Žalmy 135 | Bible.is
Žalmy 135

1Halelujah. Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte služebníci Hospodinovi, 2Kteříž stáváte v domě Hospodinově, v síňcích domu Boha našeho. 3Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý Hospodin; žalmy zpívejte jménu jeho, nebo rozkošné jest. 4Jákoba zajisté sobě vyvolil Hospodin, a Izraele za svůj lid zvláštní. 5Jáť jsem jistě seznal, že veliký jest Hospodin, a Pán náš nade všecky bohy. 6Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech. 7Kterýž způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých. 8Kterýž zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada. 9Poslal znamení a zázraky u prostřed tebe, Egypte, na Faraona i na všecky služebníky jeho. 10Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné, 11Seona krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská. 12A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému. 13Hospodine, jméno tvé na věky, Hospodine, památka tvá od národu až do pronárodu. 14Souditi zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv. 15Ale modly pohanské stříbro a zlato, dílo rukou lidských, 16Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí. 17Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich. 18Buďtež jim podobní, kteříž je dělají, a kdožkoli naději svou v nich skládají. 19Dome Izraelský, dobrořečte Hospodinu; dome Aronův, dobrořečte Hospodinu. 20Dome Léví, dobrořečte Hospodinu; kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu. 21Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\