APOCALIPSIS 19

1Chon' nde'en can' ngune 'ñan la ni' cuaan, lo' nchcui' cueen nten qui'an can': ¡Aleluya! Scati Ndiose X'nan na tca culo laa ñi 'in nten, lo' ntsu'hui suun 'in ñi caja nu cu'ni tnu 'in ñi, scuen cuaan cha' 'in ñi, scati ñi tlyu la cha' cuiya' ntsu'hui 'in ñi, 2si'yana tsu'hue n'ni cuiya' ñi cha' 'in nten lo'o cha' nu ñi, cua' m'ni ñi xñan bsya 'in ne' cuna'an nu lyee la nducun' can', ne' nu m'ni coo' 'in nten chendyu lo'o cha' nducun' can' 'in, lo' cua' mxitijin Ndiose 'in ne' nu ti'i si'ya tne nu mslo ne' 'in nu lca nguso 'in ñi. 3Xiya' ycui' nten can': ¡Aleluya! Tsala xaa ntsu'hui cha' tyi'o sñi se'en ndiquin ne' cuna'an can'. 4Cla nducua jacua qui'yu cula can', lo'o jacua nu lo'o ca can', cui' xaa mdyi'ya xtyin' lo' ngu'ya ti'in tloo la lyuu tloo Ndiose se'en nchca cuiya' cha' can', m'ni tnu 'in ñi, lo' nchcui': ¡Amen! ¡Aleluya! 5Se'en nchca cuiya' cha' can' jui sca nu ycui': Cu'ni tnu um 'in Stina Ndiose nchgaa 'un nu lca nguso 'in ñi nu ja'an 'in ñi, nu xuhue ti lo'o nu cula. 6Ngune 'ñan tsaña'an ne se'en ndi'in nten qui'an, tsaña'an nchca ti' ljyaan tyi'a tlya, lo'o xa ngula 'a nchu tyi'yu, lo' nchcui': ¡Aleluya, si'yana Ndiose X'nan na, ñi nu tlyu la cha' cuiya' ntsu'hui 'in ndlo ñi tñan! 7Chcui ti' na lo' ca tsu'hue chu'hui tiquee na, cu'ni tnu na 'in Ndiose, si'yana cua' mdiyaa braa caja cuilyi'o ñi nu lca Slya', lo' cua' ndon tiyaa nu ca cuilyi'o ñi. 8Cua' m'ni ñi cha' si'yana co' can' te' nu tsu'hue ña'an mten, nu luhui lo' nduhui, lo' te' can' lca tñan tsu'hue nu ngui'ni nchgaa nu cua' mdo'o hui 'in ñi. 9Lo' juin angujle can' 'ñan: Ca'an cha' re: Tsu'hue ca xu'hue nchgaa nu qui'ni ca'an 'in tsaa se'en caja cuilyi'o ñi nu lca Slya', lo' cu siin lo'o ñi. Ti' juin la angujle can': Nde cha' nu ñi ca 'in Ndiose. 10Nan' mdyi'ya xtyin' tloo angujle can' si'yana cu'nin tnun 'in, una juin 'ñan: Ña'an jan ñi, a cu'ni cuaña'an, lo'on nan' ta'a lca na nguso 'in Ndiose, lo'o nchgaa la ña'an jun nu ndaa suun cha' 'in Jesús. Can' cha' 'in Ndiose cu'ni tnu, si'yana cha' nu nchcui' Jesús ntsa'an yu'hui cusya 'in nchgaa nu nxiycui' Ndiose 'in. 11Xacan' na'an nguila tucua ni' cuaan, lo' ncua chcan' sca cuiyu mten, lo' nu nducua chon' 'in can' naan: Ñi ndi'in cha' 'in, lo' Nchcui' cha' nu ñi. Tsu'hue n'ni cuiya' ñi cha', a cunta ñi ndi'in cha' 'in ñi tsaña'an nu nxuun ñi. 12Quiloo ñi chcan' na tsaña'an nchca ti' quii' ndiquin, lo' qui'an 'a corona nducua que ñi, lo' nga'an sca nii nu a tucui nu ndyu'hui lyoo, cui' ca nu scati ñi jlyo ti' ñi cha' can'. 13Lco' ñi sca te' tucuin nu mda'an tne, lo' naan ñi: Ycha' Ndiose. 14Nchgaa nu ngui'ni cusuun nu mdo'o nde ni' cuaan, nducui ncha'an 'in ñi lo' nducua can' cuiyu mten, lco' can' te' nu ndyijyin ya' tsu'hue 'a ña'an mten lo' luhui. 15Tu'hua ñi ndyi'o sca spada nu cha, nu cu'ni ti'i lo'o nten sca chcui chendyu, lo' tla culo ñi tñan 'in ne', cu'ni ñi xñan bsya 'in ne' ña'an nchca ti' xa ndlo su'hua ne' mti uva se'en tyi'o vino, si'ya cha' nsin' ti' nu mtsa'an yu'hui tiquee Ndiose, ñi nu tlyu la cha' cuiya' ntsu'hui 'in. 16Nga'an sca cha' 'in ste' ñi lo'o sii' ndan ñi, lo' nchcui' na: Scati Ree nu tlyu lati, scati X'nan nchgaa tucui. 17Xacan' na'an sca angujle nu ndon loo cucha, lo' ycui' cueen lo'o nchgaa 'ni nu nchcui ni' cuaan: Quiaan um lo' xo' ti'in ta'a um, lo' cu siin um na nu cua' mdi'in tyaa Ndiose tloo um: 18Cunan' yu ree, cunan' x'nan sindatu, cunan' yu nu tla la cha' 'in, a cunta lo'o cunan' cuiyu, cunan' yu nu mducua chon' 'in, cunan' nchgaa nten, lo'o nu lca nguso nu cua' msi'i ne' 'in, lo'o nu ngui'ni tñan cha' 'in ti, cunan' yu cula lo'o nu suhue ti. 19Na'an si'yana nguio' ti'in 'ni la can' lo'o nchgaa yu ree tsatlyu lo'o nchgaa sindatu 'in yu, si'yana xuun lo'o ñi nu nducua cuiyu can' lo'o nchgaa sindatu 'in ñi. 20Una 'ni la can' nguinu 'in, a cunta nguinu yu cuiñi nu nchcui' si'yana Ndiose nxiycui' 'in, yu nu m'ni scasca cha' nu tnu cunta 'in 'ni la can', cuaña'an nguñilyi'o yu 'in nchgaa nu ngua'an cuiya' 'in, cui' nu m'ni tnu lcuin 'ni la can'. Chcuaa can' ña'an lo'o jui nu nguun 'in loo tiyo' quii' nu ndiquin lo'o azufre. 21Nchgaa la tucui can' ngujui lo'o spada nu ndyi'o tu'hua ñi nu nducua cuiyu can', lo' nchgaa 'ni nu nchcui can' ycu cula' 'in cunan' ne' ngujui can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\