Žalmy 25

1Žalm Davidův. K toběť, Hospodine, duše své pozdvihuji. 2Bože můj, v toběť naději skládám, nechť nejsem zahanben, aby se neradovali nepřátelé moji nade mnou. 3A takť i všickni, kteříž na tě očekávají, zahanbeni nebudou; zahanbeni budou, kteříž se převráceně mají bez příčiny. 4Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne. 5Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého. 6Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků. 7Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. 8Dobrý a přímý jest Hospodin, a protož vyučuje hříšníky cestě své. 9Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své. 10Všecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho. 11Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká. 12Který jest člověk, ješto se bojí Hospodina, jehož vyučuje, kterou by cestu vyvoliti měl? 13Duše jeho v dobrém přebývati bude, a símě jeho dědičně obdrží zemi. 14Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou. 15Oči mé vždycky patří k Hospodinu, on zajisté z leči vyvodí nohy mé. 16Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a strápený. 17Ssoužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne. 18Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky hříchy mé. 19Viz nepřátely mé, jak mnozí jsou, a nenávistí nešlechetnou nenávidí mne. 20Ostříhej duše mé, a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v tebe doufám. 21Sprostnost a upřímnost nechať mne ostříhají, nebo na tě očekávám. 22Vykup, ó Bože, Izraele ze všelijakých úzkostí jeho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\