Matouš 4

1Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla. 2A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl. 3A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou. 4On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. 5Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu. 6A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil. 7I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. 8Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu: 9Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti. 10Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš. 11Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu. 12A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee. 13A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon a Neftalím, 14Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: 15Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská, 16Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim. 17Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské. 18A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.) 19I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí. 20A oni hned opustivše síti, šli za ním. 21A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich. 22A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním. 23I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu. 24A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I přivedli k němu všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními poražené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené; a uzdravoval je. 25I šli za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\