Jób 28 | Bible.is
Jób 28

1Máť zajisté stříbro prameny své, a zlato místo k přehánění. 2Železo z země vzato bývá, a kámen rozpuštěný dává měď. 3Cíl ukládá temnostem, a všelikou dokonalost člověk vystihá, kámen mrákoty a stínu smrti. 4Protrhuje se řeka na obyvatele, tak že ji nemůže žádný přebřesti, a svozována bývá uměním smrtelného člověka, i odchází. 5Z země vychází chléb, ačkoli pod ní jest něco rozdílného, podobného k ohni. 6V některé zemi jest kamení zafirové a prach zlatý, 7K čemuž stezky nezná žádný pták, aniž ji spatřilo oko luňáka, 8Kteréž nešlapala mladá zvěř, aniž šel po ní lev. 9K škřemeni vztahuje ruku svou, a z kořene převrací hory. 10Z skálí vyvodí potůčky, a všecko, což jest drahého, spatřuje oko jeho. 11Vylévati se řekám zbraňuje, a tak cožkoli skrytého jest, na světlo vynáší. 12Ale moudrost kde nalezena bývá? A kde jest místo rozumnosti? 13Neví smrtelný člověk ceny její, aniž bývá nalezena v zemi živých. 14Propast praví: Není ve mně, moře také dí: Není u mne. 15Nedává se zlata čistého za ni, aniž odváženo bývá stříbro za směnu její. 16Nemůže býti ceněna za zlato z Ofir, ani za onychin drahý a zafir. 17Nevrovná se jí zlato ani drahý kámen, aniž směněna býti může za nádobu z ryzího zlata. 18Korálů pak a perel se nepřipomíná; nebo nabytí moudrosti dražší jest nad klénoty. 19Není jí rovný v ceně smaragd z Mouřenínské země, aniž za čisté zlato může ceněna býti. 20Odkudž tedy moudrost přichází? A kde jest místo rozumnosti? 21Poněvadž skryta jest před očima všelikého živého, i před nebeským ptactvem ukryta jest. 22Zahynutí i smrt praví: Ušima svýma slyšely jsme pověst o ní. 23Sám Bůh rozumí cestě její, a on ví místo její. 24Nebo on končiny země spatřuje, a všecko, což jest pod nebem, vidí, 25Tak že větru váhu dává, a vody v míru odvažuje. 26On též vyměřuje dešti právo, i cestu blýskání hromů. 27Hned tehdáž viděl ji, a rozhlásil ji,připravil ji, a vystihl ji. 28Člověku pak řekl: Aj, bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\