Přísloví 2

1Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe; 2Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti; 3Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li; 4Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí: 5Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš; 6Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost. 7Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti, 8Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá. 9Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré, 10Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí. 11Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě, 12Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené, 13Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých, 14Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech nejhorších, 15Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách svých; 16Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí, 17Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se zapomíná; 18K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její; 19Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na cestu života; 20Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys ostříhal. 21Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní; 22Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\