APOCALIPSIS 10

1Xacan' na'an nguiaan xca angujle nu tla cha' 'in, nu mdo'o nde ni' cuaan, lo' yaan ni' ndla. Que can' ndon sca cunan taa, lo' tloo nduhui na tsaña'an nchca ti' cucha, quiya' can' lca na ña'an nchca ti' sca biye nu chacui' quii'. 2Yaa' can' nguila tucua sca quityi lyo' ti, lo' quiya' tso' cueen 'in mdi'in tyaa 'in na loo tyi'a tujo'o, lo' tso' ca 'in mdi'in tyaa 'in na loo yuu ngutyi. 3Msi'ya cueen ña'an nchca ti' nxi'ya sca cuichi, lo' xa nu msi'ya cueen can' cui' xaa ngune ytsu tsa cati tyi'yu. 4Xa nu ngulyijyi ne tsa cati tyi'yu can', ncua tin' ca'an quityi can', una ngune 'ñan jui nu ycui' la ni' cuaan, lo' juin 'ñan: A jlya ti' cha' nu ngune ycui' tsa cati tyi'yu can', una a ca'an 'in na. 5Angujle nu na'an ndon sca tso' quiya' loo tyi'a tujo'o lo' xca tso' na se'en ngutyi can', mscuen yaa' nde ni' cuaan, 6lo' mdi'in tya tla sca cha' lo' m'ni tyi'ya 'in Ndiose, cui' ñi nu lo'o ca tsala xaa, —ñi nu mtñan ni' cuaan lo'o chendyu re, lo'o tyi'a tujo'o lo'o nchgaa loo na nu ndi'in 'in na—, lo' juin: Cua' mdiyaa xaa tsato'o cha' re, 7xa nu angujle nu cua' nchca cati can' tyisnan xicune cuhuii 'in, xacan' ca chcan' loo cha' nu ntsu'hui cutsi' 'in Ndiose, tsaña'an cha' nu mxiycui' ñi 'in nguso 'in ñi cua' s'ni. 8Nu ngune ycui' la ni' cuaan, xiya' ycui' lo'on lo' juin: Cuan lya, lo' xñi quityi lyo' ti nu nguila tucua yaa' angujle re, cui' nu ndon sca tso' quiya' loo tyi'a tujo'o lo' xca tso' na se'en ngutyi. 9Yi'an se'en ndon angujle can', lo' nen lo'o cha' taa quityi lyo' ti can' 'ñan. Lo' juin xacan': Xñi 'in na lo' cu 'in na, xa nu tyisnan cu 'in na, xi na tsaña'an nchca ti' cuiñan', una xa cua' ycu 'in na, cu'ni na ti'i 'in. 10Xacan' msñin quityi lyo' ti nu nducua yaa' angujle can', lo' ycun 'in na, tu'huan ngüi tin' xi na tsaña'an nchca ti' cuiñan', una nin' ngüi tin' tlyaa' na. 11Lo' juin 'ñan: 'Ni cha' chcui' xiya' ña'an ntsu'hui cha' tsato'o 'in nten nu ndi'in quichen tnu lo'o quichen suhue ti, lo'o nu nchcui' xca loo cha', a cunta lo'o ree.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\