ROMANOS 9

1Sca cha' ti 'ñan lo'o Cristo nchcuin' cha' nu ñi lo' a ñilyi'on 'in um, Espíritu nu Luhui 'in Ndiose jlyo ti' ña'an lca cusya 'ñan. 2Tsala ña'an lu'un tin' lo' scaña'an ti ti'i nga'an 'ñan, 3nu hasta lca tiqueen cha' cua na tca caan yuhue' chon', lo' to'o tson' sii' Cristo si'ya ta'a quichen tyin nu lca ta nten 'ñan, 4cui' ne' Israel, nu cua' nguinu cha' xisñe' Ndiose 'in, nu cua' na'an tloo xaa 'in ñi, nu cua' mdi'in tyaa ñi sca cha' lo'o, a cunta cua' mdaa ñi lee 'in ne', lo'o ña'an nu cu'ni tnu ne' 'in ñi, cua' mdaa ñi cha' nu tucua tloo ne' tsala xaa, 5cui' ta nten can' mdo'o nu lca nten cula 'in na, loo can' yaan Cristo lo'o tso' nu 'in cunan' ñi, ñi nu lca Ndiose 'in nchgaa loo cha', lo' tsala xaa caja nu cu'ni tnu 'in ñi. Amen. 6Una a quiñan ti' na ta si'yana a mdo'o ñi cha' nu cua' mdi'in tyaa Ndiose, si'yana a nchgaa ne' Israel nguiaa ne' tso' 'in Ndiose. 7Siya' lca ne' ta nten 'in Abraham, una si'i can' cha' nchgaa ne' lca ne' sñe' yu, cui' ca nu ndeña'an juin Ndiose lo'o yu: —Loo Isaac nu lca sñe' tsa quiñan ta nten 'in—. 8Can' cha' ta nten 'in Abraham a lca can' sñe' Ndiose lo'o tso' nu 'in cunan', cui' ca nu nchgaa nu ljyaan loo cha' nu mdi'in tyaa Ndiose, can' nu lca ta nten 'in yu. 9Nde cha' nu mdi'in tyaa ñi lo'o yu: —Ñii xca yjan ljyaan xiya', lo' Sara cua' ndi'in sñe'—. 10Si'i tsacan' ti cha' ycui' ñi, cui' ca nu lo'o cha' 'in Rebeca xa nu mxilyo ña'an lo'o cunta 'in Isaac nu ncua nten cula 'in na, 11(ti' lyijyi tyi'in chcuaa sñe' can' xa cua' mdi'in tyaa Ndiose cha' re, a cunta ñi cha' tsu'hue lo' ñi cha' ngunan' a nchca cu'ni can', ña'an ca si'yana quinu scua tla cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi, ñi nu ngulohui 'in Jacob, lo' si'i si'yana nde'en la tñan tsu'hue nu cua' m'ni can'). 12Can' cha' juin ñi 'in Rebeca si'ya cha' 'in chcuaa sñe' nu ntsu'hui cha' tyi'in: —Yu nu cula la can' ca yu nguso 'in nu cune' la—. 13Cui' ña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Nan' ndyu'hui cuiya' tin' 'in Jacob, una mscuan tloon 'in Esaú—. 14Xacan' jan ñi, ¿ta ljuin na si'yana a ñi ndi'in cha' 'in Ndiose? Si'i na. 15Si'yana ndeña'an juin Ndiose lo'o Moisé: —Nan' n'nin 'tnan lo' ndyu'hui cha' tlyu ti' 'ñan lo'o nu nchca tin'—. 16Ca cuiya' ti' na si'yana Ndiose n'ni ñi 'tnan 'in nu nchca ti' ñi, lo' si'i si'ya cha' nu nchca ti' can' uta si'yana nsu'hua can' juesa. 17Si'yana loo quityi 'in Ndiose juin ñi 'in Faraón: —Nan' mdi'in tyaan 'in si'yana ca ree, lo' ca cuiya' ti' tsala ña'an tlyu cha' cuiya' 'ñan, ña'an ca si'yana xcua cueen cha' 'ñan sca chcui chendyu—. 