Čtvrtá Mojžíšova 33

1Tato jsou tažení synů Izraelských, kteříž vyšli z země Egyptské po houfích svých, pod spravou Mojžíše a Arona. 2Sepsal pak Mojžíš vycházení jejich podlé toho, jakž táhli k rozkazu Hospodinovu. Tato jsou tedy vycházení jejich podlé toho, jakž táhli. 3Nejprv z Ramesses jdouce prvního měsíce, v patnáctý den téhož prvního měsíce, nazejtří po slavnosti Fáze vyšli synové Izraelští v ruce silné před očima všech Egyptských, 4Kdyžto Egyptští pochovávali všecky prvorozené, kteréž zbil Hospodin mezi nimi, a při bozích jejich vykonal Hospodin soudy své. 5Hnuvše se tedy synové Izraelští z Ramesses, položili se v Sochot. 6Potom hnuvše se z Sochot, položili se v Etam, jenž jest při kraji pouště. 7A hnuvše se z Etam, navrátili se zase k Fiarot, jenž jest před Belsefon, a položili se před Magdalem. 8A hnuvše se z Fiarot, šli prostředkem moře na poušť, a ušedše tří dnů cesty po poušti Etam, položili se v Marah. 9Jdouce pak z Marah, přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palm. I položili se tu. 10A hnuvše se z Elim, položili se u moře Rudého. 11Potom hnuvše se od moře Rudého, položili se na poušti Sin. 12A když se hnuli z pouště Sin, položili se v Dafka. 13A hnuvše se z Dafka, položili se v Halus. 14Hnuvše se pak z Halus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid neměl vody ku pití. 15A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinai. 16Hnuvše se pak z pouště Sinai, položili se v Kibrot Hattáve. 17A když se hnuli z Kibrot Hattáve, položili se v Hazerot. 18Hnuvše se pak z Hazerot, položili se v Retma. 19A z Retma hnuvše se, položili se v Remmon Fáres. 20Potom hnuvše se z Remmon Fáres, položili se v Lebna. 21A hnuvše se z Lebna, položili se v Ressa. 22A hnuvše se z Ressa, položili se v Cehelot. 23Z Cehelot pak hnuvše se, položili se na hoře Sefer. 24A když se hnuli s hory Sefer, položili se v Arad. 25A hnuvše se z Arad, položili se v Machelot. 26Potom hnuvše se z Machelot, položili se v Tahat. 27A hnuvše se z Tahat, položili se v Tár. 28A když se hnuli z Tár, položili se v Metka. 29A hnuvše se z Metka, položili se v Esmona. 30Z Esmona pak hnuvše se, položili se v Moserot. 31A když se hnuli z Moserot, položili se v Benejakan. 32A hnuvše se z Benejakan, položili se v Chor Gidgad. 33A hnuvše se z Chor Gidgad, položili se v Jotbata. 34Když se pak hnuli z Jotbata, položili se v Habrona. 35A z Habrona hnuvše se, položili se v Aziongaber. 36A odtud hnuvše se, položili se na poušti Tsin, jenž jest Kádes. 37A hnuvše se z Kádes, položili se na hoře řečené Hor, při končinách země Edomské. 38Tu vstoupil Aron kněz na horu, jenž slove Hor, k rozkazu Hospodinovu, a umřel tam, léta čtyřidcátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v první den měsíce pátého. 39A byl Aron ve stu ve dvadcíti a třech letech, když umřel na hoře Hor. 40Uslyšel také Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne v zemi Kananejské, že by táhli synové Izraelští. 41Tedy hnuvše se s hory Hor, položili se v Salmona. 42A hnuvše se z Salmona, položili se v Funon. 43Z Funon pak hnuvše se, položili se v Obot. 44A když se hnuli z Obot, rozbili stany při pahrbcích hor Abarim, na pomezí Moábském. 45Potom hnuvše se od těch pahrbků, položili se v Dibongad. 46Z Dibongad hnuvše se, položili se v Helmondeblataim. 47A když se hnuli z Helmondeblataim, položili se na horách Abarim proti Nébo. 48Odšedše pak z hor Abarim, položili se na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu. 49A rozbili stany při Jordánu, od Betsimot až do Abelsetim, na rovinách Moábských. 50Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na rovinách Moábských, při Jordánu naproti Jerichu, řka: 51Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když přejdete Jordán, a vejdete do země Kananejské, 52Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte. 53A když vyženete obyvatele země, bydliti budete v ní; nebo vám jsem dal tu zemi, abyste jí dědičně vládli. 54Kteroužto rozdělíte sobě k dědictví losem, vedlé čeledí svých. Kterých jest více, těm větší dědictví dáte, kterých pak jest méně, těm menší dědictví dáte. Na kterém místě komu los padne, to jemu bude; podlé pokolení otců svých dědictví dosáhnete. 55Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete. 56A na to přijde, abych to, což jsem jim umínil učiniti, vám učinil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\