Žalmy 20

1Přednímu zpěváku, žalm Davidův. 2Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova. 3Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě. 4Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah. 5Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň. 6I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé. 7Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v jeho přesilné pravici jest spasení. 8Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. 9A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme. 10[Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\