Druhá Mojžíšova 40

1Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy. 3A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. 4Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho. 5Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku. 6Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy. 7Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody. 8Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně. 9Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý. 10Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý. 11Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho. 12A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou. 13A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou. 14Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně. 15A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich. 16I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil. 17I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek. 18Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho. 19Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin. 20A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu. 21I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi. 22Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou. 23A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi. 24A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni. 25A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 26Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou, 27A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi. 28Zavěsil také zastření dveří příbytku. 29A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 30A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání. 31A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své. 32Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 33Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to. 34Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek. 35A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek. 36Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých. 37Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl. 38A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\