Kazatel 3

1Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. 2Jest čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá; 3Čas mordování a čas hojení, čas boření a čas stavení; 4Čas pláče a čas smíchu, čas smutku a čas proskakování; 5Čas rozmítání kamení a čas shromažďování kamení, čas objímání a čas vzdálení se od objímání; 6Čas hledání a čas ztracení, čas chování a čas zavržení; 7Čas roztrhování a čas sšívání, čas mlčení a čas mluvení; 8Čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje. 9Co tedy má ten, kdo práci vede, z toho, o čemž pracuje? 10Viděl jsem zaměstknání, kteréž dal Bůh synům lidským, aby se jím trápili. 11Sám všecko činí ušlechtile časem svým, nýbrž i žádost světa dal v srdce jejich, aby nestihal člověk díla toho, kteréž dělá Bůh, ani počátku ani konce. 12Odtud seznávám, že nic lepšího nemají, než aby se veselili, a činili dobře v životě svém, 13Ač i to, když všeliký člověk jí a pije, a užívá dobrých věcí ze všelijaké práce své, jest dar Boží. 14Znám, že cožkoli činí Bůh, to trvá na věky; nemůže se k tomu nic přidati, ani od toho co odjíti. A činí to Bůh, aby se báli oblíčeje jeho. 15To, což bylo, i nyní jest, a což bude, již bylo; nebo Bůh obnovuje to, což pominulo. 16Přesto viděl jsem ještě pod sluncem na místě soudu bezbožnost, a na místě spravedlnosti nespravedlnost. 17I řekl jsem v srdci svém: Budeť Bůh spravedlivého i bezbožného souditi; nebo tam bude čas každému předsevzetí i každému skutku. 18Řekl jsem v srdci svém o způsobu synů lidských, že jim ukázal Bůh, aby viděli, že jsou podobni hovadům. 19Případnost synů lidských a případnost hovad jest případnost jednostejná. Jakož umírá ono, tak umírá i on, a dýchání jednostejné všickni mají, aniž co napřed má člověk před hovadem; nebo všecko jest marnost. 20Obé to jde k místu jednomu; obé jest z prachu, obé také zase navracuje se do prachu. 21Kdo to zná, že duch synů lidských vstupuje zhůru, a duch hovadí že sstupuje pod zemi? 22Protož spatřil jsem, že nic není lepšího, než veseliti se člověku v skutcích svých, poněvadž to jest podíl jeho. Nebo kdo jej k tomu přivede, aby poznati mohl to, což jest budoucího po něm?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\