MATEO 15

1Xacan' mdiya ti'in tucua snan ne' escriba, lo'o ne' fariseo nu mdo'o quichen Jerusalén, lo' nchcui' ne': 2¿Ñi cha' yu ta'a nda'an um ncha ti'in yu cha' nu mxnu scua nten cula 'in na? ¿Ñi cha' a ñaan' yu xa nchcu yu? 3Mxcuen ñi 'in ne': Ticui' cuaña'an 'un, ¿ñi cha' ncha ti'in um cha' nu ndlo Ndiose tñan, lo'o ña'an cha' nu cua' ntsu'hui 'in um? 4Nde cha' nu nchcui' Ndiose: —Cu'ni suun um 'in um tloo sti um lo'o jyi'an um—, lo' nde xca cha': —Nu taja 'in sti lo'o jyi'an tyi'o tñan caja can'—. 5Una 'un ndeña'an nda cueen um 'in nten: Tca chcui' um lo'o nten cula 'in um, si'yana nchgaa cha' tsu'hue nu ndi'in 'in um cua' lca na lcuan 'in Ndiose, 6can' cha' a ngui'ni ca'an 'a 'in um ta yaa' um 'in nten cula 'in um. Cuaña'an nguia ncha ti'in um cha' nu ndlo Ndiose tñan si'ya cha' nu cua' ntsu'hui 'in um. 7'Un ne' nu a ñi ndi'in cha' 'in, cha' ñi 'a ña'an mxiycui' Ndiose 'in yu Isaía cha' 'in um xa juin yu: 8—Nten re lo'o tu'hua ti ne' n'ni tnu ne' 'ñan, una cusya 'in ne' tijyo' nchca na siin'. 9Cua cha' ti n'ni tnu ne' 'ñan, si'yana cha' nu ndlo que ne' ndijin ne' cunta 'in na lca na cha' nu 'in Ndiose—. 10Tsatlyu msi'ya ñi 'in nten lo' juin ñi: Ton nscan um lo' qui'ya um cunta cha' re. 11Si'i na nu nchcu nten, n'ni cha' nchca coo' cusya 'in ne' tloo Ndiose, cha' nu ndyi'o tu'hua ne', can' nu n'ni cha' nchca coo' cusya 'in ne'. 12Xacan' mdiya ti'in yu ta'a nda'an ñi tloo ñi, lo' juin yu: ¿Ta ngu'ya um cunta si'yana ne' fariseo a mdiyaa ti' ne' cha' nu ycui' um? 13Mxcuen ñi 'in yu: Nchgaa yca nu a yta Stin, ñi nu nducua ni' cuaan, ntsu'hui cha' quiton na ña'an lo'o xcua' na. 14A ta quiya' um 'in ne', si'yana cuityin' ne' lo' ti' nchca ti' ne' xñi ne' yaa' ta'a cuityin' ne', una tsato'o chcuaa can' tyu sca tuyuu. 15Xacan' mdo'o ycui' yu Tyo lo' juin yu 'in ñi: Cu'ni um cha' tsu'hue quitsa' um 'in hua ña'an nguiaa cha' nu ycui' nchcun um re. 16Juin Jesús 'in yu: ¿Ta na lo'o um nchcun cha' tiyaa 'in um? 17¿Ta na a ndyi'ya um cunta si'yana nchgaa na nu nchcu ne' ndyijyin ti na ni' ne'? 18Una cha' nu ndyi'o tu'hua ne', nde ni' cusya 'in ne' ndyi'o na, can' nu n'ni cha' nchca coo' cusya 'in ne'. 19Si'yana nde ni' cusya 'in ne' ndyi'o cha' tiyaa ngunan', cha' nu ndujui ne' nten, nguiten yu'hui ne' lo'o cuilyi'o nten uta lo'o ña'an tucui ti, cha' cunan, cha' cuiñi, cha' nu ndaja ta'a ne'. 20Nde cha' nu n'ni cha' nchca coo' cusya 'in ne', una nu cu ne' lo' a ñaan' ne', a cu'ni coo' cha' can' 'in ne'. 21Xacan' mdo'o Jesús nguiaa ñi, lo' mdiyaa ñi loo yuu se'en lyi'ya loo quichen Tiro lo'o Sidón. 