Přísloví 22 | Bible.is
Přísloví 22

1Vzácnější jest jméno dobré než bohatství veliké, a přízeň lepší než stříbro a zlato. 2Bohatý a chudý potkávají se, učinitel obou jest Hospodin. 3Opatrný vida zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti docházejí. 4Pokory a bázně Hospodinovy odplata jest bohatství a sláva i život. 5Trní a osídla jsou na cestě převráceného; kdož ostříhá duše své, vzdálí se od nich. 6Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. 7Bohatý nad chudými panuje, a vypůjčující bývá služebníkem toho, jenž půjčuje. 8Kdo rozsívá nepravost, žíti bude trápení; prut zajisté prchlivosti jeho přestane. 9Oko dobrotivé, onoť požehnáno bude; nebo udílí z chleba svého chudému. 10Vyvrz posměvače, a odejdeť svada, anobrž přestane svár a lehkost. 11Kdo miluje čistotu srdce, a v čích rtech jest příjemnost, takového král přítelem bývá. 12Oči Hospodinovy ostříhají umění, ale snažnosti ošemetného převrací. 13Říká lenoch: Lev jest vně, naprostřed ulic byl bych zabit. 14Jáma hluboká ústa postranních; ten, na kohož se hněvá Hospodin, vpadne tam. 15Bláznovství přivázáno jest k srdci mladého, ale metla kázně vzdálí je od něho. 16Kdo utiská nuzného, aby rozmnožil své, a dává bohatému, jistotně bude v nouzi. 17Nakloň ucha svého, a slyš slova moudrých, a mysl svou přilož k učení mému. 18Nebo to bude utěšenou věcí, jestliže je složíš v srdci svém, budou-li spolu nastrojena ve rtech tvých. 19Aby bylo v Hospodinu doufání tvé, oznamujiť to dnes. I ty také ostříhej toho. 20Zdaližť jsem nenapsal znamenitých věcí z strany rad a umění, 21Aťbych v známost uvedl jistotu řečí pravých, tak abys vynášeti mohl slova pravdy těm, kteříž by k tobě poslali? 22Nelup nuzného, proto že nuzný jest, aniž potírej chudého v bráně. 23Nebo Hospodin povede při jejich, a vydře duši těm, kteříž vydírají jim. 24Nebývej přítelem hněvivého, a s mužem prchlivým neobcuj, 25Abys se nenaučil stezkám jeho, a nevložil osídla na duši svou. 26Nebývej mezi rukojměmi, mezi slibujícími za dluhy. 27Nemáš-li, čím bys zaplatil, proč má kdo bráti lůže tvé pod tebou? 28Nepřenášej mezníku starodávního, kterýž učinili otcové tvoji. 29Vídáš-li, že muž snažný v díle svém před králi stává? Nestává před nepatrnými.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\