Nehemjáš 11 | Bible.is
Nehemjáš 11

1I přebývala knížata lidu v Jeruzalémě. Jiný pak lid metali losy, aby vzali desátého člověka k bydlení v Jeruzalémě městě svatém, ale devět dílů v jiných městech, 2Ačkoli dobrořečil lid všechněm mužům těm, kteříž se sami dobrovolně podali k bydlení v Jeruzalémě. 3A tito jsou přednější té krajiny, kteříž se osadili v Jeruzalémě. (V jiných pak městech Judských bydlili jeden každý v vládařství svém, po městech svých, lid Izraelský, kněží a Levítové, i Netinejští, též i synové služebníků Šalomounových.) 4A tak v Jeruzalémě bydlili někteří z synů Judových i z synů Beniaminových. Z Judových: Ataiáš syn Uziáše, syna Zachariášova, syna Amariášova, syna Sefatiášova, syna Mahalaleelova z synů Fáresových. 5Též Maaseiáš syn Bárucha, syna Kolchozy, syna Chazaiášova, syna Adaiášova, syna Joiaribova, syna Zachariášova, syna Silonského. 6Všech synů Fáresových, bydlících v Jeruzalémě, čtyři sta šedesáte osm, mužů udatných. 7Synové Beniaminovi tito: Sallu syn Mesullama, syna Joedova, syna Pedaiášova, syna Kolaiášova, syna Maaseiášova, syna Itielova, syna Izaiášova. 8A po něm Gabai, Sallai. Všech devět set dvadceti osm. 9Joel pak syn Zichri byl jim představen, a Juda syn Senua nad městem druhý po něm. 10Z kněží: Jedaiáš syn Joiaribův a Jachin. 11Saraiáš syn Helkiáše, syna Mesullamova, syna Sádochova, syna Meraiotova, syna Achitobova, přední v domě Božím. 12Bratří pak jejich, přisluhujících v tom domě, osm set dvadceti dva. A Adaiáš syn Jerochama, syna Pelaliášova, syna Amzi, syna Zachariášova, syna Paschurova, syna Malkiášova, 13A bratří jeho, knížat čeledí otcovských, dvě stě čtyřidceti dva. A Amassai syn Azarele, syna Achzai, syna Mesillemotova, syna Immerova. 14Bratří pak jejich, mužů udatných, sto dvadceti osm, jimž představen byl Zabdiel syn Gedolimův. 15Z Levítů tito: Semaiáš syn Chasuby, syna Azrikamova, syna Chasabiášova, syna Bunni. 16A Sabbetai s Jozabadem byli nad dílem při domě Božím vně, z předních Levítů. 17A Mataniáš syn Míchy, syna Zabdi, syna Azafova, přední, začínal chvály a modlitbu. A Bakbukiáš druhý z bratří jeho, a Abda syn Sammua, syna Galalova, syna Jedutunova. 18Všech Levítů v městě svatém dvě stě osmdesát a čtyři. 19Z vrátných: Akkub, Talmon a bratří jejich, strážní u bran, sto sedmdesát a dva. 20Ostatek pak lidu Izraelského, kněží a Levítů, bydlili ve všech městech Judských, jeden každý v dědictví svém. 21Ale Netinejští bydlili v Ofel, Zicha pak a Gispa byli představeni Netinejským. 22Představený pak Levítům v Jeruzalémě byl Uzi syn Báni, syna Chasabiášova, syna Mataniášova, syna Míchova z synů Azafových, jenž byli zpěváci při službě domu Božího. 23Nebo poručení královské bylo o nich, a stálé odměření pro zpěváky na každý den. 24A Petachiáš syn Mesezabelův, z synů Záry syna Judova, místo královské držící v každém jednání k lidu. 25Ve vsech pak s poli jejich, z synů Judových bydlili v Kariatarbe a v vesnicích jeho, v Dibon a vesnicích jeho, v Jekabsael i ve vsech jeho, 26A v Jesua, v Molada, v Betfelet, 27A v Azarsual, v Bersabé i v vesnicích jeho. 28A v Sicelechu, v Mechona, i v vesnicích jeho, 29V Enremmon, v Zaraha, v Jarmut, 30V Zanoe, v Adulam i ve vsech jeho, v Lachis s poli jeho, v Azeka a vesnicích jeho. A tak bydlili od Bersabé až do Gehinnom. 31Synové pak Beniaminovi z Gabaa v Michmas, v Aia, v Bethel i v vesnicích jeho, 32V Anatot, v Nobe, v Anania, 33V Azor, v Ráma, v Gittaim, 34V Chadid, v Seboim, v Neballat, 35V Lod, v Ono a v údolí řemeslníků. 36Z Levítů pak někteří bydlili v dílích Judských a Beniaminských.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\