ROMANOS 14

1Tsalca jun nu a tla ndon lo'o cha' nu ndiya qui'an ti', cuan xu'hue um 'in can', una si'i si'yana chcui' tyijyin um lo'o. 2Si'yana ntsu'hui nu nxque' ti' tca cu nchgaa loo na, lo' ntsu'hui nu nchcu tsaloo ti na quixin', si'yana ngui'ni tucua ti' can' lo'o cha' tiyaa 'in. 3Una nu nchcu nchgaa loo na, a ntsu'hui cha' xcuan tloo 'in nu a nchcu 'in na, ticui' cuaña'an nu a nchcu nchgaa loo na, a ntsu'hui cha' xiycha' can' 'in nu nchcu 'in na, si'yana Ndiose cua' ncuan xu'hue ñi 'in can'. 4¿Tucui ta lca nu'huin si'yana cu'ni cuiya' cha' 'in sca nguso nu cua' ntsu'hui x'nan? Cua' jlyo ti' x'nan can', cha' ngui'ni tñan tsu'hue uta ngui'ni tñan ngunan', una ntsu'hui cha' tyon tla can' si'yana tla cha' 'in Ñi X'nan na, ñi nu nsñi ton 'in. 5Ntsu'hui nu ñan ti' si'yana cua' lca ti tsaan ndon loo na, lo' ntsu'hui nu nxque' ti' si'yana scaña'an ti ndi'in cha' 'in nchgaa tsaan, una cunda scaa na tyon ñi na cua' ña'aan cha' tiyaa 'in na. 6Nu nxu'hua se'en scasca la tsaan, si'ya Ñi X'nan na ngui'ni 'in na, lo' nu a nxu'hua se'en tsaan can', ticui' si'ya Ñi X'nan na a ngui'ni 'in na. Nu nchcu nchgaa loo na, si'ya Ñi X'nan na nchcu 'in na si'yana ndyaa can' xu'hue 'in Ndiose, lo' nu a nchcu 'in na ticui' si'ya Ñi X'nan na a nchcu 'in na, una ticui' ndyaa can' xu'hue 'in Ndiose. 7Si'yana nare' a sca na ndu'hui na chendyu lo'o cunta 'in na, cui' cuaña'an si'i lo'o cunta 'in na tyi'o na loo chendyu re. 8Cha' ndu'hui na chendyu, si'ya Ñi X'nan na ndu'hui na, lo' cha' caja na, ticui' si'ya Ñi X'nan na caja na. Can' cha' siya' lo'o na uta cha' ngujui na, ticui' yaa' Ñi X'nan na ntsu'hui na. 9Cui' si'ya cha' re ngujui Cristo lo' mdyiqui'o ñi, lo'o ñi cua' ñii si'yana ca ñi X'nan nchgaa nu ti' lo'o tsatlyu lo'o nu cua' ngujui. 10Una nu'huin, ¿ñi cha' nchca ti' cu'ni cuiya' cha' 'in ta'a? Lo' nu'huin jan ñi, ¿ñi cha' nxcuan tloo 'in ta'a? Si'yana nchgaa na ntsu'hui cha' tiyaa na tloo Cristo se'en nchca cuiya' cha'. 11Si'yana ndeña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Nan' lcan, juin Ñi X'nan na, can' cha' tloon ntsu'hui cha' tyi'ya xtyin' sca chcui chendyu, lo' nchgaa tucui cu'ni tyi'ya 'in Ndiose—. 12Cuaña'an cunda scaa na ntsu'hui cha' tyaa na cunta tloo Ndiose. 13A nchca cha' xiycha' na 'in ta'a na, cui' ca nu tyi'in tyaa na cha' si'yana a ca 'a na sca quee nu chcua quiya' can', lo' tsato'o tyu loo qui'ya. 14Nan' ndiya qui'an tin' 'in Ñi X'nan na Jesús, lo' jlyo tin' si'yana ñi sca na a ti ndi'in cha' 'in, una cha' ntsu'hui nu ñan ti' si'yana ti ndi'in cha' can', cunta 'in can' ca lca na. 15Cha' cu'ni lyi'un um cusya 'in ta'a ndiya qui'an ti' um si'ya cha' nchcu, a ntsu'hui cha' tsu'hue 'in um lo'o xacan'. Can' cha' a taa um ya' quinan' sca nu cua' ngujui Cristo tñan loo si'ya cha' nchcu. 16A tsato'o xiycha' can' cha' tsu'hue nu ngui'ni um, 17si'yana tsaña'an nu ndlo Ndiose tñan 'in na, a ljyaan na loo cha' nchcu uta loo cha' ndyi'yo, cui' ca nu ljyaan na loo Espíritu nu Luhui 'in ñi, ndaa yaa' ñi 'in na cu'ni na tñan tsu'hue, cu'ni ñi cha' tyi'in tsu'hue na lo' ca tsu'hue chu'hui tiquee na. 18Tsalca nu nchca ja'an 'in Cristo lo'o cha' re, tsu'hue ntsu'hui tiquee Ndiose lo'o can', a cunta lo'o nten ndyu'hui cuiya' ti' ne' 'in. 19Can' cha' tsa quiñan na lo' cunan na ña'an nu tyi'in tsu'hue na, ta yaa' ta'a na si'yana tsatlyu culo na. 20A nchca cha' cujlyo um tñan 'in Ndiose si'ya cha' nchcu. Cha' ñi si'yana nchgaa loo na luhui, una a tsu'hue xityu na 'in xca tucui loo qui'ya si'ya cha' nchcu. 21Una tsu'hue cha' a cu um cunan' lo' a co'o um vino, ñi a cu'ni um scasca cha' nu xityu 'in ta'a ndiya qui'an ti' um loo qui'ya, uta ca ti'i 'in can', ta cu'ni na'an ti'. 22¿Ta ñan ti' um si'yana cui' ña'an ngui'ni um? Una cunta 'in um lo'o Ndiose lca cha' can'. Una tsu'hue ca xu'hue sca nten nu a ndlo qui'ya cha' tiyaa 'in lo'o ña'an nu ngui'ni. 23Nu ngui'ni tucua ti' lo'o cha' nchcu, nso' tucua can' qui'ya chon', si'yana nchcu can' lo'o cha' tucua ti', lo' nchgaa cha' nu cu'ni na lo'o cha' tucua ti', ticui' qui'ya lca na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\