Druhá Mojžíšova 35

1Tedy svolal Mojžíš všecko shromáždění synů Izraelských, a řekl jim: Tato jsou slova, kteráž přikázal vám Hospodin, abyste je činili. 2Šest dní děláno bude dílo, ale v sedmý den mějte svátek, sobotu odpočinutí Hospodinova. Kdo by dělal v něm dílo, umře. 3Nezanítíte ohně nikdež v příbytcích svých v den sobotní. 4Mluvil také Mojžíš ke všemu shromáždění synů Izraelských takto: Toto jest slovo, kteréž přikázal Hospodin, řka: 5Sebeřte z sebe obět pozdvižení Hospodinu. Každý, kdož jest ochotný v srdci svém, přinese tu obět Hospodinu: Zlato, stříbro a měď, 6A postavec modrý, a šarlat, a červec dvakrát barvený, a bílé hedbáví, a kozí srsti; 7Též kůže skopců na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim, 8A olej k svícení a vonné věci na olej ku pomazání a pro kadění vonné, 9A kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramenníku a náprsníku. 10A všickni, kdož jsou vtipní mezi vámi, přijdou a dělati budou, cožkoli přikázal Hospodin: 11Příbytek, stánek jeho i přikrytí jeho a háky jeho, dsky jeho, svlaky jeho, sloupy jeho i podstavky jeho; 12Truhlu s sochory jejími, slitovnici a oponu zastření; 13Stůl i sochory k němu se všemi nádobami jeho, i chléb předložení; 14A svícen k svícení s nádobami jeho i lampy jeho, a olej k svícení; 15Též oltář pro kadění a sochory jeho, i olej pomazání a kadidlo z vonných věcí, i zastření dveří v příbytku; 16Oltář k zápalu a rošt jeho měděný a sochory jeho, i všecka nádobí jeho, i umyvadlo s podstavkem jeho; 17Koltry očkovaté k síni, sloupy její a podstavky její, i zastření brány do síně; 18Kolíky k příbytku, a kolíky síně s provázky jejich; 19Roucha k službě, k přisluhování v svatyni, i roucho svaté Arona kněze, i roucho synů jeho k konání úřadu kněžského. 20Vyšlo tedy všecko shromáždění synů Izraelských od tváři Mojžíšovy, 21A přišli, každý muž, kteréhož ponuklo srdce jeho, a každý, v němž duch jeho byl dobrovolný, a přinesli obět pozdvižení Hospodinu, k dílu stánku úmluvy a ke vší službě jeho, i k rouchu svatému. 22Přicházeli muži i ženy, každý, kdož byl ochotný v srdci, a přinášeli spinadla, a náušnice, a prsteny, a záponky z pravých rukou, všelijaké nádobí zlaté, a kdožkoli obětoval obět zlata Hospodinu. 23Každý, kdož měl postavec modrý a šarlat, a červec dvakrát barvený, a bílé hedbáví a kozí srsti, a kůže skopců na červeno barvené, a kůže jezevčí, přinesl to. 24Kdokoli obětoval obět stříbra a mědi, přinášeli to za obět pozdvižení Hospodinu; každý také, kdo měl dříví setim, ke všelikému dílu služebnosti, přinášeli je. 25Ano i všecky ženy vtipné rukama svýma předly, a přinesly, co napředly, postavec modrý a šarlat, a červec dvakrát barvený a bílé hedbáví. 26Všecky pak ženy, kterýchž ponuklo srdce jejich, aby předly uměle, předly srsti kozí. 27Knížata pak přinášeli kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramenníku a náprsníku, 28Též vonné věci a olej k svícení, a k oleji pomazání, a k vonnému kadidlu. 29Každý muž i žena, v nichž ochotné srdce jejich bylo k tomu, aby přinášeli potřeby ke všelikému dílu, kteréž byl přikázal dělati Hospodin skrze Mojžíše, přinášeli synové Izraelští obět dobrovolnou Hospodinu. 30Tedy řekl Mojžíš synům Izraelským: Pohleďte, povolal ze jména Hospodin Bezeleele, syna Uri, syna Hur, z pokolení Judova. 31A naplnil ho duchem Božím, moudrostí, rozumností i uměním všelijakého řemesla, 32Aby vtipně smysliti uměl, jak by se co dělati mělo na zlatu a stříbru a mědi, 33I v řemeslném strojení kamenů k vsazování, i v díle od dřeva, aby dělal všelijakým řemeslem vtipným. 34Dal nadto v srdce jeho i to, aby učiti mohl on i Aholiab, syn Achisamechův z pokolení Dan. 35Naplnil je moudrostí srdce, aby dělali všelijaké dílo tesařské a řemeslné, i krumpéřské a vytkávané z postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví, a aby dělali všelijaké dílo a vymýšleli vtipné věci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\