Izajáš 32

1Aj, v spravedlnosti kralovati bude král, a knížata v soudu panovati budou. 2Nebo bude muž ten jako skrýše před větrem, a schrana před přívalem, jako potokové vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi vyprahlé. 3A oči vidoucích nebudou blíkati, a uši slyšících pozorovati budou. 4Pročež srdce bláznů nabude umění, a jazyk zajikavých prostranně a světle mluviti bude. 5Nebudeť více nazýván nešlechetný šlechetným, a skrbný nebude slouti štědrým. 6Proto že nešlechetný o nešlechetnosti mluví, a srdce jeho skládá nepravost, jak by provodil ošemetnost, a mluvil proti Hospodinu scestné věci, jak by znuzil duši lačného, a nápoj žíznivému odjal. 7Také i usilování skrbného jsou škodlivá; nebo nešlechetnosti obmýšlí, jak by k záhubě přivedl ponížené slovy lživými, a mluvil proti nuznému před soudem. 8Ješto šlechetný obmýšlí šlechetné věci, a takovýť při tom, což šlechetného jest, státi bude. 9Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě počínající, ušima pozorujte řeči mé. 10Za mnohé dny a léta vichrovány budete, ó vy v bezpečnosti bydlící; nebo přestane vinobraní, a klizení úrod nepřijde. 11Třestež se strachem, ó lhostejné, pohnětež se, bezpečně sobě počínající; svlecte se, a obnažte se, a přepašte se po bedrách. 12Kvílíce nad prsy, nad poli výbornými a nad kmeny úrodnými. 13Na zemi lidu mého trní a hloží vzejde, anobrž na všech domích veselých a městě plésajícím. 14Nebo rozkošný palác opuštěn bude, hluk města přestane, hrad vysoký a věže obráceny budou v jeskyně na věčnost, k radosti divokým oslům, a ku pastvišti stádům. 15Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a nebude obrácena poušť v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno. 16I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném přebývati. 17A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky. 18Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším, 19Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město. 20Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných, vypouštějíc tam vola i osla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\