ROMANOS 1

1Nan' yu Pablo nu lca nguso 'in Jesucristo nda'an quityi re 'in um, ngulohui ñi 'ñan si'yana cu'nin tñan 'in ñi, ngulo ton ñi 'ñan si'yana chcuin' cha' tsu'hue 'in Ndiose, 2cui' cha' nu mdi'in tyaa ñi lo'o na ti' culoo lo' nguinu scua na loo quityi 'in ñi, tsaña'an nu mxiycui' ñi 'in nguso 'in ñi cua' s'ni. 3Lo' nchcui' na cha' 'in Sñe' ñi, cui' ñi X'nan na Jesucristo nu yaan loo ta nten 'in Davi lo'o tso' 'in cunan' ñi, 4una lo'o sca cha' cuiya' nu tlyu, si'ya Espíritu nu Luhui 'in Ndiose, ncua chcan' loo si'yana lca ñi Sñe' Ndiose xa mdyiqui'o ñi lja ne' ngujui. 5Si'ya ñi can' cha' mchcuan hua cha' tsu'hue re, ngulohui ñi 'in hua nu chcui' hua cha' tsu'hue 'in ñi, ña'an ca si'yana sca chcui chendyu tsa qui'an ti' cha' re, lo' caja nu cu'ni tnu 'in ñi, 6cui' lja can' ntsu'hui um, si'yana cua' msi'ya ñi 'in um sten um tso' 'in Jesucristo, 7'un nu ndi'in quichen Roma nu ndyu'hui cuiya' ti' Ndiose 'in, lo' msi'ya ñi 'in um si'yana ca um nu luhui 'in ñi. Stina Ndiose lo'o Ñi X'nan na Jesucristo taa ñi cha' tsu'hue nu chu'hui ni' cusya 'in um lo' cu'ni ñi cha' tyi'in tsu'hue um. 8Tsaña'an nguiaa cha' 'in um, culo nducua la ndyaan xu'hue 'in Ndiose si'ya Jesucristo si'yana sca chcui chendyu nguia nscua cueen cha' 'in um ña'an nu ndiya qui'an ti' um 'in ñi. 9Ndiose, ñi nu ngui'nin tñan 'in lo'o nu chcui cusya 'ñan, nchcuin' cha' tsu'hue 'in Sñe' ñi, jlyo ti' ñi si'yana nchgaa xaa ndiya yu'hui tin' 'in um xa nchcuin' lyi'on 'in ñi, 10lo' njñan 'in ñi cha' taa ñi cha' cuiya' nu tsa'an can se'en ndi'in um, 11si'yana lyee lca tiqueen ña'an ta'a na se'en nu ta yaan' 'in um lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' um, si'yana tca tyon tla um lo'o cha' can', 12cuaña'an scasca na taa na cha' tnu tiquee 'in ta'a na lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' na. 13Ca cuiya' ti' um, 'un jun ta'a na, si'yana tyun ya' ncua tin' tsa'an se'en ndi'in um (una a ncua si'ya scasca cha' nu nchcui ndijin), si'yana ca chcan' loo tñan nu ngui'nin lja um, cui' ña'an nguiaa cha' 'ñan lo'o nchgaa la ña'an ne' gentil. 14Can' cha' 'ni cha' chcuin' cha' re lo'o nchgaa tucui, ne' griego uta si'i ne' griego, ta lca ne' nu m'ni cha'an uta a m'ni cha'an ne'. 15Can' cha' cunta cha' nu 'ñan lyee lca tiqueen chcuin' cha' tsu'hue 'in Cristo lo'o um, 'un nu ndi'in quichen Roma. 16A nxijyi'o tin' chcuin' cha' tsu'hue 'in Cristo, si'yana lca na cha' cuiya' 'in Ndiose nu culo laa 'in nchgaa nu tsa qui'an ti' 'in ñi, culo nducua la 'in ne' judio ngui'ni ca'an cha' re, a cunta lo'o ne' griego. 17Si'yana loo cha' tsu'hue re nchca chcan' loo ña'an ntsu'hui cha' quinu luhui na tloo Ndiose, una tsaloo ti si'ya cha' nu tsa qui'an ti' na 'in ñi, tsaña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Nu quinu luhui tloo Ndiose, caja chendyu 'in loo nu tsa qui'an ti' 'in ñi—. 18Si'yana ti' la ni' cuaan ljyaan cha' nsin' ti' nu ntsu'hui tiquee Ndiose si'ya scasca cha' ngunan' nu ngui'ni nten, cui' cha' nu nchcui ndijin loo cha' nu ñi 'in Ndiose. 