ROMANOS 13

1Nchgaa tucui ntsu'hui cha' ca ja'an 'in bsya, si'yana a sca yu nu nchca bsya ta si'i Ndiose ndaa cha' cuiya' 'in, lo' yu nu lyi'ya tñan cua' ñii, Ndiose mdi'in tyaa 'in yu. 2Can' cha' nu cu'ni lye' ti' 'in bsya, cui' cha' nu mdi'in tyaa Ndiose ngui'ni lye' ti' can', lo' nu ngui'ni cuaña'an, ticuii' nso' tucua qui'ya chon'. 3Yu nchca bsya, a nducua yu ta si'yana su'hua ytsen yu 'in nten nu ngui'ni tñan tsu'hue, cui' ca nu 'in nten nu nducun'. ¿Ta nchca ti' um a xicutsen ti' um 'in bsya? Cu'ni um tñan tsu'hue lo' cuaña'an taa yu loo um, 4si'yana tñan 'in Ndiose ngui'ni can', ña'an ca si'yana tca tyi'in tsu'hue um. Una cha' ngui'ni um tñan ngunan', tyi'an ytsen um si'yana si'i cua cha' ti nducua spada yaa' can'. Nguso 'in Ndiose lca can', lo' ntsu'hui suun 'in xitijin nu ti'i 'in nu ngui'ni tñan ngunan'. 5'Ni cha' ca ja'an um 'in bsya, una si'i si'yana nguitsen um tyijyin um nu ti'i, cui' ca nu si'yana jlyo ti' um tñan tsu'hue ntsu'hui cha' cu'ni um. 6Can' cha' nsu'hua lyiya' um tñi nu njñan bsya, si'yana ticui' tñan 'in Ndiose ngui'ni lo' nsu'hua ta can' cha' nu nchca se'en nducua. 7Can' cha' su'hua lyiya' um nchgaa tñi nu ngui'ni ca'an 'in um, cha' 'in yuu uta scasca tñi nu njñan bsya. Cui' cuaña'an lo'o nten, cu'ni suun um 'in um, lo' taa um loo can'. 8A nchca cha' quinu tucui um tni' 'in ñi sca tucui, tsaloo ti chu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um, si'yana nu ntsu'hui cha' tsu'hue 'in lo'o ta'a cua' mducua can' tñan cha' nu nchcui' lee. 9Si'yana nchcui' quityi 'in Ndiose: —A sten yu'hui um lo'o cuilyi'o nten, a cujui um nten, a cu'ni um cunan, a chcui' um cha' cuiñi, a chcui ti' um scasca loo cha'—. Nchgaa la ña'an cha' nu ndlo Ndiose tñan ngui'ni sca na 'in na lo'o cha' re: —Ña'an 'tnan ti' um 'in ta'a nten um tsaña'an n'ni um lo'o um ticuii' um—. 10Cha' tsu'hue re a la n'ni na ti'i, can' cha' nu ntsu'hui cha' tsu'hue 'in lo'o ta'a, cua' nducua can' tñan cha' 'in lee. 11Nchgaa cha' re qui'ya um cha' tiyaa, lo' ca cuiya' ti' um si'yana cua' mdiyaa braa nu tyi'o sla na, si'yana cui' la ljyaan tsaan nu ntsu'hui cha' tyi'o na loo chendyu re que ña'an xa nu ya qui'an ti' na. 12Cua' nguiaa ndijin tla lo' nde cua' ljyaan xaa, can' cha' xcuan tloo na cha' ngunan' can', lo' co' tsu'hue na nchgaa cha' cuiya' nu ljyan lo'o xaa can'. 13Tyi'an na lo'o sca cha' tiyaa nu ñi tsaña'an nda'an sca nten xa cucha, lo' si'i lo'o cha' cu'hui uta cha' tucun', cha' nu nguiten yu'hui ne' lo'o ña'an tucui ti, ta cu'ni na ña'an nu nchca ti' na, cha' cusuun uta lo'o cha' njñan ti', 14cui' ca nu co' tsu'hue na cha' tsu'hue 'in Ñi X'nan na Jesucristo, lo' a taa na ya' ca lca tiquee na lo'o cha' ngunan'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\