APOCALIPSIS 13

1Nan' ndon tu'hua ysin tujo'o, loo tyi'a can' na'an mdo'o sca 'ni la nu cati que lo' tsa tii yca que 'in, cunda scaa yca que can' nducua scaa corona, cunda scaa que can' nga'an sca nii nu ndaja 'in Ndiose. 2Lo' 'ni la can' chcan' 'in ña'an cuichi leopardo, lo' quiya' 'in tsaña'an quiya' oso, lo' tu'hua 'in tsaña'an tu'hua cuichi. Cunaan tlyu can' ticui' cha' cuiya' nu nda'an lo'o mdaa 'in can', se'en chcua culo tñan lo'o cha' cuiya' nu tlyu. 3Na'an si'yana sca que 'ni la can' ngujui yuhua' na nu ti' chin' a ngujui ti 'in, una mchca se'en ti'i can', lo' sca chcui chendyu yuhue ti' ne' lo' mducui ncha'an ne' 'in 'ni la can'. 4M'ni tnu ne' 'in cunaan tlyu can' nu mdaa cha' cuiya' 'in 'ni la can', a cunta lo'o 'ni la can' mdyisnan m'ni tnu ne' 'in, lo' nchcui' ne': ¿Ti ca nu chcua ta'a cha' 'in lo'o 'ni la re, lo' ti ca nu tca xuun lo'o 'in? 5A cunta mxiycui' cunaan tlyu can' 'in 'ni la can' si'yana lo'o cha' siye' chcui' cha' nu tnu lo' taja 'in Ndiose, lo' jui cha' cuiya' 'in si'yana culo tñan tsani' tucua yla ntsu'hui tucua coo'. 6Cuaña'an mdyisnan mdaja can' 'in Ndiose, ycui' ca'an 'in ñi lo' mdaja ni' cuaan se'en nducua ñi lo'o nchgaa nu ndi'in can'. 7Jui cha' cuiya' 'in can' si'yana xuun lo'o jun nu cua' mdo'o hui 'in Ndiose, lo' cu'ni canan 'in jun. A cunta jui cha' cuiya' 'in si'yana culo tñan 'in nchgaa ta nten, quichen tnu lo'o quichen suhue ti, lo'o nu nchcui' xca loo cha'. 8Ña'aan nten chendyu m'ni tnu ne' 'in 'ni la can', tsalca nu a nducua nii loo quityi 'in ñi nu lca Slya' nu yjui ne' 'in, cui' quityi se'en nducua nii nchgaa nu cua' jui chendyu 'in xa ti' lyijyi tñan ñi chendyu re. 9Cha' ntsu'hui nu ne 'in cha' re, cu'ni cunta 'in na. 10—Cha' ntsu'hui nu tsa lo'o ne' 'in na'an chcuan, tsaa tu can' na'an chcuan, cha' ntsu'hui nu cujui ne' 'in lo'o spada, caja tu can' lo'o spada—. Nde ca chcan' ña'an tsala ña'an ta loo nchgaa nu cua' mdo'o hui 'in Ndiose, lo' tsala ña'an ndiya qui'an ti' 'in ñi. 11Chon' nde'en la can' na'an mdo'o tucua xca 'ni la nde loo chendyu re, lo' nducua tucua yca que 'in tsaña'an nchca ti' yca que slya', una nchcui' tsaña'an nchcui' sca cunaan tlyu. 12Ndon lo'o can' ña'aan cha' cuiya' 'in 'ni la nu culoo can', lo' nxicu'ni 'in nten sca chcui chendyu si'yana cu'ni tnu ne' 'in 'ni la nu culoo can', cui' nu ngujui yuhua' que lo' mchca. 13A cunta n'ni can' cha' nu tnu, lo' nchca ndyi'ya quii' nde ni' cuaan tloo na'an nten can'. 14Si'ya scasca cha' nu tnu can', ñilyi'o 'in nten, cui' si'ya cha' cuiya' 'in 'ni la nu culoo can', lo' ndlo can' tñan 'in nten si'yana tñan ne' lcuin 'ni la nu culoo can', cui' nu ngujui yuhua' que lo'o spada lo' ti' mchca. 15Lo' jui cha' cuiya' 'in su'hua cusya 'in lcuin 'ni la can', si'yana tca chcui' lcuin can' lo' cu'ni cha' caja nchgaa nu a xlya cu'ni tnu 'in. 16A cunta m'ni canan si'yana nchgaa tucui cha'an cuiya' 'in, yaa' tso' cueen 'in ne' uta tuchcan ne', nchgaa nu suhue ti lo'o nu cula, lo'o nu cuilyiya' lo'o nu ti'i ña'an chendyu 'in, nu lca nguso nu msi'i ne' 'in lo'o nu ngui'ni tñan cha' 'in ti. 17Lo' a tucui 'a nu ti' tca cujui' uta xi'i na, cha' a nga'an cuiya' 'in, cui' nii 'ni la can', uta cuiya' nu lyi'ya nii can'. 18Nde najo'o cha' tiyaa. Nu ndyi'ya cunta tca cua cuiya' 'in 'ni la can', lo' cuiya' can' lca na cuiya' 'in nten chendyu, lo' lca na scua ciento ntsu'hui snan yla ntsu'hui scua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\