18Ca cuiya' ti' na si'yana Ndiose n'ni ñi 'tnan 'in nu nchca ti' ñi, ticui' cuaña'an n'ni tla ñi cusya 'in nu nchca ti' ñi. 19Tina'an ñan ti' um: ¿Ñi cha' ti' ndlo qui'ya Ndiose 'in nten cha' na can'? Si'yana, ¿ti nu tca chcui ndijin lo'o cha' nu nchca ti' Ndiose? 20Nu'huin jan ñi, ¿tucui lca si'yana cua' ña'an ti nxcuen 'in Ndiose? ¿—Ta xtyi ti' sca quiton' cuñicha' 'in nu mtñan 'in, ñi cha' mtñan 'ñan cuaña'an—? 21¿Ta a ntsu'hui suun 'in nu ñan quiton', tñan na nu nchca ti' lo'o yuu can'? ¿Tca tñan can' sca na nu tsu'hue lo' tca tñan can' sca na nu cua' ña'an ti. 22¿Ña'an ta ljuin na? Cha' Ndiose ncua ti' ñi culo ñi cha' nsin' ti' ntsu'hui tiquee ñi, se'en nu ca chcan' loo cha' cuiya' 'in ñi lo'o nten nu cua' ngua'an cuiya' 'in si'yana jlyo, una siya' cuaña'an lyee mda loo ñi 'in ne', 23a cunta si'yana xcua cueen cha' 'in ñi, tsala ña'an tlyu cha' tsu'hue ntsu'hui 'in ñi lo'o nu mña'an 'tnan ti' ñi 'in, cui' nu cua' mdi'in tyaa ñi cha' qui'ni ca'an 'in loo xaa 'in ñi. 24Can' cha' msi'ya ñi 'in tsatlyu lo'o nare', una si'i tsa 'in ne' judio ti, cui' ca nu lo'o ne' gentil. 25Cui' tsaña'an mxiycui' Ndiose 'in yu Osea: —Nan' cunen lo'o nten re si'yana lca ne' quichen 'ñan, siya' si'i quichen 'ñan lca can'. Sca quichen nu a lca tiqueen lo'o, chcuin' lo'o si'yana lca tiqueen lo'o. 26Tsato'o se'en jui nu ycui' lo'o ne': A lca um quichen 'ñan, can' culo'o naan ne' 'in um lca um sñe' Ndiose, ñi nu lo'o ca—. 27A cunta lo'o Isaía ycui' cueen yu sca cha' si'ya cha' 'in ne' Israel, lo' juin yu: —Siya' qui'an la ne' Israel ndi'in tsaña'an ndi'in ysin tu'hua tyi'a tujo'o, una chin' ti can' ntsu'hui cha' tyi'o laa, 28si'yana cua' nchcui cuii' cha' cu'ni cuiya' Ñi X'nan na cha' 'in nten sca chcui chendyu lo'o sca cha' nu ñi—. 29Nde xca cha' nu ycui' yu Isaía: —Ñi X'nan na, ñi nu tla la cha' 'in, cha' cua na a mxnu 'a ñi ta nten 'in na, cua' s'ni ngujlyo na tsaña'an quichen Sodoma lo'o quichen Gomorra—. 30¿Ña'an ta ljuin na xacan'? Ne' gentil nu a ñan ti' quinu luhui tloo Ndiose, can' nu yato'o mchcua cha' tsu'hue re, nguinu luhui ne' loo nu ya qui'an ti' ne' 'in ñi. 31Cui' lya ne' Israel, nu nducua ca tloo quinu luhui tloo Ndiose si'ya cha' 'in lee, yato'o a mchcua ne' cha' can'. 32¿Ñi cha' ta? Si'yana ncua ti' ne' chcua ne' cha' can' loo nu xu'hua se'en ne' cha' 'in lee, lo' a mdi'in tyaa ne' quiloo ne' 'in Ndiose, yato'o mducua quee quiya' ne' si'ya cha' re, 33tsaña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Ña'an jan ñi, quichen Jerusalén tyi'in tyaan sca quee nu chcua quiya' ne', quee nu xitlyu 'in ne', lo' nu tsa qui'an ti' 'in can' a quinu lo'o cha' jyi'o—.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\