APOCALIPSIS 20

1Xacan' na'an nguiaan sca angujle nu mdo'o nde ni' cuaan, lo' lyi'ya can' yaa' nu nsla se'en nu qui'ñi can', a cunta nducua sca carena yaa'. 2Msñi 'in cunaan tlyu can', cui' cunaan nu ndi'in cua' s'ni nu nchcui' ne' lo'o lca laxa'an lo'o Satanás, lo' mscan' 'in cunaan can' tsani' sca mii yjan, 3lo' nguun 'in 'in se'en qui'ñi can', lo' mducun tla 'in na lo' mjyi'in ca'an sca cuiya' 'in na, si'yana a cuñilyi'o 'a 'in nten chendyu tsani' sca mii yjan, la xacan' quitin' 'in lo' tyi'an 'in ti' chin' xaa. 4Xacan' na'an tyun yca xlya se'en nducua nu cua' mchcuan cha' cuiya' nu cu'ni xñan bsya, a cunta na'an nchgaa nu ngujui nu msi'yu ne' yni, si'ya cha' nu ya qui'an ti' 'in Jesús, lo' si'yana mda'an ycui' jun cha' tsu'hue 'in Ndiose, cui' jun nu a m'ni tnu 'in 'ni la can', ñi lcuin 'in, ñi a ngua'an cuiya' can' tuchcan jun uta yaa' jun. Mdyiqui'o jun lo' ngulo jun tñan lo'o Cristo tsani' sca mii yjan. 5Nde jun nu m'ni ca'an 'in mdyiqui'o culo nducua la. Nchgaa la ña'an nu ngujui can' mdyiqui'o la xa nu cua' mda'a sca mii yjan. 6Una tsu'hue ca xu'hue nchgaa jun nu qui'ni ca'an 'in tyiqui'o culo nducua la, si'yana can' nu mdo'o hui 'in Ndiose, ñi a qui'ni ca'an 'a 'in jun lo'o nu cua' nchca tucua cha' ndyija, cui' ca nu tucua tloo Ndiose lo'o Cristo 'in jun nchgaa xaa, lo' tsatlyu culo jun tñan lo'o ñi sca mii yjan. 7Xa nu ta'a sca mii yjan, ntsu'hui cha' lyaa nu lca Laxa'an se'en ntsu'hui nchcun, 8lo' cuñilyi'o 'in nchgaa nten nu ndi'in sca chcui chendyu, cui' nu lca Gog lo'o Magog, se'en nu xo' ti'in ta'a lo' cu'ni cusuun, lo' nten nu quio' ti'in can' tyi'in ne' tsaña'an ndi'in ysin tujo'o. 9Ña'aan xeen chendyu mdo'o ne', msu'hua lo'o ne' se'en nguio' ti'in nchgaa nu mdo'o hui 'in Ndiose lo'o quichen nu ta'a la 'in ñi, una Ndiose mdyi'ya ñi quii' nu ngujlyo 'in ne'. 10Laxa'an nu nguñilyi'o 'in ne', jui nu nguun 'in loo tiyo' quii' nu ndiquin lo'o azufre, cui' se'en ntsu'hui 'ni la lo'o yu nu nchcui' cha' cuiñi can', can' tyijyin nu ti'i tla lo' cucha tsala xaa. 11Na'an se'en ndon sca yca xlya tlyu nu mten, lo'o ñi nu nducua can', nde loo se'en nducua ñi ngulyijyi yu'hui ni' cuaan lo'o chendyu re, lo' a la 'a ngune cueen na. 12Xacan' na'an nchgaa nu cua' ngujui, nu cula lo'o nu suhue ti, ndon can' tloo Ndiose, lo' m'ni ñi cha' nguila nchgaa quityi nscua tloo ñi, a cunta nguila xca quityi se'en nducua nii nten nu cua' jui chendyu 'in. Lo' nu ngujui can' ncua cuiya' cha' 'in cua' ña'aan tñan m'ni tsaña'an cha' nu nducua loo quityi can'. 13Tyi'a tujo'o mdyaa na 'in nchgaa nu ngujui loo na, a cunta se'en ndyi'an ne' ngujui, lo'o se'en lca Hades mdyaa can' 'in nchgaa nu ngujui, lo' ncua xñan bsya 'in can' cunda scaa cua' ña'aan tñan m'ni. 14Cha' ndyija can' lo'o se'en lca Hades jui nu nguun 'in loo tiyo' quii'. Nde lca nu cua' nchca tucua cha' ndyija. 15Tsalca nu a nscua nii loo quityi se'en nducua nii nu cua' jui chendyu 'in, jui nu nguun 'in loo tiyo' quii'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\