MATEO 14

1Yu Herode Antipas nu ndlo tñan can', ynan yu nchgaa cha' nu m'ni Jesús, 2lo' juin yu 'in nguso 'in yu: Cui' yu Xuhua mducua tya 'in nten lca yu cua, lo' cua' ñii mdyiqui'o yu, can' cha' nchca n'ni yu scasca cha' nu tnu. 3Juin yu Herode cuaña'an si'yana cui' yu m'ni yu cha' nguinu yu Xuhua can', lo' mscan' ne' 'in yu lo'o carena, lo' msu'hua ne' 'in yu na'an chcuan, si'ya Herodía, ne' cuna'an 'in yu Lpe ta'a ngula yu. 4Si'yana yu Xuhua nchcui' yu lo'o Herode: A tsu'hue tyi'in lyi'o um 'in cuna'an 'in ta'a ngula um. 5Can' cha' ncua ti' yu Herode cujui yu 'in yu Xuhua, una ntsen yu tloo nten quichen si'yana nsu'hua loo ne' 'in yu lca yu sca nu nxiycui' Ndiose 'in. 6Una xa ngu'ya nii Herode msu'hua yu sca ta'a, lja xacan' sca nu cuna'an sñe' Herodía yla quiya' tlu'hue la se'en nducua yu, lo' mdiyaa 'a ti' yu ña'an yla quiya' ne', 7lo' si'ya cha' can', mdi'in tyaa yu sca cha' nu cha' ñi ca lo'o ne' cuna'an can', si'yana taa yu ña'an na ti nu jñan ne' 'in yu. 8Lo' jyi'an ne' cuna'an can' msu'hua tiquee ne' si'yana chcui' ne': Jni re ñii nchca tin' sca qui'nan se'en ndi'in que yu Xuhua mducua tya 'in nten. 9Yu ree can' cui' xaa ngulu'un ti' yu. Lo' si'ya sca cha' nu cua' mdi'in tyaa yu tloo nchgaa ta'a nducua yu, mxcuen yu cha' nu ncua ti' ne', 10ngulo yu tñan si'yana xi'yu yni yu Xuhua se'en ntsu'hui yu na'an chcuan. 11Ni' sca qui'nan mdi'in que can' nguian lo'o yu 'in na, lo' mdyaa yu 'in na 'in ne' cuna'an can', cui' xaa mdyaa ne' 'in na 'in jyi'an ne'. 12Xacan' ta'a mda'an yu Xuhua can' nguia 'ya 'in yu se'en su, lo' ya tsi' yu 'in. Chon' nde'en can' ya ytsa' yu 'in Jesús cha' nu yato'o. 13Xa ngujlyo ti' Jesús cha' can', cui' xaa mdo'o ñi nguiaa ñi lo' yten ñi ni' sca yca na'an, mdiyaa ñi sca se'en scati ñi se'en nu a tca nten. Xa ngujlyo ti' nten la nde nguiaa ñi, cui' xaa mdo'o ne' scasca quichen mda'an quiya' ti ne' ya ncha'an ne' 'in ñi. 14Xa mdyi'o ñi ni' yca na'an can', na'an ñi si'yana qui'an 'a nten cua' ndi'in can', mña'an 'tnan ti' ñi 'in ne' lo' m'ni chca ñi 'in nu ti'i. 15Xa cua' msiin tsaan can' mdiya ycui' yu ta'a nda'an ñi lo'o ñi, lo' juin yu: Cua' msiin 'a lo' tijyo' a nguinu se'en re, tsu'hue lati sla' tijin um 'in nten re, lo' tsa si'i ne' na nu cunajo'o 'in ne' scasca quichen suhue ti. 16Lo' juin Jesús 'in yu: A najo'o quiaa ne', 'un xicu um 'in ne'. 