APOCALIPSIS 3

1Nde cha' nu ca'an tñan 'in angujle nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na ndi'in Sardis: Ndeña'an nchcui' ñi nu nda'an lo'o tsa cati espíritu 'in Ndiose, lo'o tsa cati cuii: Nan' jlyo tin' ña'an tñan ngui'ni um, lo' siya' ne cha' si'yana lyee ndiya qui'an ti' um 'ñan, una jlyo tin' si'yana a nsu'hua loo um cha' can'. 2Tyi'in tiyaa um lo' xiya' tyi'in tya tla um cha' nu cua' mxnu ca'an chon' um, si'yana a nchca ña'an cha' ta ngui'ni um cha' nu nchca ti' Ndiose. 3Quia yu'hui ti' um cha' nu cua' ngune 'in um lo' ncuan xu'hue um, lo' xu'hua se'en um cha' can'. Xitsa'an um cha' tiyaa 'in um, cha' si'i, ljyaan se'en ndi'in um tsaña'an nchca ti' sca yu cunan, ñi a ca jlyo ti' um ñi braa qui'yan tsati ntyin chon' um. 4Una ntsu'hui tucua snan jun nu ndi'in Sardis nu a nchca cu'ni coo' chendyu 'in, can' nu ntsu'hui suun 'in co' te' mten lo'on. 5Nu cu'ni canan lo'o cha' re ntsu'hui cha' co' te' mten, lo' a xcan nii nu nga'an loo quityi 'in Ndiose, se'en nducua nii nchgaa nu cua' jui chendyu 'in, cui' ca nu tijin cunta 'in can' la tloo Stin lo'o tloo angujle 'in ñi. 6Nchgaa nu ne 'in cha' re, cu'ni cunta cha' nu nchcui' Espíritu lo'o nchgaa ta jun ta'a na. 7Nde cha' nu ca'an tñan 'in angujle nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na ndi'in Filadelfia: Ndeña'an nchcui' ñi nu Luhui ca, ñi nu Ñi ndi'in cha' 'in, —ñi nu nda'an lo'o yaa' na'an 'in Ree Davi, ñi nu nsla tuna'an lo' a tucui nu tca tucun 'in na, a cunta nducun ñi 'in na, lo' a tucui nu tca sla 'in na—. 8Nan' jlyo tin' ña'an tñan ngui'ni um, ña'an jan ñi, tloo um cua' mslan sca tuna'an nu a tucui tca tucun, siya' chin' cha' 'in um, una ti' nxu'hua se'en um cha' nu nchcuin', lo' a nxcuan tloo um 'ñan tloo nten. 9Ña'an jan ñi, nchgaa nu sca cha' ti 'in lo'o Laxa'an, nu nchcui' si'yana lca ne' judio, una a nguiaa ne' lo'o tso' cha' can', cui' ca nu nchcui' ne' cha' cuiñi, nan' cu'nin cha' si'yana caan ne' lo' tyi'ya xtyin' ne' tloo um, lo' ca cuiya' ti' ne' si'yana lca um nu lyee ndyu'hui cuiya' tin' 'in. 10Loo nu mxu'hua se'en um cha' nu ycuin' tsaña'an ntsu'hui cha' ta loo na, lo'on nan' ntsu'hui cha' sñin cunta 'in um xa caan nu ti'i 'in nten sca chcui chendyu, ña'an na cha' ta loo ne' lo'o cha' can'. 11Ña'an jan ñi, cua' nchcui cuii' cha' ljyaan, can' cha' tla tyon um lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' um, si'yana a tucui nu chcuan cha' tsu'hue nu qui'ni ca'an 'in um. 12Nu cu'ni canan lo'o cha' re, nan' cu'nin cha' si'yana ca can' tsaña'an nchca ti' sca biye nu ndon ni' lyaa 'in Ndiose 'ñan, lo' tsala xaa ntsu'hui cha' tyon can', lo' sii' can' cha'an nii Ndiose 'ñan lo'o nii quichen 'in Ndiose 'ñan, cui' quichen Jerusalén nu cui ti nu ndyi'o se'en nducua Ndiose 'ñan la ni' cuaan, a cunta lo'o niin nu cui ti 'ñan cha'an sii' can'. 13Nchgaa nu ne 'in cha' re, cu'ni cunta cha' nu nchcui' Espíritu lo'o nchgaa ta jun ta'a na. 14Nde cha' nu ca'an tñan 'in angujle nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na ndi'in Laodicea: Ndeña'an nchcui' ñi nu lca Amen, ñi nu tsu'hue nda suun lo'o cha' nu ñi, cui' ñi nu mdi'in tyaa suun nchgaa loo na nu mtñan Ndiose: 15Nan' jlyo tin' ña'an tñan ngui'ni um, ñi a tu'hua um lo' ñi a tique' um, tsu'hue ca cha' cua na su'hua loo um siya' scati cha' re. 16Una si'yana lca um sca nu tsun ti, lo' si'i nu tu'hua um uta tique' um, can' cha' culyoon 'in um tu'huan. 17Si'yana 'un nchcui' um: Huare' lca hua sca nu cuilyiya', lo' qui'an na ndi'in 'in hua, ñi sca na a ndiya lyijyi 'in hua. Una 'tnan ca um, ¿ta a jlyo ti' um si'yana lca um sca nu ngunan' tso' 'in Ndiose, sca nu ti'i ña'an chendyu 'in, nu cuityin', sca nu cunan' ti? 18Can' cha' taan sca cha' tiyaa 'in um si'yana xi'i um na oro ndi'in 'ñan, nu cua' ngüi lo'o quii', lo' ca cuilyiya' um, a cunta xi'i um te' mten nu co' um, a taa um cha' jyi'o 'in um lo'o ña'an nda'an cunan' ti um, lo' su'hua um rmiyu quiloo um si'yana tyu'hui xaa 'in um. 19Nan' tla cha' nchcuin' lo'o nchgaa nu n'ni 'tnan 'in, lo' njyi'in 'in xa nu si'i ña'an n'ni, can' cha' taa um juesa lo' xitsa'an um cha' tiyaa 'in um. 20Ña'an jan ñi, nan' ndon tuna'an lo' nchcuin' lo'o um, cha' nde'en nu cu'ni cunta cha' nu nchcuin', lo' sla cusya 'in, nan' sten lo' tsatlyu cu siin lo'o can'. 21Nu cu'ni canan lo'o cha' re, can' nu taan cha' cuiya' chcua sca se'en ti lo'on se'en ndlon tñan, tsaña'an nu cua' m'nin canan lo' yten tucuan sca se'en ti lo'o Stin se'en ndlo ñi tñan. 22Nchgaa nu ne 'in cha' re, cu'ni cunta cha' nu nchcui' Espíritu lo'o nchgaa ta jun ta'a na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\