První Paralipomenon 1

1Adam, Set, Enos, 2Kainan, Mahalaleel, Járed, 3Enoch, Matuzalém, Lámech, 4Noé, Sem, Cham a Jáfet. 5Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras. 6Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma. 7Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim. 8Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán. 9A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan. 10Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi. 11Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim, 12Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim. 13Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het, 14A Jebuzea, Amorea a Gergezea, 15A Hevea, Aracea a Sinea, 16A Aradia, Samarea a Amatea. 17Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas. 18A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera. 19Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan. 20Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe, 21A Adoráma, Uzala a Dikla, 22A Ebale, Abimahele a Sebai, 23A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi. 24Sem, Arfaxad, Sále, 25Heber, Peleg, Réhu, 26Sárug, Náchor, Táre, 27Abram, ten jest Abraham. 28Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan, 30Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema, 31Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi. 32Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan. 33Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury. 34Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael. 35Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore. 36Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech. 37Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza. 38Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan. 39Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna. 40Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana. 41Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan. 42Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran. 43Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba. 44A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra. 45A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské. 46A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith. 47A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka. 48A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky. 49A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův. 50A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy. 51A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet, 52Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon, 53Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar, 54Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\