19Si'yana tsaña'an ndi'in cha' 'in Ndiose, nchca chcan' loo na si'yana cui' ñi cua' ngulyo scua la ñi cha' can' lo'o ne'. 20Si'yana cha' nu a chcan' 'in Ndiose, lo'o cha' cuiya' nu a ndiyatii 'in ñi, a cunta tsaña'an lca ñi, ncua chcan' loo cha' re ti' xa mtñan ñi chendyu, lo' si'ya na nu mtñan ñi can' tca ca cuiya' ti' ne' ña'an ndi'in cha' 'in ñi, lo' a ndyijyi ña'an taa ne' qui'ya. 21Siya' cua' yu'hui lyoo ne' 'in ñi, una a m'ni tnu ne' 'in ñi tsaña'an Ndiose lca ñi, a mdyaa ne' xu'hue 'in ñi, cui' ca nu mdyaa ne' 'in ne' siya' ti loo cha' tinto, lo' si'ya cha' can' nde lyee la mchcun cha' tiyaa 'in ne'. 22Siya' nchcui' ne' si'yana lca ne' sca nu tiyaa la, una nde lyee la ncua tiji nan ne', 23loo nu ntsu'hui cha' cu'ni tnu ne' 'in Ndiose, ñi nu ndi'in tsala xaa, yato'o m'ni tnu ne' lcuin nten chendyu, lcuin quiñi, lcuin 'ni lo'o 'ni nu nsuhue' ni'. 24Can' cha' siya' ti ngula yaa' Ndiose 'in ne' se'en nda'an ne' loo cha' ngunan' can', yato'o yten yu'hui ne' lo'o ña'an tucui ti, mdyaa ne' 'in ne' loo cha' jyi'o, 25cui' si'yana mxitsa'an ne' cha' nu ñi 'in Ndiose lo'o cha' cuiñi can', mdaa ne' loo na nu mtñan ñi lo' m'ni tnu ne' 'in na, una a m'ni tnu ne' 'in Ñi nu Mtñan 'in na, ñi nu ntsu'hui cha' cu'ni tnu na 'in tsala xaa. Amen. 26Can' cha' ngula yaa' Ndiose 'in ne' loo cha' ngunan' can', nu a chu'hui lyoo 'a ne' ñi na lca cha' jyi'o, lo' ne' cuna'an mxitsa'an ne' ña'an cha' 'in ne' lo'o yu qui'yu lo' yten yu'hui ne' lo'o ticui' ta'a cuna'an ne', 27ticui' cuaña'an yu qui'yu, mxitsa'an yu ña'an cha' nu cua' ntsu'hui 'in yu lo'o ne' cuna'an, yato'o lyee la ncua lca tiquee yu sten yu'hui yu lo'o ticui' ta'a qui'yu yu, nu a yu'hui lyoo 'a yu ñi na lca cha' jyi'o, lo' cuaña'an ticuii' chon' yu mso' tucua yu nu ti'i si'ya cha' ngunan' nu m'ni yu. 28Si'yana a msu'hua loo ne' 'in Ndiose, can' cha' ngula yaa' ñi 'in ne' siya' ti loo cha' tiyaa ngunan' can', se'en nu cu'ni ne' na nu a ntsu'hui cha' cu'ni ne', 29mtsa'an yu'hui ne' lo'o chacui' cha' nu a tsu'hue, cha' nu nguiten yu'hui ne' lo'o ña'an tucui ti, cha' nducun', cha' xquee', scasca cha' ngunan', cha' jñan ti', cha' nu ndujui ne' nten, cha' cusuun, cha' cuiñi, cha' mañan, 30cha' nchca nchcui', cha' nu nchcui' ca'an ta'a ne', nchca ta'a cusuun ne' 'in Ndiose, ndaja ta'a ne', siye' ne', ndaa ne' loo ne' ticuii' ne', ndlo que ne' cha' ngunan', a ja'an ne' 'in nten cula 'in ne', 31tinto ne', a nsu'hua loo ne' cha' nu nchcui' ne', a ntsu'hui cha' tsu'hue 'in ne' lo'o ñi sca tucui, a ndyi 'a ti'i tiquee ne', lo' a ña'an 'tnan ti' ne' 'in ta'a nten ne'. 32Siya' jlyo ti' ne' cha' nu cua' mdi'in tyaa Ndiose si'yana nu cu'ni cuaña'an ndyi'o tñan caja can', una ti' nguia quiñan ne' lo'o cha' can', lo' si'i tsacan' ti, cui' ca nu tsu'hue ntsu'hui tiquee ne' xa nu lo'o xca tucui ngui'ni cha' can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\