První Paralipomenon 10 | Bible.is
První Paralipomenon 10

1Když pak bojovali Filistinští s Izraelem, utíkali muži Izraelští před Filistinskými, a padli, zbiti jsouce na hoře Gelboe. 2I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu, Abinadaba a Melchisua, syny Saulovy. 3A když se zsilila bitva proti Saulovi, trefili na něj střelci s luky, a postřelen jest od střelců. 4Protož řekl Saul oděnci svému: Vytrhni meč svůj a probodni mne jím, aby přijdouce ti neobřezanci, nečinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj. 5Tedy vida oděnec jeho, že umřel Saul, nalehl i on na meč a umřel. 6A tak umřel Saul i tři synové jeho, a všecka čeled jeho spolu zemřeli. 7Když pak uzřeli všickni muži Izraelští, kteříž bydlili za tím údolím, že utekli Izraelští, a že zemřeli Saul i synové jeho, opustivše města svá, též utíkali. I přišli Filistinští a bydlili v nich. 8Potom nazejtří přišli Filistinští, aby zloupili pobité. I nalezli Saule a syny jeho, ležící na hoře Gelboe. 9A svlékše ho, vzali hlavu jeho i odění jeho, a poslali po zemi Filistinské vůkol, aby to ohlášeno bylo modlám jejich i lidu. 10Složili také i odění jeho v chrámě boha svého, hlavu pak jeho přibili v chrámě Dágon. 11Tedy uslyšavše všickni v Jábes Galád všecko, což učinili Filistinští Saulovi, 12Zdvihli se všickni muži silní a vzali tělo Saulovo, a těla synů jeho, a přinesli je doJábes. A pochovavše kosti jejich pod jedním dubem v Jábes, postili se sedm dní. 13A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, totiž proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho, 14A nedoptával se Hospodina. Protož zabil jej, a přenesl království na Davida syna Izai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\