TITO 2

1Una nu'huin ntsu'hui cha' culo'o 'in jun chcui ña'an nguiaa cha' nu ñi 'in Ndiose. 2Tsalca yu qui'yu nu lca nten cula, nchca ti' si'yana xñi yu cunta 'in yu, lo'o suun ña'an cu'ni yu, lo'o cha' tiyaa cu'ni yu scaa cha', a cunta tla tyon yu lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' yu, lo' chu'hui cha' tsu'hue 'in yu lo'o nten, cui' cuaña'an ta loo yu lo'o nchgaa loo cha'. 3Tsalca jun cuna'an nu lca nten cula, ticui' cuaña'an lo'o suun ña'an cu'ni jun, si'i na tyi'an jun lo'o cha' nchca nchcui' uta lo'o cha' ndyi'yo, cui' ca nu culo'o xñan jun 'in jun lo'o cha' tsu'hue, 4cuaña'an tca ta cueen jun 'in nchgaa jun cuna'an nu tsa suhue ti nu ndi'in cuilyi'o, si'yana chu'hui cha' tsu'hue 'in lo'o cuilyi'o lo'o sñe', 5xñi can' cunta 'in lo'o cha' tiyaa nu luhui, lo' chu'hui yuhue ti' se'en ndi'in, cu'ni can' nchgaa loo tñan tsu'hue, a cunta ca ja'an can' 'in cuilyi'o, si'yana a caja nu chcui' cua' ña'an ti lo'o cha' tsu'hue 'in Ndiose. 6Ticui' cuaña'an lo'o yu tsa suhue ti, ta cueen 'in yu si'yana xñi yu cunta 'in yu. 7Nu'huin culo'o xñan 'in lo'o nchgaa loo cha' tsu'hue, cui' cuaña'an xñi cunta ña'an culo'o 'in jun lo'o sca cusya nu ñi, 8lo' chcui' tsaña'an nguiaa cha' nu ñi 'in Ndiose, si'yana a caja nu chcui' ta si'i ña'an na, hasta lo'o yu nu ti'i ti' 'in na xijyi'o ti' yu, ñi a caja 'a ña'an ti' chcui' ca'an can' 'in um. 9Tsalca jun nu lca nguso, ta cueen 'in jun si'yana ca ja'an jun 'in x'nan jun, cunan jun ña'an nu quinu tsu'hue lca tiquee x'nan jun, lo' a xcuen jun 'in can' cua' ña'an ti, 10ñi a xñi su'hua yaa' jun na 'in x'nan jun, cui' ca nu ca ñi cha' 'in jun lo'o nchgaa loo cha', si'yana cuaña'an tca cu'ni lo'o la ña'an jun cha' tsu'hue 'in Ndiose, Ñi nu ndlo laa 'in na. 11Can' cha' ncua chcan' loo cha' tsu'hue 'in Ndiose, si'yana tyi'o laa nchgaa nten. 12Cha' tsu'hue can' ndlo'o na 'in na si'yana xcuan tloo na nchgaa loo cha' ngunan' nu nchcui ti' nten, lo' tyu'hui na sca chendyu nu luhui, xñi na cunta 'in na tsaña'an nu nchca ti' Ndiose, 13cui' si'yana nta na cha' tsu'hue nu cua' mdi'in tyaa ñi xa nu ca chcan' loo cha' cuiya' 'in Jesucristo, Ñi nu ndlo laa 'in na lo' lca ñi Ndiose nu tlyu lati. 14Mdyaa ñi 'in ñi si'ya naa nten na, ña'an ca si'yana tyi'o laa na se'en mda'an na loo cha' ngunan', lo' suhui ñi 'in na si'yana ca na sca nten nu tucua tloo ñi 'in, nu su'hua loo nchgaa tñan tsu'hue. 15Cui' cha' re culo'o lo' taa cha' tnu tiquee 'in jun, a cunta tla cha' tyi'in tyaa, lo' a caja nu xcuan tloo 'in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\