TITO 3

1Xu'hua ti' jun si'yana ca ja'an jun 'in bsya tnu lo'o bsya nu suhue la, tucua jun tñan cha' nu chcui' can', tsu'hue ntsu'hui tiquee jun cu'ni jun nchgaa loo tñan tsu'hue. 2A taja jun 'in ñi sca tucui, a cunan jun cha' cusuun, cui' ca nu cuti ti tsa cha' 'in jun, lo' suun ña'an culo'o xñan jun 'in jun lo'o nchgaa tucui. 3Si'yana ti' culoo lo'o nare' ncua na sca nu tinto, m'ni lye' ti' na, mda'an quinan' yu'hui na, siya' ti mdyaa na 'in na loo cha' ngunan', nchgaa loo cha' nu nchcui ti' nten, mda'an na ña'an nu ncua ti' na, a cunta m'ni jñan ti' na, jui nu mna'an ti'i 'in na lo' cuaña'an mna'an ti'i na 'in can'. 4Una ncua chcan' loo cha' tsu'hue 'in Ndiose, Ñi nu ndlo laa 'in na, tsala ña'an mña'an 'tnan ti' ñi 'in nten, 5ngulo laa ñi 'in na, una si'i si'yana nde'en la tñan tsu'hue nu cua' m'ni na, cui' ca nu si'ya cha' tsu'hue 'in ñi, a cunta mjyi'an ñi 'in na lo' m'ni ñi cha' lca na sca nten nu cui ti, mxitsa'an ñi cha' tiyaa 'in na si'ya Espíritu nu Luhui 'in ñi, 6nu cua' mdaa ñi cha'an yu'hui ni' cusya 'in na si'ya Jesucristo, Ñi nu ndlo laa 'in na. 7Si'ya cha' tsu'hue 'in ñi cua' nguinu luhui na tloo ñi, cuaña'an tca chcuan na chendyu nu a tsatii 'a 'in na, cui' cha' nu nducua tloo na cua' ñii. 8Nde cha' nu ñi, lo' nchca tin' si'yana tyi'in tya tla cha' re: Jun nu ndiya qui'an ti' 'in Ndiose su'hua loo jun nchgaa loo cha' tsu'hue. Nde cha' nu tsu'hue lo' nda yaa' na 'in nchgaa tucui. 9Una a sten yu'hui lo'o cha' tinto nu ndlo que nten, cui' cuaña'an lo'o ña'an nu naan ta nten cula 'in na, a taa ya' sten lo'o cha' cusuun uta chcui' tyijyin lo'o ne' si'ya cha' 'in lee, si'yana a ntsu'hui lyoo cha' can' lo' a la nda yaa' na. 10Cha' ntsu'hui nu nchca ti' su'hue ti'in 'in jun ta'a na, chcui' tla lo'o can' tucua snan ya', lo' cha' a cu'ni cunta cha' can' siya' ti culo tso' 'in, 11lo' ca cuiya' ti' si'yana cua' ngunan' yu'hui can' tsaña'an ngui'ni qui'ya, lo' ticuii' nso' tucua qui'ya chon'. 12Xa nu ca'an tñan 'in yu Artemas uta 'in yu Tíquico tsaa yu se'en ndi'in, cunan ña'an tsaa nu ndla lati quichen Nicópolis, si'yana can' ntsu'hui tiqueen ti'in tsaan nu quia ti'in tlya'. 13Yu Zenas nu m'ni cha'an cha' 'in lee, lo'o yu Apolo can', cunan ña'an ta yaa' 'in yu lo'o na nu cunajo'o 'in yu tucueen tsaa yu, ña'an ca si'yana a sca na tsa lyijyi 'in yu. 14Cuaña'an lo'o jun ta'a na, cu'ni cha'an la jun cu'ni jun nchgaa loo tñan tsu'hue lo' ta yaa' jun 'in nu 'ni cha' 'in, si'yana ca chcan' loo tñan nu ngui'ni jun. 15Nchgaa jun ta'a ndi'in hua re nchcui' cha' jun 'in, cui' cuaña'an chcui' cha' 'in jun tñan loo hua, nchgaa ta'a tsu'hue na ta'a ndiya qui'an ti' na. Cui' cha' tsu'hue 'in Ndiose quinu lo'o um cunda scaa um. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\