APOCALIPSIS 12

1Ni' cuaan ncua chcan' sca cha' nu tnu, cha' 'in sca ne' cuna'an nu lco' sca te' nduhui tsaña'an cucha, ndon ne' loo coo', lo' que ne' nducua sca corona nu nga'an tsa tichcua cuii. 2Ne' cuna'an can' cua' mxilyo ña'an ne', lo' nsi'ya ti'i ne' si'yana cua' mdiyaa braa nu tyijyin yu'hui 'in ne'. 3A cunta ncua chcan' xca cha' nu tnu ni' cuaan, cha' 'in sca cunaan tlyu nu nga'á, lo' nducua tsa cati que 'in lo'o tsa tii yca que 'in, cunda scaa que 'in nducua scaa corona. 4Ti' chin' ti a mdiyaa tlu'hue cuii nducua ni' cuaan ncua qui je'en 'in, lo' mxityu 'in 'in na loo chendyu. Cunaan tlyu can' cua' ndon tiyaa, cui' ti se'en nducua ne' cuna'an nu cua' tyijyin yu'hui 'in can', si'yana cu sñe' ne' ña'aan tiyaan chendyu. 5Sca cuhui' qui'yu mdi'in 'in ne' cuna'an can', yu nu culo tñan sca chcui chendyu lo'o cha' cuiya' nu tlyu, una jui nu ngulyoo sñe' ne' cuna'an can' loo chendyu re, lo' mdiyaa can' tloo Ndiose se'en nducua ñi. 6Ne' cuna'an can' msnan yu'hui ne' sca se'en ngutyi, sca se'en m'ni chu'hue Ndiose tyi'in ne', can' caja nu cu'ni cunta 'in ne' tsani' sca mii ntsu'hui tucua ciento ntsu'hui snan yla tsaan. 7Chon' nde'en can' mdyisnan sca cusuun la ni' cuaan, lo' sca angujle nu lca Miguel lo'o nchgaa angujle 'in, ngusuun lo'o cunaan tlyu can', lo' cunaan tlyu can' lo'o nchgaa angujle 'in cui' cuaña'an ngusuun. 8Una a m'ni cunaan tlyu can' canan, ñi a jui 'a se'en tyi'in can' la ni' cuaan lo'o angujle 'in. 9Jui nu ngulo 'in cunaan tlyu can' la ni' cuaan, cui' cunaan nu ndi'in cua' s'ni nu nchcui' ne' lo'o lca laxa'an lo'o Satanás, nu nda'an ñilyi'o 'in nten sca chcui chendyu, lo' ti' la ni' cuaan jui nu mxityu 'in can' lo'o angujle 'in. 10Xacan' ngune 'ñan jui sca nu ycui' cueen la ni' cuaan: Cua' ñii ncua chcan' loo ña'an ngulo laa Ndiose 'in nten, lo' tsala ña'an tlyu cha' cuiya' ntsu'hui 'in ñi lo'o se'en ndlo ñi tñan tsatlyu lo'o Cristo 'in ñi, si'yana cua' jui nu ngulo tso' 'in nu nsu'hua qui'ya 'in jun ta'a na tloo Ndiose, tla lo' cucha. 11Cua' m'ni jun canan 'in can' si'ya tne ñi nu lca Slya', a cunta si'ya cha' nu ñi 'in Ndiose ycui' jun xa nu mdyaa jun cusya 'in jun siya' ti si'ya cha' can'. 12Can' cha' ni' cuaan, ca tsu'hue chu'hui tiquee na tsatlyu lo'o nchgaa nu ndi'in la cua, una 'tnan ca nchgaa nu ndi'in loo chendyu re lo'o nu ntsu'hui loo tyi'a tujo'o, si'yana cua' mdiyaan laxa'an se'en ndi'in um, lo' lyee nchcuen tique' si'yana jlyo ti' ti' chin' ti xaa ti' lyijyi 'in. 13Una cunaan tlyu can' xa ngujlyo ti' si'yana cua' mdiyaan loo chendyu re, mdyisnan mducui ncha'an 'in ne' cuna'an nu mdi'in cuhui' qui'yu 'in can'. 14Lo' jui nu mdaa tucua jlyu'hue 'in ne' cuna'an can', cui' jlyu'hue cui'ya tnu si'yana tca chcui ne' lo' chcua tijyo' ne' sii' cunaan can', lo' tiyaa ne' se'en caja nu cu'ni cunta 'in ne' se'en ngutyi can' tsani' snan yjan tlu'hue. 15Tu'hua cunaan can' mdo'o tyi'a tlya nu xilu'hua 'in ne' cuna'an can' se'en nguiaa ne'. 16Una yuu can' mda yaa' na 'in ne' cuna'an can', nu mxiyi'o na tyi'a tlya nu mdo'o tu'hua cunaan tlyu can'. 17Xacan' lyee la ycuen tique' cunaan tlyu can' lo'o ne' cuna'an can', mdo'o nguiaa y'ni cusuun lo'o nchgaa ta nten 'in ne', nchgaa nu nxu'hua se'en cha' nu ndlo Ndiose tñan, lo' ndaa suun cha' 'in Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\