' lo'o tsaan nu nxitñan' ne', nan' Yu Qui'yu nu Mdo'o nde ni' Cuaan, lcan X'nan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\