První Paralipomenon 25

1I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém, 2Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi, pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu. 3Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš, Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina. 4Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot. 5Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři. 6Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi. 7Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm. 8Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý, tak veliký, mistr i učedlník. 9I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct. 10Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 11Čtvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 12Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 13Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 14Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 15Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 16Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 17Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti. 18Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti. 19Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 20Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti. 21Čtrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 22Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti. 23Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 24Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti. 25Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti. 26Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti. 27Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti. 28Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti. 29Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti. 30Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti. 31Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\