Žalmy 18

1Přednímu zpěváku, služebníka Hospodinova Davida, kterýž mluvil Hospodinu slova písně této v ten den, v němž ho vysvobodil Hospodin z ruky všech nepřátel jeho i z ruky Saulovy, a řekl: 2Z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má. 3Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný můj, skála má, v němž naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé útočiště. 4Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých byl jsem vyproštěn. 5Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a proudové nešlechetných předěsili mne. 6Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti zachvátila mne. 7V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho. 8Tehdy pohnula se a zatřásla země, základové hor pohnuli se, a třásli se pro rozhněvání jeho. 9Dým vystupoval z chřípí jeho, a oheň zžírající z úst jeho, od něhož se uhlí rozpálilo. 10Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho. 11A sedě na cherubínu, letěl, letěl na peří větrovém. 12Udělal sobě z temností skrýši,vůkol sebe stánek svůj z temných vod a hustých oblaků. 13Od blesku před ním oblakové jeho rozehnáni jsou, krupobití i uhlí řeřavé. 14I hřímal na nebi Hospodin, a Nejvyšší vydal zvuk svůj, i krupobití a uhlí řeřavé. 15Vystřelil i střely své, a rozptýlil je, a blýskáním častým porazil je. 16I ukázaly se hlubiny vod, a odkryti jsou základové okršlku pro žehrání tvé, Hospodine, pro dchnutí větru chřípí tvých. 17Poslav s výsosti, uchopil mne, vytáhl mne z velikých vod. 18Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříž mne nenáviděli, ačkoli silnější mne byli. 19Předstihliť jsou mne byli v den trápení mého, ale Hospodin byl mi podpora. 20Kterýž vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě oblíbil. 21Odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých nahradil mi. 22Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniž jsem se bezbožně strhl Boha svého. 23Všickni zajisté soudové jeho jsou přede mnou, a ustanovení jeho neodložil jsem od sebe. 24Nýbrž upřímě choval jsem se k němu, a vystříhal jsem se nepravosti své. 25Protož odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých, kteráž jest před očima jeho. 26Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k člověku upřímému upřímě se máš. 27K sprostnému sprostně se ukazuješ, a s převráceným převráceně zacházíš. 28Lid pak ssoužený vysvobozuješ, a oči vysoké snižuješ. 29Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou; Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé. 30Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil jsem i zed. 31Boha tohoto silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy jsou přečištěné, onť jest štít všech, kteříž v něho doufají. 32Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina, a kdo skalou kromě Boha našeho? 33Ten Bůh silný přepasuje mne udatností, a činí dokonalou cestu mou. 34Činí nohy mé jako laní, a na vysokostech mých postavuje mne. 35Učí ruce mé boji, tak že lámi i lučiště ocelivé rukama svýma. 36Tys mi také dodal štítu spasení svého, a pravice tvá podpírala mne, a dobrotivost tvá mne zvelebila. 37Rozšířil jsi krokům mým místo pode mnou, a nepodvrtly se nohy mé. 38Honil jsem nepřátely své, a postihl jsem je, aniž jsem se navrátil, až jsem je vyhubil. 39Tak jsem je zranil, že nemohli povstati, padše pod nohy mé. 40Ty jsi zajisté mne přepásal udatností k boji, povstávající proti mně sehnul jsi pode mne. 41Nýbrž dals mi šíji nepřátel mých, abych ty, kteříž mne nenáviděli, vyplénil. 42Volaliť jsou, ale nebylo spomocníka k Hospodinu, ale nevyslyšel jich. 43I potřel jsem je jako prach u povětří, jako bláto na ulicích rozšlapal jsem je. 44Ty jsi mne vyprostil z různic lidu, a postavils mne v hlavu národům; lid, kteréhož jsem neznal, sloužil mi. 45Jakž jen zaslechli, uposlechli mne, cizozemci lhali mi. 46Cizozemci svadli a třásli se v ohradách svých. 47Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož buď vyvyšován Bůh spasení mého, 48Bůh silný, kterýž mi pomsty poroučí, a podmaňuje mi lidi. 49Ty jsi vysvoboditel můj z moci nepřátel mých, také i nad povstávající proti mně vyvýšils mne, a od člověka ukrutného vyprostils mne. 50A protož chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati, 51[Kterýž tak důstojně vysvobozuješ krále svého, a činíš milosrdenství pomazanému svému Davidovi, i semeni jeho až na věky. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\