22Yato'o sca ne' cuna'an nu mdo'o se'en lyi'ya loo Canaán ycui' cueen ne' lo'o ñi, lo' nchcui' ne': ¡Ñi X'nan hua, 'un ñi nu lca Sñe' ta nten 'in Davi, ña'an 'tnan ti' um 'in hua! Si'yana sca ne' cuna'an sñen' lyee 'a ti'i ndijin si'ya cui'in xa'an nu ntsu'hui 'in. 23Una Jesús a mxcuen ñi 'in ne'. Yu ta'a nda'an ñi mdiyaa yu cui' la se'en nguiaa ñi, lo' juin yu 'in ñi: Chcui' um lo'o ne' si'yana quiaa ne', lo' a can si'ya 'a ne' nde chon' na. 24Lo' juin ñi xacan': Ndiose ngua'an tñan 'ñan si'ya slya' nu nda'an ngunan' yu'hui se'en lca Israel. 25Cui' ña'an lcaa mdiyaa ne' tloo ñi, mdyi'ya xtyin' ne', lo' mjñan ne' cha' tsu'hue 'in ñi: ¡Ñi X'nan hua, ta yaa' um 'in hua! 26Mxcuen ñi 'in ne': A ntsu'hui cha' caja nu lyoo jaslya nu ntsu'hui tuyaa' sñe', lo' taa 'in na cu xni'. 27Juin ne' xacan': Cha' ñi 'in um, Ñi X'nan hua, una hasta lo'o xni', lo' nxo' ycu 'in ta nu nguilo nde ni' msa 'in x'nan 'in. 28Mxcuen Jesús 'in ne': Cha' ñi si'yana lyee ndiya qui'an ti' um, cui' ña'an cha' nu ntsu'hui tiquee um cuaña'an tsato'o. Ticui' braa can' mchca sñe' ne' cuna'an can'. 29Jesús mdo'o ñi se'en can' lo' mxitucui ñi nde tu'hua tiyo' Galilea, ycuen ñi sca loo qui'ya lyo' ti, can' yten tucua ñi. 30Qui'an 'a nten nguio' ti'in can', mdiya lo'o ne' 'in nu a nchca tyi'an, nu cuityin', nu a nchca chcui', a cunta lo'o nu cuxi yaa', cuaña'an qui'an nu ti'i lo'o cuati loo quicha, mdiya lo'o ne' 'in tloo Jesús, lo' m'ni chca ñi 'in. 31Nten qui'an can' lyee 'a yuhue ti' ne' xa na'an ne' si'yana nu cu'un can' ncua ycui', nchgaa nu cuxi yaa' nguinu tsu'hue na 'in, nu a nchca tyi'an lo' mdyisnan mda'an, a cunta nguila xaa quiloo nu cuityin', lo' tsatlyu m'ni tnu ne' 'in Ndiose 'in ne' Israel. 32Xacan' msi'ya Jesús 'in yu ta'a nda'an ñi, lo' juin ñi: 'Tnan 'a tin' 'in nten re si'yana cua' nchca snan tsaan ndi'in ne' lo'on, lo' a lo'o 'a na nu cu ne', a nchca tin' tucui xu'huan 'in ne' cha' a nchca cu ne', chen nchcui ña'an ti' ne' tucueen quiaa ne'. 33Mxcuen yu ta'a nda'an ñi: ¿La caja jaslya xicu na 'in nten qui'an re, lo' ni' quixin' lca na re? 34Lo' juin Jesús 'in yu: ¿Ñi ncua jaslya ti' nda'an lo'o um? Mxcuen yu 'in ñi: Cha cati ti na lo'o chcua xnan cula xuhue ti. 35Xacan' ngulo ñi tñan 'in nten can' si'yana sten tucua ne' lyuu. 36Msñi ñi ta'a cati jaslya lo'o cula can', lo' mdyaa ñi xu'hue 'in Ndiose, xacan' msu'hue ñi 'in na lo' mdaa ñi 'in na 'in yu ta'a nda'an ñi, can' nu cua' mtsa 'in na 'in nten can'. 37Nchgaa ne' ycu ne' tsaya' ngula' ti' ne', lo' ti' mxo' yu tsa cati xcuhui lo'o yu'hue jaslya nu nguinu can'. 38Nten nu ycu can' mdiyaa ne' jacua mii ne' tsalca yu qui'yu ti, lo' ñi a ncua yu 'in jun cuna'an lo'o nu suhue ti. 39Xa cua' msla' ta'a ñi lo'o nten can', yten ñi ni' yca na'an, lo' mdo'o ca'an ñi xca tso' tiyo' se'en lyi'ya loo quichen Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\