17Mxcuen yu 'in ñi: Una a nda'an lo'o hua na qui'an la, seen cha ca'yu ti jaslya lo'o chcua ti cula nda'an lo'o hua. 18Lo' juin ñi 'in yu xacan': Tyaa um 'in na 'ñan. 19Xacan' ngulo ñi tñan si'yana sten tucua nten can' loo quixin' xuhue ti can'. Msñi ñi ca'yu jaslya lo'o tucua cula can', mscuen ñi tloo ñi lo' mdyaa ñi xu'hue 'in Ndiose, msu'hue ñi 'in na lo' mdaa ñi 'in na 'in yu ta'a nda'an ñi, can' yu cua' mtsa 'in na 'in nten can'. 20Nchgaa ne' ycu ne' tsaya' nu ngula' ti' ne', lo' tsa tichcua xcuhui ti' m'ni cha'an yu lo'o yu'hue jaslya nu nguinu can'. 21Nten nu ycu can' mdiyaa ne' tsa ca'yu mii ne' tsalca yu qui'yu ti, lo' ñi a ncua yu 'in jun cuna'an lo'o nu suhue ti. 22Xacan' msu'hua Jesús 'in yu ta'a nda'an ñi, si'yana chcua loo yu tsaa yu ni' yca na'an, lo' tyi'o ca'an yu xca tso' tiyo' can', lja nu ti' nsla' ñi 'in nten can'. 23Xa cua' msla' ta'a ñi lo'o nten can', ycuen ñi sca loo qui'ya lyo' ti, can' nxiton ñi scati ñi xa ngu'ya tla. 24Yca na'an can' cua' nguiaa na tlu'hue tiyo' can', lyee ngui'ni xcua na loo tyi'a si'ya cui'in nu ljyaan loo na. 25Tla nde cua' ljyaan xaa, mdo'o Jesús nguia ycua ñi 'in yu loo tyi'a can', lo' nda'an quiya' ti ñi. 26Yu ta'a nda'an ñi na'an yu ljyaan sca nu nda'an quiya' ti loo tyi'a can', lyee ytsen yu lo' msi'ya yja cueen yu, lo' nchcui' yu: ¡Sca cuxee ca cua! 27Una cui' xaa ycui' Jesús lo'o yu: ¡Cu'ni tnu tiquee um si'yana nan' lcan, a cutsen um! 28Xacan' mxcuen yu Tyo 'in ñi: Ñi X'nan hua, cha' 'un lca um, cu'ni um cha' tsa ycuan 'in um loo tyi'a re. 29Lo' juin ñi 'in yu: Cuan lya. Yu Tyo can' cui' xaa ngu'ya ton yu loo tyi'a can', lo' mdyisnan mda'an yu nu tsa ycua yu 'in ñi. 30Una xa na'an yu si'yana lyee nchca cui'in cui' xaa ytsen yu, cui' ña'an lcaa nguityin' yu'hui yu, lo' ycui' cueen yu: ¡Ñi X'nan hua, culo laa um 'ñan! 31Lo' Jesús cui' xaa mxñii ñi yaa' ñi, ngulyoo ñi 'in yu, lo' juin ñi: ¿Ta jo'o 'a ndiya qui'an ti', ñi cha' ngui'ni tucua ti'? 32Xa cua' ycuen ñi lo'o yu ni' yca na'an can', cui' ña'an cua' lo'o cui'in can' ngulyijyi na. 33Xacan' nchgaa nu ntsu'hui ni' yca na'an can', cui' xaa mdyi'ya xtyin' yu tloo ñi lo' m'ni tnu yu 'in ñi, lo' nchcui' yu: Nu cha' ñi ca si'yana Sñe' Ndiose lca um. 34Xacan' mdo'o ca'an jun tu'hua tiyo' loo yuu 'in ne' Genesaret. 35Xa yu'hui lyoo nten can' 'in ñi, cui' ña'an lcaa mxicune ne' cha' sca chcui se'en can', lo' cui' xaa ya lo'o ne' 'in nchgaa nu ti'i se'en ndon ñi. 36Mjñan ne' cha' tsu'hue 'in ñi si'yana tca cula' ne' siya' tu'hua ste' ti ñi, lo' nchgaa nu yla' ste' ñi mchca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\