Druhá Mojžíšova 25

1I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2Mluv k synům Izraelským, ať mi vybírají obět vzhůru pozdvižení. Od každého člověka, kterýž by ji z srdce dobrovolně dal, přijměte takovou obět mou. 3Tatoť pak jest obět pozdvižení, kterouž budete bráti od nich: Zlato, a stříbro, a měď, 4Postavec modrý, šarlat, a červec dvakrát barvený, bílé hedbáví a srsti kozí; 5Též kůže skopcové na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim, 6Olej k svícení, vonné věci na olej ku pomazování, a pro kadění vonné věci; 7Kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramníku a náprsníku. 8I udělajíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich. 9Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě podobenství stánku a podobenství všech nádob jeho, tak uděláte. 10Udělají také truhlu z dříví setim. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého lokte širokost její, půl druhého také lokte vysokost její. 11A obložíš ji zlatem čistým, vnitř i zevnitř obložíš ji; a uděláš nad ní vůkol korunu zlatou. 12Sliješ k ní také čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její. 13Uděláš k tomu i sochory z dříví setim, a obložíš je zlatem. 14I uvlečeš sochory do kruhů po stranách té truhly, aby na nich nošena byla truhla. 15V kruzích té truhly budou bývati sochorové; nebudou vytahováni z nich. 16A dáš do truhly svědectví, kteréž dám tobě. 17Uděláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její. 18Uděláš také dva cherubíny zlaté, z taženého zlata uděláš je na dvou koncích slitovnice. 19Uděláš pak cherubína jednoho na jednom konci, a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici uděláte cherubíny na obou koncích jejích. 20A budou míti cherubínové křídla vztažená svrchu, zastírajíce křídly svými slitovnici, a tváři jejich obráceny budou jednoho k druhému; k slitovnici budou tváři cherubínů. 21Dáš pak slitovnici svrchu na truhlu, a do truhly vložíš svědectví, kteréž dám tobě. 22A tam budu přicházeti k tobě, a s tebou z té slitovnice, z prostředku dvou cherubínů, kteříž jsou nad truhlou svědectví, mluviti o všecko, cožť bych poroučeti chtěl k synům Izraelským. 23Uděláš také stůl z dříví setim. Dvou loket bude dlouhost jeho, a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost jeho. 24A obložíš jej zlatem čistým, a uděláš mu okolek zlatý vůkol. 25Uděláš také okolo něho lištu čtyř prstů zšíří; a okolek zlatý uděláš okolo té lišty. 26Uděláš u něho i čtyři kruhy zlaté, kteréž vpustíš do čtyř úhlů, kteříž jsou ve čtyřech nohách jeho. 27Pod tou lištou budou kruhové, skrze něž provlačováni budou sochorové k nošení stolu. 28Ty pak sochory uděláš z dříví setim, a obložíš je zlatem; i bude stůl nošen na nich. 29Uděláš také misy jeho, a lžice jeho, a přikryvadla jeho, a koflíky jeho, k přikrývání; z čistého zlata naděláš toho. 30A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou ustavičně. 31Uděláš také svícen z zlata čistého, z taženého zlata ať jest ten svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho a koule jeho, i květové jeho z něho budou. 32A šest prutů vycházeti bude z boků jeho, tři prutové svícnu s jedné strany jeho,a tři prutové s druhé strany jeho. 33Tři misky udělané na způsob pecky mandlové ať jsou na prutu jednom, a koule a květ, a tři misky udělané na způsob pecky mandlové na prutu druhém, a koule a květ; takž i na jiných šesti prutech z svícnu vycházejících. 34Na svícnu také budou čtyři misky udělané na způsob mandlové pecky, a koule jeho, i květové jeho. 35A bude koule pode dvěma pruty z něho, koule též pod druhými dvěma pruty z něho, koule opět pod jinými dvěma pruty z něho; a tak pod šesti pruty vycházejícími z svícna. 36Koule jejich i prutové jejich z něho budou; všecko to z cela kované z zlata čistého. 37Uděláš i sedm lamp na něj; a bude je rozsvěcovati kněz, aby svítily po stranách jeho. 38I utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého. 39Z centnéře zlata čistého uděláno bude to se vším tím nádobím. 40Hlediž pak, abys udělal podlé podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jest na hoře.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\