Ámos 5

1Slyšte slovo toto, kteréž já vynáším proti vám, totiž naříkání nad domem Izraelským. 2Padneť, aniž více povstane panna Izraelská; opuštěna bude v zemi své, nebude žádného, kdo by jí pozdvihl. 3Nebo takto praví Panovník Hospodin: V městě, z kteréhož vycházelo tisíc, zůstane sto, v tom pak, z kteréhož vycházelo sto, zůstane deset domu Izraelskému. 4Nebo takto praví Hospodin domu Izraelskému: Hledejte mne a živi buďte. 5A nehledejte Bethel, aniž choďte do Galgala, a do Bersabé se nesmýkejte; nebo Galgal jistotně se přestěhuje, a Bethel přijde na nic. 6Hledejte Hospodina, (a živi buďte, aby nepronikl jako oheň domu Jozefova, a nesehltil, a nebylo by žádného, kdo by uhasil Bethelské, 7Kteříž proměňují v pelynek soud, a spravedlnosti na zemi zanechávají), 8Toho, kterýž učinil Kuřátka i Oriona, kterýž proměňuje stín smrti v jitro, a den v temnosti noční, kterýž přivolává vody mořské, a vylévá je na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin, 9Kterýž očerstvuje zemdleného proti silnému, tak že zemdlený do pevnosti vchází. 10Nenávidí trescícího v bráně, a toho, kdož mluví věci pravé, v ohavnosti mají. 11A protož, proto že loupíte chudého, a břímě obilé béřete od něho, domů z tesaného kamení nastavěli jste, ale nebudete bydliti v nich; vinic výborných naštěpovali jste, ale nebudete píti vína z nich. 12Nebo já vím o mnohých nešlechetnostech vašich a velikých hříších vašich, že trápíte spravedlivého, berouce poctu, a nuzných při v bráně převracíte. 13Protož rozumný v ten čas mlčeti musí, nebo čas ten zlý jest. 14Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, a budeť tak Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakž pravíte. 15Mějte v nenávisti zlé, a milujte dobré, a ustanovte v bráně soud; snad Hospodin Bůh zástupů milost učiní ostatkům Jozefovým. 16Protož takto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Po všech ulicích bude kvílení, a na všecky strany zkřiknou: Ouvech, ouvech, a povolají oráče k pláči a kvílení s těmi, kteříž umějí naříkati. 17Nýbrž i po všech vinicích bude kvílení, když projdu prostředkem tebe, dí Hospodin. 18Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova. K čemuž jest vám ten den Hospodinův, poněvadž jest tmy a ne světla? 19Jako když by někdo utíkal před lvem, potkal by se s ním nedvěd; aneb když by všel do domu, a zpolehna rukou svou na stěnu, ušťkl by ho had. 20Zdali není tmy a ne světla den Hospodinův, v němž není blesku, ale mrákota? 21Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich. 22Nebo budete-li mi obětovati zápaly a suché oběti vaše, neoblíbím jich, a na pokojné oběti krmného dobytka vašeho nepopatřím. 23Odejmi ode mne hluk písní svých, ani hudby louten vašich nechci poslouchati. 24Ale povalí se jako voda soud, a spravedlnost jako potok silný. 25Zdali jste mně oběti a dary obětovali na poušti za čtyřidceti let, dome Izraelský? 26Nýbrž nosili jste stánek Melecha vašeho a Kijuna, obrazy vaše, hvězdu boha vašeho, kteréžto věci sami jste sobě zdělali. 27Protož přestěhuji vás dále než Damašské, praví Hospodin, jehož jméno jest Bůh zástupů.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\