APOCALIPSIS 15

1Xacan' na'an xca cha' la ni' cuaan, cha' nu tnu, cha' nu cuhue ti' na, lo' na'an ndon tsa cati angujle nu ljyan lo'o cha cati loo nu ti'i nu ntsu'hui cha' tyijyin nten chendyu tiyaa xaa, si'yana lo'o cha' can' tsatii cha' nsin' ti' nu ntsu'hui tiquee Ndiose. 2A cunta na'an su ña'an nchca ti' tyi'a tujo'o nu chacui' cunan nu nducua quii' loo, lo' loo tyi'a can' ndon nu cua' m'ni canan 'in 'ni la can', si'yana a m'ni tnu can' 'in 'in uta lcuin 'in, ñi a mdaa ya' cha'an cuiya' 'in, lo' nducua cuhuii nu naan arpa yaa', 3lo' nguila can' jyiin nu yla Moisé nu lca nguso 'in Ndiose, a cunta nguila jyiin 'in ñi nu lca Slya' nu nchcui': Ndiose X'nan hua, 'un ñi nu tlyu la cha' cuiya' ntsu'hui 'in, tsala ña'an tnu tñan ngui'ni um lo' nduhue ti' hua 'in na, luhui cha' tiyaa 'in um lo' ñi ndi'in cha' 'in um, 'un nu lca Ree 'in nchgaa nu mdo'o hui 'in um. 4'Un Ñi X'nan hua, ¿ti ca nu a xicutsen ti' 'in um, lo' ti nu a cu'ni tnu 'in um? Scati um lca um ñi nu luhui lati, can' cha' ña'aan nten chendyu ntsu'hui cha' cu'ni tnu ne' 'in um, si'yana cua' ncua chcan' loo xñan bsya nu ñi 'in um. 5Chon' nde'en can' mxina'an, lo' ncua chcan' 'ñan nde ni' cuaan se'en nguila tucua tulaa se'en nscua quee nu nga'an cha' nu mdi'in tyaa Ndiose lo'o Moisé, 6lo' ni' lyaa can' mdo'o tsa cati angujle nu ljyan lo'o tsa cati loo nu ti'i, lco' can' te' nu tsu'hue ña'an mten nu nduhui, lo' nchcan' jyan tiquee can' lo'o cintya nu chacui' oro. 7Lo' jacua nu lo'o ca can', sca can' mdaa tsa cati copa oro 'in ta'a cati angujle can', lo' mtsa'an yu'hui copa can' lo'o cha' nsin' ti' ntsu'hui tiquee Ndiose, ñi nu ndi'in tsala xaa. 8Ni' lyaa can' mtsa'an yu'hui sñi nu mdo'o loo xaa 'in ñi si'ya cha' cuiya' nu tlyu 'in ñi, ñi a tucui 'a nu ti' ncua sten ni' lyaa can', cui' ca nu la mdijin ta'a cati loo nu ti'i nu yan lo'o cati angujle can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\